Advokatfirmaet Ness Lundin seiret i sak om kapitaliseringsrente

Da Advokatfirmaet Ness Lundin vant frem i Høyesterett for en lavere kapitaliseringsrente i erstatningssaker, påførte de store fremtidige tap for forsikringsbransjen. Vinnerne er et stort antall enkeltmennesker som blir utsatt for alvorlige ulykker.

2015

Kreutzer-saken

Annelin Kreutzer (20) ble påkjørt i Tromsø en mørk desemberdag i 2007, da hun var på vei over den tungt trafikkerte Tromsøysundveien i bydelen Lunheim. På grunn av skadene ble småbarnsmoren erklært 100 prosent medisinsk og ervervsmessig ufør, og får nå bistand fra helsevesenet døgnet rundt. Annelin kan verke spise, drikke eller kommunisere. Skaden påførte henne et meget stort antatt fremtidig inntektstap.

Forsikringsselskapet tilbød henne opprinnelig 3,25 millioner kroner i erstatning, noe familien avslo. Ness Lundin hjalp den unge kvinnen hele veien til Høyesterett, som tok saken i storkammer.  Dom kom i desember 2014, og Annelin ble tilkjent over 9 millioner kroner i erstatning. Retten slo fast at kapitaliseringsrenten skulle være fire prosent.

Hva er kapitaliseringsrente

Kapitaliseringsrenten har vært omdiskutert og er en viktig faktor som spiller inn når man regner ut erstatningsbeløpet, som skal vare livet ut. Renten avgjør størrelsen på erstatningsbeløpet. En lavere rente vil dermed gi et større utbetalingsbeløp.

En viktig sak i Ness Lundins arbeid for å hjelpe skadde har derfor vært å få satt ned kapitaliseringsrenten. Kapitaliseringsrenten brukes til neddiskontering av fremtidig inntektstap, utgifter og ménerstatning.  Det er mye usikkerhet tilknyttet beregningene når man skal forutsi hva den skadelidte vil kunne få av avkastning (renter, investeringsmuligheter) på erstatningen i fremtiden.

Målet er at den skadelidte verken skal få for lav eller for høy erstatning. For å finne ut av det fremtidige tapets størrelse må man først finne verdien av beløpet i dag. Verdien av et beløp i dag, er høyere enn verdien av det samme beløpet for eksempel om 10 år. Man justerer for inflasjon og for den årlige renteverdien man antar den skadelidte vil kunne oppnå av for eksempel å ha pengene i banken eller annen avkastning.

Unge skadde har mest å tjene

Unge skadde har naturlig nok mest å tjene på en lavere rente, ettersom disse har det største fremtidige tapet. En rente på fire prosent, sammenliknet med en på fem prosent, vil innebære at utbetalingssummen blir omtrent tjue prosent høyere.

Kapitaliseringsrenten har vært en vanskelig sak å få gjennomslag med i retten. Høyesterett har vært tilbakeholden med å endre renten, fordi den mener at det er lovgivers oppgave å regulere dette. Renten ble sist satt ned i 1993, fra seks til fem prosent, i forbindelse med den såkalte Ølberg-dommen. Også da var Ness Lundin på banen, som det firmaet som brakte inn de sakkyndige, noe som hadde stor betydning for resultatet.

Siden 1993 har renten blitt forsøkt nedsatt ved flere anledninger, uten hell, sist i 2007.

Ness Lundin - Annelin Kreutzer med far i faximile fra artikkel i vg

Kronet med seier

Saken til Annelin Kreutzer (20) førte imidlertidig til en viktig seier.

Først gikk saken til Nord-Troms tingrett som den 3. april 2013 ga henne ytterligere 6,2 millioner kroner i erstatning, samt at motparten betalte saksomkostningene. Familien anket likevel, fordi de var uenig i rettens vurdering av kapitaliseringsspørsmålet.

Forsikringsselskapet mente at Kreutzer opptrådte uaktsomt idet hun krysset veien og at det var grunn til å avkorte erstatningen til 3,2 millioner kroner. Retten ga dem delvis rett i at den unge kvinnen var uaktsom da hun ble påkjørt, men understreket likevel at de tragiske konsekvensene talte i mot at det skulle foretas avkorting. Avkortingen ble satt betydelig lavere enn det forsikringsselskapet argumenterte for.

Saken gikk til Hålogaland lagmannsrett den 30. januar 2014, som den 30. desember dømte forsikringsselskapet til å betale kr. 4 886 679  i erstatning.

Annelin anket så til Høyesterett, først og fremst på grunn av bruken av en kapitaliseringsrente på fem prosent, som hun mente var for høy. Den 12. desember 2014 kom så det gledelige resultatet for Annelin: Hun hadde vunnet i Høyesterett.

-Dommen er å anse som en seier, sier Christian Lundin, som representerte Kreuzer hele veien: «Etter 20 over års praksis endret endelig Høyesterett kapitaliseringsrentesatsen til et riktig nivå.»

Stor betydning for sakens utfall hadde også engasjementet til Espen Johnsen, Annelis far: “Takket være hederlig innsats fra en engasjert far til ble satsen endret.”

– Jeg har kjørt denne saken mot alle råd jeg har fått. Når dattera di blir påkjørt på denne måten, setter du deg jo inn i hvordan erstatningsutbetalinger blir beregnet, sa Johnsen. 1
Annelins foreldre flyttet fra Finnsnes til Tromsø etter ulykken, og fikk bygd en spesialbolig til datteren.  Kreutzer og sønnen bor i dag i det spesialbygde huset, og foreldrene har vergeansvar for dem begge.

Dyrt for forsikringsbransjen

I kjølvannet av saken har Finans Norge, hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge, beregnet at denne renteendringen kommer til å koste forsikringsbransjen omkring 500 millioner kroner årlig.

Dommen har fått konsekvenser for alle andre skadelidte, som også har et fremtidig inntektstap.2

Fotnoter

  1. Dagbladet 12. desember 2014
  2. Saken får også konsekvenser for ekspropriasjons- og tomtefestesaker (fratagelse av jord/land/tomt).

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Får erstatning etter at håndballmål veltet