Derfor har du krav på erstatning etter yrkessykdom

Dersom du er påført sykdom som følge av utførelse av arbeid, kan du ha krav på erstatning. Advokatfirmaet Ness Lundin er Norges ledende advokatfirma innen erstatnings- og forsikringsrett og bistår jevnlig skadelidte i saker om yrkessykdom.

21.12.2016

Gratis samtale om din sak

Har du blitt påført en sykdom grunnet ditt arbeid? Alt for mange unngår å ta kontakt med en advokat i frykt for hva det kan koste. Derfor tilbyr vi i Ness Lundin en gratis samtale om din sak der du vil få helt ærlige svar på om du har en god sak eller ikke. Vi vet når du kan ha krav på erstatning for skaden din, og vi vet når saken din kan være mer risikabel å ta videre.


Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.


 

Hva er yrkessykdom?

En yrkessykdom er enkelt sagt en sykdom som skyldes skadelig påvirkning (eksponering) mens du er i arbeid. Blant de vanligste årsakene til yrkessykdom er kjemikalier og aerosoler, men også støy kan forårsake yrkessykdom. Hvis du tror din sykdom kan være en yrkessykdom, kan det være viktig å kontakte en erfaren advokat. Du kan ha rett til erstatning.

Listen over yrkessykdommer som kan gi rett til erstatning inneholder blant annet:

  • Astma
  • Allergiske reaksjoner
  • Lungesykdommer
  • Sykdommer som skyldes forgiftning eller kjemisk påvirkning
  • Hørselsskader
  • Skader i armer og hender etter vibrasjoner fra maskiner
  • Skader etter trykkforandringer
  • Påført smitte gjennom ditt arbeid

Det er en del sykdommer som ikke omfattes. Blant annet belastningslidelser i muskel og skjelett som utvikler seg over tid.

Dette bør du gjøre ved yrkessykdom

Hvis du mistenker at du har en yrkessykdom, bør du snarest mulig melde yrkesskaden til arbeidsgivers forsikringsselskap. Dette må skje så snart du forstår at sykdommen er en følge av arbeidet ditt, og at sykdommen påfører deg utgifter eller arbeidsuførhet.

Arbeidsgiveren din plikter å tegne yrkesskadeforsikring (og yrkessykdomsforsikring) for alle sine ansatte. Forsikringen skal betales av arbeidsgiver. Hvis arbeidsgiver ikke har tegnet forsikring som han skal, kan du – både ved yrkesskade og ved yrkessykdom – likevel kreve erstatning fra Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF).

Arbeidsgiver er også forpliktet til å melde sykdommen til NAV. Dersom arbeidsgiver ikke melder sykdommen, må du selv gjøre det. NAV har et eget skjema for yrkesskader og yrkessykdommer hvor du kan melde saken.

Hva har jeg krav på fra NAV ved yrkessykdom?

Fra NAV vil det alltid komme et vedtak som enten godkjenner yrkessykdommen eller ikke godkjenner den. En godkjennelse vil gi deg rett til refusjon av behandlingsutgifter. Hvis sykdommen gir varige mén, vil du kunne søke menerstatning. Hvis sykdommen medfører redusert arbeidsevne, vil du ha rett til yrkesskadefordeler på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Forutsetningen er at arbeidsevnen er nedsatt med minst 30 %.

yrkessykdom erstatning

Hva har jeg krav på i erstatning?

Dersom du får en yrkessykdom, er utgangspunktet at hele ditt økonomiske tap skal dekkes.

Hvis du taper inntekter på grunn av yrkesskaden, skal forsikringsselskapet dekke differansen mellom den inntekt du ville hatt uten skaden og den inntekt (sykepenger/trygdeytelser/delvis lønn) du faktisk har med skaden. Hvis yrkesskaden medfører ekstrautgifter, skal forsikringsselskapet dekke disse utgiftene. Dersom skaden er betydelig og varig, vil du kunne ha krav på menerstatning.

Erstatningen er likevel delvis standardisert, særlig for fremtidig tap. Du kan lese mer om hva du kan ha rett til å få erstattet etter en yrkessykdom her.

Når skal jeg kontakte advokat?

Melding til NAV og melding til forsikringsselskapet er to ulike spor. NAVs vurderinger er ikke bindende for forsikringsselskapet, og motsatt. For eksempel kan NAV og forsikringsselskapet ha ulik oppfatning av hvor alvorlig sykdommen er, eller det kan også være at bare én av dem aksepterer at sykdommen er en yrkessykdom.

Det oppstår ofte komplekse rettslige spørsmål i tilknytning til yrkessykdom.

Det er lurt å ta kontakt med advokat tidlig, slik at meldefrister overholdes. Hvis det kommer et avslag fra NAV som du er uenig i, er det også viktig å påklage vedtaket i tide. Klagefristen er vanligvis seks uker. Deretter kan en advokat vurdere styrken i din klagesak, og se klagesaken i sammenheng med saken mot forsikringsselskapet.

I saker om yrkesskadeforsikring plikter forsikringsselskapet å erstatte dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Det betyr at normalt vil utgifter til advokat bli dekket av arbeidsgivers obligatoriske yrkesskadeforsikring.


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker