Personalforsikring ved skade og sykdom

Hvert år blir flere tusen mennesker utsatt for skader, enten under arbeid eller på fritiden. Mange er klar over at skader som skyldes arbeidsulykker kan kreves dekket under yrkesskadeforsikringsloven. Langt færre vet at man i mange tilfeller kan ha rett til erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap ved skader og ulykker som skjer på fritiden. Her kan du lese mer om såkalte personalforsikringer.

Hva er en personalforsikring?

En personalforsikring er en forsikring tegnet av arbeidsgiver for sine ansatte. Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for alle sine arbeidstakere. Mange arbeidsgivere velger imidlertid å tegne forsikringspakker som gir bredere dekning enn den lovpålagte yrkesskadeforsikringen. Det er først og fremst slike tilleggsdekninger det siktes til med personalforsikringer.

En personalforsikring gir som regel krav på erstatning ved fritidsulykker og arbeidsuførhet. Hvor mye erstatning du eventuelt har krav på varierer og beror på forsikringsvilkårene i den enkelte avtale. De fleste norske personalforsikringene gir imidlertid rett til dekning av påført og fremtidig inntektstap, i tillegg til merutgifter opptil en nærmere angitt størrelse.

Hvem har personalforsikring?

Alle norske arbeidstakere er beskyttet av regler om obligatorisk yrkesskadeforsikring. Utover dette er det opp til en den enkelte arbeidsgiver å velge hvorvidt man ønsker bredere forsikringsdekninger for sine ansatte som en del av de goder man får i jobben. Mange arbeidsgivere velger å tegne slike pakker. Som arbeidstaker gjør du derfor lurt i å undersøke hvilke forsikringer arbeidsgiver har tegnet for sine ansatte. På den måten kan du ta et informert valg om hvilke forsikringer som er nødvendig for deg å tegne privat for å tilfredsstille ditt behov for trygghet.

Dersom du er utsatt for personskade og tapet dekkes av flere forsikringer, har du i tillegg valgfrihet med hensyn til hvilke forsikringer du ønsker å benytte. Det er derfor en fordel å ha oversikt over alle forsikringsytelser, slik at du kan nyttiggjøre deg av den eller de forsikringer som gir best erstatningsrettslig utfall.

Meldeplikt

Den som etter en ulykkes- eller sykeforsikring har rett til erstatning, herunder etter kollektive forsikringer slik som personalforsikringer, mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til forsikringsforetaket innen ett år etter at den berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunnet kravet. Dersom du blir utsatt for en skade på fritiden som må antas å kunne gi rett til erstatning er det derfor viktig å sørge for at skadehendelsen blir meldt til forsikringsselskapet, enten av arbeidsgiver eller deg personlig.

Ikke sjelden oppstår det tvist mellom forsikringsselskapet og den sikrede. Vi er Norges ledende advokatfirma innen forsikringsrett og har arbeidet med dette i mer enn 20 år.


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker

Ansatte

Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Ole Breder Wahl

Ole Breder Wahl

Advokat