Trafikkskade

Har du vært utsatt for en trafikkulykke og blitt påført en skade? Advokatfirmaet Ness Lundin er Norges ledende advokatfirma innen trafikkskadeerstatning og har arbeidet med dette i nærmere 30 år. Her kan du lese mer om hva du har krav på etter en trafikkskade.

Gratis samtale om din sak

Har du blitt påført en personskade etter en trafikkulykke? Alt for mange unngår å ta kontakt med en advokat i frykt for hva det kan koste. Derfor tilbyr vi i Ness Lundin en gratis samtale om din sak der du vil få helt ærlige svar på om du har en god sak eller ikke. Vi vet når du kan ha krav på trafikkskadeerstatning, og vi vet når saken din kan være mer risikabel å ta videre.


Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.


 

Trafikkulykker

Dessverre utsettes mange for trafikkulykker hvert år. Antall alvorlige skader etter bilulykker har heldigvis gått ned i takt med sikrere biler. På den annen side rammes fortsatt mange myke trafikanter av trafikkulykker, som fotgjengere, folk på el-sparkesykkel eller sykkel.

Har jeg krav på erstatning etter trafikkskade?

Dersom du har blitt utsatt for en trafikkulykke og er blitt påført en personskade, har du krav på erstatning. Det er et grunnvilkår for erstatning at det foreligger såkalt ansvarsgrunnlag, altså et rettslig grunnlag for å kreve erstatning. Dette finnes som oftest i bilansvarsloven, som gir rett til erstatning for alle skader forårsaket av registreringspliktige kjøretøy.

Der et kjøretøy er involvert – selv om kjøretøyet ikke har skyld i ulykken – vil enhver som utsettes for skade ha rett til erstatning under kjøretøyets forsikring. Skadelidte får altså også erstatning etter hendelige uhell, f.eks. der det er speilglatt og umulig for sjåføren å holde bilen på veien.

Du har også krav på erstatning selv om ulykken helt eller delvis skyldes din egen feil. Dersom du har medvirket til skaden, kan det imidlertid skje en reduksjon eller bortfall av erstatningen. Det skal imidlertid nokså mye til før noe slikt er aktuelt, og det skal svært mye til for at retten til erstatning etter trafikkulykker faller helt bort.

For å ha rett til erstatning etter en bilulykke med personskade, må imidlertid skaden og tapet skyldes bilulykken. Det er en grunnleggende forutsetning at det er årsakssammenheng mellom trafikkulykken og den skaden og det tapet som skadelidte krever erstatning for. I svært mange skadesaker så oppstår det dessverre spørsmål om hva skadene og tapet skyldes. Les mer her om hva som kreves og hva skadelidte må passe på.

Bilansvarsforsikring

Alle kjøretøy er pålagt i henhold til bilansvarsloven å ha en forsikring som dekker skade kjøretøyet volder. Dersom du er påført skade som følge av en trafikkulykke, dekkes inntektstap, utgifter og tapt livsutfoldelse (menerstatning) gjennom forsikringen.

Ved trafikkulykker som involverer flere kjøretøy, foretas alltid en ansvarsfordeling. Det har først og fremst betydning for hvilket forsikringsselskap som skal betale erstatningen. Hvem som har ansvar for ulykken, spiller i utgangspunktet ikke inn på selve retten til erstatning.

Dersom eier av kjøretøyet ikke har tegnet forsikring, har den som blir skadet rett til erstatning fra Trafikkforsikringsforeningen. Dette er en «forsikringspool» som dekker trafikkskader i tilfeller der det av ulike grunner ikke foreligger gyldig bilansvarsforsikring.

Det er viktig å melde fra om trafikkskader så snart som mulig. Skademeldingen skal sendes til forsikringsselskapet.

Forsikringens rolle

Ved personskadeoppgjør/erstatningsoppgjør etter trafikkulykker spiller forsikringsselskapene en viktig rolle. Forsikringsselskapet utreder saken, vurderer skadene og tapet og utbetaler erstatning til skadelidte.

I alvorlige skadesaker er prosessen frem til et korrekt oppgjør lang og kan ta mange år. Et korrekt oppgjør krever god kunnskap om både juss og medisin. For å sikre at skadelidte får riktig erstatning i henhold til det lovverket krever, dekkes som oftest rimelige og nødvendige utgifter til advokat, slik at skadelidte kan få hjelp til å ettergå forsikringsselskapets vurderinger og erstatningsutbetaling.

Hvilke typer erstatning kan man få?

Du skal få dekket ditt økonomiske tap etter en trafikkulykke. Det er i hovedsak tre erstatningsposter som er aktuelle:

– Menerstatning
– Inntektstapserstatning
– Erstatning for ekstrautgifter

I tillegg vil man som fører eller passasjer i bil, som regel også være dekket av en ulykkesforsikring (førerulykkesforsikring og passasjerulykkesforsikring), som kommer på «toppen» av annen erstatning.

Menerstatning

Dersom trafikkulykken medfører en varig og betydelig medisinsk skade, har du krav på menerstatning. Dette er en erstatning for tapt livsutfoldelse, altså et ikke-økonomisk tap. For å ha krav på menerstatning, må den varige, medisinske invaliditetsgraden (VMI) være på minimum 15 %.

Den medisinske invaliditeten fastsettes normalt av en medisinsk sakkyndig spesialist og valget av spesialist er viktig for å sikre korrekt erstatning.

Inntektstap

Dersom trafikkulykken gir redusert inntekt, skal det utmåles erstatning for inntektstap. Erstatningen skal dekke hele tapet og sikre at du får like høy nettoinntekt (etter skatt) som du ville gjort om trafikkulykken ikke hadde skjedd. Erstatningen beregnes ved at det foretas en sammenlikning mellom hva du ville tjent uten ulykken og sammenlikner dette med hva du tjener/mottar av ytelser fra NAV m.m. etter ulykken. Differansen erstattes.

Påførte og fremtidige ekstrautgifter

Du har krav på å få dekket rimelige og nødvendige merutgifter som trafikkulykken medfører. De mest typiske utgiftene er utgifter til medisiner og til behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog eller annen terapeut. Men dette kan også være utgifter til husvask eller vedlikeholdsoppgaver hjemme, transportutgifter, spesialtilpasset utstyr, osv.

Hvis skaden er stor, vil det ofte være behov for tilpasning/ombygging av hus, ortopediske hjelpemidler, installering av tekniske hjelpemidler, vergemålsoppgaver, pleie og bistand, økte utgifter til strøm, økt slitasje på klær og inventar, osv. Her ligger det et potensiale som mange skadelidte ikke er klar over.

Oppreisning etter trafikkulykke

Dersom man blir skadet i trafikken kan man fremsette krav om oppreisning etter skadeerstatningsloven § 3-5. For å ha krav på oppreisningserstatning, er det et vilkår at føreren har handlet grovt uaktsomt eller med forsett (med vilje). Dette kan f.eks. være tilfelle dersom man blir påkjørt mens man passerer over et fotgjengerfelt eller en kollisjon oppstår som følge av promillekjøring.

Skadevolders forsikringsselskap dekker oppreisning for ulykker inntruffet etter 1. juli 2009, i henhold til bilansvarsloven § 4, jf. skadeserstatningsloven § 3-5. Dersom ulykken har funnet sted før denne dato må man kreve oppreisning fra den ansvarlige bilføreren personlig.

Les mer om oppreisningserstatning her.

Foreldelse av erstatningskrav

Erstatningskrav vil foreldes dersom de ikke følges opp. Ved foreldelse tapes retten til erstatning; kravet bortfaller.

Utgangspunktet er at det gjelder en foreldelsesfrist på 3 år, men det er mange og til dels kompliserte unntak. Foreldelsesfristen starter å løpe fra det tidspunkt man fikk – eller burde skaffet seg – nødvendig kunnskap om hvem som er ansvarlig for skaden og at det foreligger en skade som gir rett til erstatning.

Det er derfor viktig å sikre seg mot foreldelse, samt sikre at kravet meldes til forsikringsselskapet så raskt som mulig. Dersom en trafikkskade/personskade er meldt til forsikringsselskapet, foreldes saken som hovedregel først etter at selskapet har sendt et særskilt varsel der det gis frist på seks måneder.

Trenger jeg advokat?

Erstatningsoppgjør etter trafikkskader er kompliserte. Gjennom hele prosessen, fra ulykken inntreffer og frem til saken gjøres opp, må det tas en rekke valg som direkte eller indirekte påvirker erstatningens størrelse. Det er et komplekst felt der det er helt avgjørende å få frem korrekt faktum. Inngående kunnskap om rettsreglene er nødvendig for å sikre korrekt oppgjør.

For å sikre at erstatningen utmåles riktig, er det ofte nødvendig med advokatbistand. Det er i så måte av avgjørende betydning at advokaten kjenner regelverket og vet hva som bør fremlegges av opplysninger. Det er også viktig å ha oversikt over spesialister, slik at man sikrer en forsvarlig medisinsk vurdering av skaden.

Engasjement av advokat er ingen «krigserklæring» mot selskapet; tvert om vil en dyktig advokat kunne virke konfliktdempende og bidra til en god og konstruktiv dialog på veien mot et godt erstatningsoppgjør. I de fleste tilfeller vil nødvendige advokatutgifter bli dekket som en del av forsikringsoppgjøret.

Utgifter til juridisk bistand

Er du påført en trafikkskade, har du krav på å få dekket utgifter til advokat under erstatningsutmålingen under bilansvarsforsikringen. Du betaler derfor normalt ikke selv for advokatens arbeid; dette dekkes av forsikringsselskapet.

Der det er oppstått tvist, har de fleste dekning for advokatutgifter innbakt i hjem- og innboforsikringen. Det finnes også muligheter for å søke fri rettshjelp, men dette gjelder kun dersom din inntekt er under kr 320 000 (for enslige) eller kr 490 000 (ektefeller og samboere).

Advokatfirmaet Ness Lundin har utarbeidet en egen brosjyre der det gis opplysninger om dine rettigheter. Brosjyren kan du lese her.

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 

*************

SE VÅR FILM OM DEN PRINSIPIELLE FINANGER-SAKEN

 

*************

Relaterte saker

Ansatte

Advokatfirmaet Ness Lundin, advokat Jan Gunnar Ness

Jan Gunnar Ness

Advokat / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Christian Lundin

Christian Lundin

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Tom Sørum

Tom Sørum

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Therese Lohne Boehlke

Therese Lohne Boehlke

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Ole Breder Wahl

Ole Breder Wahl

Advokat
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokatfullmektig Elisabeth Gram Clark, kvadratisk

Elisabeth Clark

Advokat
Silje Øverby Svendsen, Advokatfirmaet Ness Lundin

Silje Øverby Svendsen

Advokatfullmektig

Erlend Nussle Torvanger

Advokatfullmektig