Kurs

Her vil vi legge ut informasjon om kurs og foredrag med våre ansatte.

********

Temadag hos Helseinn: Tilbakeføring til arbeidslivet – et ansvar for mange aktører

13. juni 2024 09:00–15:00
Sted: Auditorium 1, Terningen Arena, Elverum

Hernes Institutt, Tepas Kompetanse, Advokatfirmaet Ness Lundin, Høgskolen i Innlandet og Helseinn inviterer til temadag om tilbakeføring til arbeidslivet etter rehabilitering og lengre fravær fra arbeidslivet. Temadagen har spesielt fokus på fravær grunnet sykdom eller skade.

Hensikten er å sette fokus på problemstillinger og belyse noen av mulighetene som finnes for å få til sømløse forløp. På denne dagen vil du få perspektiver fra ulike samfunnsaktører som er involvert fra en skade eller sykdom oppstår, til personen er tilbake i jobb.

Advokat Jan Gunnar Ness holder foredraget: Har forsikring noe å tilby i rehabilitering tilbake til arbeidslivet og bør de ha en rolle? 

Målgruppe for arrangementet: kommuner, fastleger, sykehus og poliklinikker, frisklivssentraler, NAV arbeids- og inkluderingsbedrifter, forsikringsselskap, advokater, politikere.

Se her for fullt kursprogram og påmelding.

E-kurs i deliktskrav i kontraktsforhold

E-kurs

Advokat Tom Sørum (og to trøndere til) holder e-kurs om deliktansvar i kontraktsforhold og kontraktskjeder.

I kurset foretas det en gjennomgang av hvorfor og når det kan fremmes erstatningskrav etter alminnelig erstatningsrett som et alternativ til den ansvarsreguleringen som er fastsatt i kontrakten og kontraktskjeden. Det foretas en analyse av de såkalte Boridommene fra Høyesterett, og en etterfølgende forsøksvis oppsummering av rettstilstanden.

Kurset holdes i regi av JUS og påmelding og mer informasjon finner du på deres hjemmesider: https://www.jus.no/kurs-og-opplaering/deliktskrav-i-kontraktsforhold/

 

********

 

Hør vår advokat Tom Sørum snakke om rettslige problemstillinger rundt det aktuelle temaet naturskade i denne Juss-podkasten!

 

********

 

********

Tidligere kurs og seminarer

Kurs om erstatningskrav i straffesaker

10. oktober 2023 09:00–16:00
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo / evt. digital livestream

Advokat Christian Lundin holder fordypningskurs sammen med advokat Terje Marthinsen i regi av Advokatenes HR.

Formålet med kurset er å gi en oversikt over voldserstatningsloven av 2022, herunder oppfølging av krav mot Kfv, og gi praktiske råd når erstatningskrav på vegne av fornærmede skal fremmes i anledning straffesaken for domstolene. Målgruppen er praktiserende advokater og dommere.

Se her for fullt kursprogram og påmelding.

Masterclass i personskadeerstatningsrett

12. oktober 2023 13:30-17:30
Sted: JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO 

Advokat Anders Hauge holder masterclass sammen med advokat Terje Marthinsen i regi av JUS – Juristenes Utdanningssenter.

Kursets formål er å gi innsikt i behandling av personskader med internasjonalt tilsnitt. Praktiske problemstillinger knyttet til saker der skadelidte er utenlandsk og skaden skjer i Norge eller der skadelidte flytter til utlandet skal drøftes i dette interaktive kurset. Målgruppen er erfarne jurister.

Se her for fullt kursprogram og påmelding.

E-kurs i forsørgertapsserstatning

E-kurs

Hvem har krav på forsørgertapserstatning? Når reduseres vår erstatning og hvordan beregnes den? Spørsmålene reiser kompliserte rettslige og økonomiske problemstillinger. Gjennom dette e-kurset gir Marit Asphaug og Tom Sørum deg en oversikt over de viktigste problemstillingene i et forsørgertaps-oppgjør.

Kurset holdes i regi av JUS og påmelding og mer informasjon finner du på deres hjemmesider: https://www.jus.no/kurs-og-opplaering/forsoergertap/

 

********

Seminar i personskadeerstatning

24. mars 2023
Sted: LO-bygget

Vi holder vi seminar i personskadeerstatning i samarbeid med Personskadeforbundet LTN og Advokatfirmaet Riisa.

Foredragsholdere er blant annet høyesterettsdommer Per Erik Bergsjø, overlege ved Sunnaas sykehus, Lars Nysether, samt advokater fra både Riisa og Ness Lundin.

Se hele kursprogrammet her. 

Sivilprosess i erstatningssaker; praktiske råd og gjennomgang av rettsregler

24. oktober 2022
Påmeldingsfrist: 26. september 2022
Sted: JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Advokat Christian Lundin holder fordypningskurs sammen med advokat Terje Marthinsen i regi av JUS. Kurset vil gi en grundig innføring i rettsregler og seneste praksis. Det blir en gjennomgang fra a til å med praktiske eksempler underveis. Det vil samtidig bli lagt opp til dialog med deltakerne og diskusjoner, hvor synspunkter fremlegges og utfordres.

Kurset holdes i regi av JUS og påmelding og mer informasjon finner du på deres hjemmesider:
https://jus.no/kurs-og-opplaering/sivilprosess-i-erstatningssaker-praktiske-raad-og-gjennomgang-av-rettsregler/

Det årlige personskadeerstatningsrettskurset

17. – 18. november 2022
Påmeldingsfrist: 19. oktober 2022
Sted: Scandic Park Hotel, Sandefjord

Advokat Tom Sørum og advokat  Therese Lohne Boehlke holder foredrag på årets personskadeerstatningsrettskurset i Sandefjord. De vil forelese om henholdsvis endringer på rettsfeltet det siste året og forsørgertap.

Andre temaer det foredras om er blant annet utenrettslige forhandlinger og rettsmekling, advokatansvar og etikk.

Kurset holdes i regi av JUS og påmelding og mer informasjon finner du på deres hjemmesider:
https://www.jus.no/kurs-og-opplaering/det-aarlige-personskadeerstatningsrettskurset/

Ness Lundin inviterer til ettermiddagsseminar: Endringer i reglene om innleie av arbeidskraft

20. oktober 2022, kl 14-16
Sted: Vårt kontor i Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Regjeringen har foreslått endringer i arbeidsmiljøloven som snevrer inn adgangen til innleie av arbeidskraft. I den forbindelse inviterer vi i Ness Lundin til en gjennomgang av de viktigste endringene som kan ha praktisk betydning. Advokat Tom Sørum vil presentere forslaget slik det foreligger nå.

Vi setter av 2 timer til seminaret slik at det vil være tid til spørsmål.

Det vil være enkelt servering.

Påmelding med antall personer sendes til e-post: firmapost@nesslundin.no

Høstmøte i Norsk forum for Erstatningsrett (NFFE): Funksjonsvurdering og uføregrad – hvordan utmåle erstatningen i praksis?

19. oktober 2022, kl 16-18
Sted: Digitalt + Scandic Hotel, Holbergs plass 1, 0166 Oslo 

Advokat Anders Hauge holder foredrag sammen med Eivind W. Grande og Morten Kjelland på NFFEs høstmøte. Temaer som vil bli tatt opp er:

– Funksjonsvurderinger er viktig for utmålingen av personskadeerstatning. Medisinske spesialisterklæringer gir ofte en funksjonsvurdering, men den konkrete utmålingen kan være vanskelig i praksis.
– Hvordan «omregne funksjonsvurderingen til penger» for å utmåle erstatning for bl.a. fremtidig inntektstap?
– Hvordan fastsette en konkret uføregrad på grunnlag av funksjonsvurdering? En del utmålingsregler bygger på uføregrad i prosent, for eksempel i folketrygdloven og i yrkesskadeerstatning.
– Praktiske eksempler og typetilfeller vil bli belyst

Kurset holdes i regi av NFFE og påmelding og mer informasjon finner du på deres hjemmesider:
https://www.lexiaeducation.no/