Dekning av advokatutgifter i personskadesaker

Et sentralt tema for våre klienter er hvorvidt de har mulighet til å få dekket sine advokatutgifter hvis de har blitt påført en personskade.

10.08.2017

I saker om personskade skal utgifter til juridisk bistand erstattes på lik linje med andre utgifter som skyldes skaden. Så lenge du har fått en skade som gir deg et tap, skal forsikringsselskapet dekke utgifter til advokathjelp i saken.

 

Mens skadesaken er til behandling hos et forsikringsselskap eller lignende, byr dette sjelden på problemer. Bare i noen tilfeller må skadelidte betale deler av advokatutgiftene selv. Forsikringsselskapet skal dekke advokatbistand som er nødvendig og rimelig, sett i forhold til personskaden og det økonomiske tapet ellers. Advokatbistand for eksempel overfor NAV omfattes ikke av forsikringsselskapets ansvar.

 

I andre tilfeller vil det ofte være mulig å hente penger til advokatbistand fra din eller din ektefelle/samboers innboforsikring. Innboforsikringen vil som regel ha en rettshjelpsdekning. Rettshjelpsforsikringen dekker blant annet utgifter til advokat fra tvistetidspunktet. Dekningssummen er som regel kr 100 000, og egenandelen er kr 4 000 + 20 % av det overskytende, dog maksimalt kr 29 000.

 

Ved et søksmål kan man også kreve sine advokatutgifter og andre sakskostnader dekket av motparten. Forutsetningen er da normalt at man har nådd frem med sitt krav.

 


Les mer om personskadeerstatning her:

Personskadeerstatning

Utmåling av erstatning etter personskade

Hva er menerstatning?

Menerstatning etter personskade

Barneerstatning

 


 

Vi er landets ledende advokatfirma innenfor erstatningsrett. Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


 

Relaterte saker