Reklamasjonsfrister ved kjøp av fast eiendom

I denne artikkelen kan du lese mer om kjøpers plikter ved reklamasjon i forbindelse med kjøp av fast eiendom.

Ulykke med elsparkesykkel i trafikken

Dessverre er skadetallene forbundet med elsparkesykler høye. Både brukere av slike kjøretøy og myke trafikanter blir jevnlig påført skader av mer eller mindre alvorlig art.

Endringer i avhendingsloven – mangelsvurderingen

For å redusere konfliktnivået ved salg av boliger, er det nå vedtatt flere endringer i avhendingsloven. Endringene trådde i kraft 1. januar 2022. Her kan du lese mer om hva endringene vedrørende mangelsvurderingen vil si for deg, som kjøper eller selger av fast eiendom.

Retten til uskifte

En gjenlevende ektefelle/samboer kan ha rett til å la være å helt eller delvis utsette fordeling av avdøde ektefelle/samboers arv; dette heter å sitte i uskiftet bo. Dersom en gjenlevende ektefelle/samboer velger å sitte i uskiftet bo, er det noen begrensninger på hva han/hun kan foreta seg.

Servitutter

En servitutt griper inn i eierens frie bruk av en fast eiendom.

Valg mellom offentlig og privat skifte av dødsbo

Når noen dør, er det mye som må ordnes i en ellers følelsesmessig tung periode. Mye er praktisk arbeid med begravelse, kontakte begravelsesbyrå, opprydning etter avdøde, osv. Det er også en del rettslige forhold som må avklares når et liv er avsluttet.

Hva er oppreisningserstatning?

Oppreisning er en «plaster på såret»-erstatning og skal kompensere for ikke-økonomisk tap; altså tap som ikke kan måles i penger. Oppreisningserstatning kan gis selv om det ikke foreligger et økonomisk tap og selv om det ikke foreligger en varig skade.

Ny standardisert barneerstatning

Barn som får en varig og betydelig personskade, har rett til standardisert barneerstatning. Fra 1. mars 2018 har vi fått en ny lov om standardisert inntektstapserstatning til barn. Denne gjelder for barn som blir påført skade etter denne datoen.

Dine rettigheter til erstatning ved skade eller sykdom etter vaksinering

Dersom du mistenker at du har fått en skade eller sykdommer etter vaksinering, kan du ha rett til erstatning. Høyesterett avsa i november 2015 en dom om rekkevidden av statens erstatningsansvar for anbefalte vaksiner. Dommen vil være viktig også i andre erstatningssaker, blant annet for barn og voksne som fikk eller kan ha fått sykdom etter vaksinen mot svineinfluensa i 2009. I denne artikkelen kan du lese mer om statens erstatningsansvar etter vaksinasjon.

Advokatfirmaet Ness Lundin seiret i sak om kapitaliseringsrente

Da Advokatfirmaet Ness Lundin vant frem i Høyesterett for en lavere kapitaliseringsrente i erstatningssaker, påførte de store fremtidige tap for forsikringsbransjen. Vinnerne er et stort antall enkeltmennesker som blir utsatt for alvorlige ulykker.