Arvetavlen – hvem arver og hvor stor andel?

Arv til slektninger følger av arvelovens bestemmelser og denne rekkefølgen kaller vi arvetavlen.

Skjevdeling av midler

Ved separasjon og skilsmisse oppstår ofte spørsmål om fordeling av verdier og eiendeler; det økonomiske skifteoppgjøret mellom ektefellene. Et sentralt skille går da mellom de par som har felleseie og de som har særeie, helt eller delvis. Her kan du lese mer om når det er grunnlag for skjevdeling.

Renter på forsikringsoppgjør

Forsikringsselskapet skal betale deg renter på forsikringsoppgjøret. Dette følger av reglene i Forsikringsavtaleloven. Renteplikten løper fra to måneder etter saken ble meldt til selskapet og frem til oppgjøret skjer.

Prisavslagets størrelse ved mangler knyttet til fast eiendom

Et prisavslag skal gjenopprette balansen mellom en ytelse i mangelfull og kontraktsmessig tilstand. For å oppnå slik balanse har lovgiver utformet ulike utmålingsmetoder for å fastlegge prisavslagets størrelse.

Her kan du lese mer om utmålingen av prisavslag der det er oppdaget mangler etter kjøp av brukt bolig. Det er avhendingslovenes regler som kommer til anvendelse ved kjøp og salg av brukte boliger.

Selgers utbedringsrett ved mangler knyttet til fast eiendom

Ikke sjelden blir det oppdaget mangler etter kjøp av bolig. En mangel foreligger når boligen ikke svarer til hva som er avtalt mellom partene. Mangler utløser rettigheter for både selger og kjøper, med en korresponderende plikt for den andre avtaleparten. Selger har for eksempel både en rett og plikt til å utbedre mangler.

Her kan du leser mer om rekkevidden av selgers utbedringrett ved mangler. Det er avhendingslovenes regler som kommer til anvendelse ved kjøp og salg av brukte boliger.

Ulykke med elsparkesykkel i trafikken

Dessverre er skadetallene forbundet med elsparkesykler høye. Både brukere av slike kjøretøy og myke trafikanter blir jevnlig påført skader av mer eller mindre alvorlig art.

Reklamasjonsfrister ved kjøp av fast eiendom

I denne artikkelen kan du lese mer om kjøpers plikter ved reklamasjon i forbindelse med kjøp av fast eiendom.

Endringer i avhendingsloven – mangelsvurderingen

For å redusere konfliktnivået ved salg av boliger, er det nå vedtatt flere endringer i avhendingsloven. Endringene trådde i kraft 1. januar 2022. Her kan du lese mer om hva endringene vedrørende mangelsvurderingen vil si for deg, som kjøper eller selger av fast eiendom.

Retten til uskifte

En gjenlevende ektefelle/samboer kan ha rett til å la være å helt eller delvis utsette fordeling av avdøde ektefelle/samboers arv; dette heter å sitte i uskiftet bo. Dersom en gjenlevende ektefelle/samboer velger å sitte i uskiftet bo, er det noen begrensninger på hva han/hun kan foreta seg.

Servitutter

En servitutt griper inn i eierens frie bruk av en fast eiendom.