Borettslagsstyrets erstatningsansvar

I et borettslag utgjør borettslagsstyret en sentral rolle i håndteringen av daglige driftsoppgaver, beslutningstaking og ivaretakelse av medlemmenes interesser. Med dette ansvaret følger også visse juridiske plikter og ansvar, inkludert erstatningsansvar. Dette er et viktig tema for både borettslagsstyremedlemmer og beboere, da det har implikasjoner for økonomi, rettigheter og trygghet. Denne artikkelen tar sikte på å belyse borettslagsstyrets erstatningsansvar og dets relevans i borettslagsmiljøet.

2023

Hva er et borettslag?

Et borettslag er en type boligfellesskap der beboerne eier andeler i borettslaget, mens selve eiendommen eies av borettslaget som en juridisk enhet. Borettslaget er organisert som en egen juridisk person, og det velges et borettslagsstyre som har ansvaret for den daglige driften og forvaltningen av borettslaget. Styret består av medlemmer som er valgt av beboerne på årsmøtet.

Her kan du lese mer om fast eiendom. 

Styrets oppgaver og ansvar

Borettslagsstyrets medlemmer har en betydelig rolle når det gjelder å sikre at borettslaget fungerer effektivt, vedlikeholdes forsvarlig og følger gjeldende lover og regler. Som en del av dette ansvaret har styret også et erstatningsansvar overfor borettslagets medlemmer. Erstatningsansvaret kan komme til uttrykk dersom styret unnlater å oppfylle sine plikter på en forsvarlig måte og som en konsekvens forårsaker økonomisk tap eller skade for borettslagets medlemmer. Ansvaret er forankret i borettslagsloven § 12-1.

borettslag styre erstatning

Styrets erstatningsansvar

For at erstatningsansvar skal gjelde, må det kunne påvises en årsakssammenheng mellom styrets handlinger eller unnlatelser og den påførte skaden. Videre må det kunne dokumenteres at styrets handlinger eller unnlatelser var uaktsomme eller i strid med deres plikter som styremedlemmer.

 

Borettslagsstyret har flere viktige plikter og ansvar som er relevante for erstatningsansvaret:

Vedlikehold og Drift: Styret har ansvaret for å sørge for at eiendommen og bygningene holdes i god stand gjennom regelmessig vedlikehold. Manglende vedlikehold kan føre til skader og verdiforringelse, noe som kan gi grunnlag for erstatningsansvar.

Økonomisk Forvaltning: Styret skal sørge for en forsvarlig økonomisk forvaltning av borettslagets midler. Dette inkluderer budsjettering, regnskapsføring og godkjennelse av større investeringer. Feilaktig økonomisk forvaltning kan potensielt medføre økonomisk tap for beboerne.

Informasjonsplikt: Styret har plikt til å informere borettslagets medlemmer om vesentlige forhold som kan påvirke deres økonomiske interesser. Manglende informasjon eller feilaktig informasjon kan utgjøre grunnlag for erstatningsansvar.

Overholdelse av Lover og Regler: Styret må sikre at borettslaget følger gjeldende lover, regler og forskrifter. Dette inkluderer både boligrelaterte lover og andre relevante regelverk.

 

Forsikringsdekning for styremedlemmer

Borettslaget kan ha forsikringer som dekker styremedlemmenes erstatningsansvar. Dette kan gi en viss grad av beskyttelse mot økonomiske konsekvenser av eventuelle erstatningskrav. Det er imidlertid viktig å merke seg at forsikringsdekningen kan variere avhengig av selskapet og forsikringsvilkårene.

 


 

Ta gjerne kontakt for en samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker