Barnet ditt har krav på erstatning ved varig personskade

Barn under 16 år som får en varig og betydelig personskade, har rett til standardisert barneerstatning.

29.11.2016

Merk: Fra 1. mars 2018 har vi fått en ny lov om standardisert inntektstapserstatning til barn. Denne gjelder for barn som blir påført skade etter denne datoen. Du kan lese mer om dette her.

Standarderstatningen skal kompensere for inntektstap, tapt hjemmearbeidsevne og menerstatning (tapt evne til livsutfoldelse).

Utgifter omfattes ikke av standardiseringen og erstattes på vanlig måte. Barneerstatning er fritatt for inntektsskatt.

Maksimal standarderstatning etter personskade er 40 ganger folketrygdens Grunnbeløp (G), det vil si kr 3 994 320 med en G på kr 99 858 per 1. mai 2019. Dette er ved 100 % varig medisinsk invaliditet («VMI») som følge av skaden. Ved lavere invaliditet reduseres erstatningen tilsvarende. Under 15 % medisinsk invaliditet gis ingen erstatning. Eksempler på utmåling av standardisert barneerstatning:

 

100 % VMI: 99 858 (G) x 40 x 100 %           =          kr 3 994 320

60 % VMI: 99 858 (G) x 40 x 60 %               =          kr 2 396 592

19 % VMI: 99 858 (G) x 40 x 24 %                =          kr    958 637

13 % VMI: Ikke rett til barneerstatning.

 

VMI beregnes ut fra en egen invaliditetstabell som er fastsatt av Helse- og sosialdepartementet. Invaliditetstabellen er en del av Forskrift om menerstatning ved yrkesskade og kan leses her. Ved barneerstatning er det ingen mulighet for gruppeopprykk slik det er ved individuell utmåling av menerstatning til voksne.

Størrelsen på VMI fastsettes av en lege. Dette skjer når skaden har stabilisert seg, ofte 2-3 år etter ulykken. Legen skriver da en spesialisterklæring. Det er viktig for skadelidte at det benyttes en dyktig lege med spesialisterfaring innen det medisinske feltet som skaden tilhører. Legen bør helst undersøke skadelidte selv. Spesialisterklæringen bør være grundig og klart skrevet.

Separasjonsprinsippet benyttes ved fastsettelsen av VMI i saker om barneerstatning. Det betyr at man ikke skal regne med skader eller sykdommer som barnet hadde fra før. Et unntak er hvis den nye skaden gir forverring av en tidligere sykdom eller skade. Da skal barnet ha erstatning for forverringen.

Grunnen til at barn får en standardisert erstatning ved personskade, er at det ofte vil være vanskelig å beregne konkret inntektstap for barn. Ved standardisert utmåling har Stortinget ønsket at alle barn skal få lik erstatning for lik skade, uavhengig av kjønn, bosted, evner og familie. I spesielle tilfelle der barnet hadde en gjennomsnittsinntekt på minst 5 G i to år før skaden, kan det gis en tilleggserstatning for det konkrete inntektstapet.

Barn har også rett til oppreisningserstatning etter skadeerstatningsloven § 3-5 for tort og svie dersom barnet ble skadd grovt uaktsomt eller med vilje.

Advokatene hos advokatfirmaet Ness Lundin har erfaring fra mange store saker om barneerstatning både overfor Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og overfor forsikringsselskaper.

 


Les mer her:

Ny standardisert barneerstatning

Ny lov gir høyere barneerstatning – men øker behov for bistand

Personskadeerstatning

Utmåling av erstatning etter personskade

Dekning av advokatutgifter i personskadesaker

Hva er menerstatning?

Menerstatning etter personskade

 


 

 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Relaterte saker