FAQ

Ofte stilte spørsmål og svar.

1. Hvordan er saksgangen i pasientskadesaker?

Svar: Pasientskadesaker starter normalt med at man sender inn et skademeldingsskjema til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Skjemaet finnes på hjemmesiden til NPE og er utformet på en slik måte at man skal kunne håndtere denne delen av prosessen selv. Det gis normalt ikke dekning av advokatutgifter i denne runden. Dersom du likevel ønsker bistand til å sette i gang saken, er det bare å ta kontakt.

NPE innhenter informasjon fra behandlende institusjon eller lege og utreder saken. Deretter fattes det et såkalt ansvarsvedtak, hvor NPE enten erkjenner ansvar for pasientskaden, eller fatter vedtak om at det ikke foreligger ansvar. Dersom de ikke erkjenner ansvar kan vedtaket påklages til Pasientskadenemnda.

Dersom NPE kommer til at det foreligger ansvar, starter en ny runde hvor målet er å komme frem til hvor mye erstatning du har krav på. I denne utmålingsprosessen har man krav på å få dekket utgifter til advokat. Vi vil kunne bistå med å beregne erstatning og fremsette krav ovenfor NPE. Dersom det er enighet om erstatningsbeløpet, utbetales erstatningen, og saken avsluttes. Selv om det ikke oppnås enighet etter forhandlinger, vil NPE fatte et vedtak om hva de mener er riktig erstatning og utbetale deretter. Man har da mulighet til å påklage saken til Pasientskadenemnda. Normalt må man selv dekke advokatutgifter i klageomgangen.

Dersom det ikke oppnås enighet etter klage til Pasientskadenemnda, kan det være aktuelt å ta ut stevning for domstolen.

For ytterligere informasjon kan du lese vår brosjyre om pasientskader.

 

2. Hvor lang tid tar saken?

Svar: Hvor lang tid en sak tar er svært individuelt, og det er ikke mulig å gi et generelt svar på dette.

Normalt sier man at skaden bør ha stabilisert seg før man foretar et endelig erstatningsoppgjør. Årsaken er at man da kan si litt mer om hvordan skaden vil påvirke din livssituasjon og arbeidsevne i fremtiden.

Andre faktorer som påvirker saksgangen er hvor komplisert saken er, hvor lang tid det tar å få utredet konsekvensene av skaden, saksbehandlingstid hos motparter eller andre instanser man trenger informasjon hos osv.
Selv om det kan ta tid før din skade er utredet, er det viktig at saken meldes til forsikringsselskapet så tidlig som mulig. Det er ofte mulig å få dekket utgifter og løpende tap underveis.

 

3. Må jeg gå i retten med saken?

Svar: Selv om det i noen tilfeller er nødvendig å gå til domstolene for å løse saken, er det et faktum at de aller fleste saker løses uten at man tar ut stevning. Det er vanligvis i begge parters beste interesse å komme frem til en minnelig løsning.

 

4. Vi bor ikke i Oslo, kan dere ta saken vår likevel?

Svar: Vi tar saker fra hele landet. Det viktigste ved valg av advokat i erstatningssaker er at de er spesialisert på det saksområdet du trenger hjelp til, slik at de har kompetanse til å bistå deg på best måte.

 

5. Får jeg dekket utgifter til juridisk bistand?

Svar: Utgangpunktet for juridisk bistand er at man må dekke utgiftene selv. Det er imidlertid flere ordninger hvor man kan få dekket advokatutgifter:

Dersom du har en trafikkskade eller en yrkesskade vil utgiftene normalt bli dekket av forsikringsselskapet.
Dersom du har en pasientskade vil NPE dekke utgiftene til juridisk bistand i utmålingsomgangen, altså når erstatningen skal beregnes, se spm. 1.
De fleste har en rettshjelpsforsikring som en del av sin innbo-/hjemforsikring, eller via andre ordninger. Normalt gjelder rettshjelpsforsikringen fra det tidspunktet det oppstår tvist, og den dekker utgifter opptil kr 80 – 100 000. Vi vil undersøke om du har en rettshjelpsforsikring som kan brukes.
Man kan i noen tilfeller få innvilget fri rettshjelp fra det offentlige. Vilkårene er ganske strenge. For ytterligere informasjon om dette kan du lese her. Vi vil undersøke om du kan ha krav på fri rettshjelp.

 

6. Har jeg rett til fri rettshjelp?

Svar: Du har rett til fri rettshjelp i saker som er særlig viktig for folks velferd. Ofte er den enkeltes økonomi avgjørende for om man får innvilget fri rettshjelp, men det finnes unntak der man får det innvilget uavhengig av økonomi. For mer informasjon kan du lese mer her. Vi vil undersøke om du kan ha krav på fri rettshjelp.

 

7. Får jeg erstatning for tort og svie?

Svar: Erstatning for tort og svie, vanligvis kalt oppreisning, knytter seg ikke til et økonomisk tap.

Du kan ha krav på oppreisning dersom det foreligger grov uaktsomhet eller forsett fra en skadevolder. Skadevolder er den personen som har forårsaket ulykken/skaden. Nivået på oppreisningserstatningen varierer ut ifra saken, men omfattende rettspraksis foreligger.

 

8. Jeg har ulykkesforsikring – kan jeg bruke den?

Svar: Ulykkesforsikringer fungerer normalt slik at du får utbetalt en prosentsats av forsikringssummen, avhengig av den skaden du har pådratt deg. Forsikringene har forskjellige vilkår. Vi tar kontakt med alle dine forsikringer/forsikringsselskap og sørger for at du får de utbetalingene du skal ha.