Erstatning ved personskade

Med personskade mener man fysiske og psykiske skader påført mennesker.
Lurer du på om du har krav på erstatning? Våre advokater er ledende i landet på erstatning ved personskade.

*************

Gratis samtale om din sak

Har du blitt påført en personskade etter en ulykke eller lignende? Alt for mange unngår å ta kontakt med en advokat i frykt for hva det kan koste. Derfor tilbyr vi i Ness Lundin en gratis samtale om din sak der du vil få helt ærlige svar på om du har en god sak eller ikke. Vi vet når du kan ha krav på erstatning for skaden din, og vi vet når saken din kan være mer risikabel å ta videre.


Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.


 

Hva er en personskade?

Med personskade mener man fysiske og psykiske skader påført mennesker. Ofte skjer personskader ved ulykker i trafikken, eller i arbeid, ved feilbehandling eller som følge av vold.

Dersom du er påført en personskade som følge av at noen har vært uaktsomme (uforsiktige), har du ofte også krav på erstatning.

Hvis du er påført en personskade, har du i mange tilfeller krav på erstatning for økonomisk tap, for eksempel inntektstap og ekstrautgifter. Hvis skaden er stor kan du også ha krav på menerstatning (kompensasjon for tapt livsutfoldelse). Hvis personen som har påført deg skaden har opptrådd grovt uaktsomt eller med forsett, kan du også ha krav på oppreisningserstatning (kompensasjon for tort og svie).

 

Utgifter til juridisk bistand

Dersom du har krav på erstatning etter en personskade, vil du også ha rett til å få dekket utgifter til advokatbistand. I mange tilfeller kan du også få dekket advokatutgiftene dine via din hjem- og innboforsikring. Det finnes også muligheter for å søke fri rettshjelp, men dette gjelder kun dersom din inntekt er under kr 245 000 (for enslige) eller kr 369 000 (ektefeller og samboere).

 

Når skal jeg kontakte advokat?

Det oppstår ofte komplekse rettslige spørsmål i tilknytning til personskadesaker, og det kan være vanskelig å vite hva man har rett på. Det foreligger også ofte ulike meldefrister for å melde skaden til forsikringsselskapet. Det er derfor lurt å ta kontakt med advokat kort tid etter skaden, slik at du blir tilkjent riktig erstatning, samt unngå at saken din foreldes.

 


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Har jeg krav på erstatning?

For at du skal ha krav på erstatning etter en personskade, må følgende grunnleggende vilkår være oppfylt:

 

1)   Ansvarsgrunnlag

Hovedregelen i norsk rett er at noen må være skyld i skaden du har fått for at du skal ha krav på erstatning. På en rekke områder er det imidlertid innført ordninger med såkalt objektivt erstatningsansvar, altså ansvar uavhengig av skyld. Objektivt erstatningsansvar innebærer for eksempel at alle som skader seg i trafikken eller på arbeidsplassen har rett til erstatning, uansett om noen kan bebreides for ulykken eller ikke.

 

2)   Årsakssammenheng

Et viktig vilkår for erstatning, er at det foreligger årsakssammenheng – både rettslig og faktisk – mellom hendelsen som påførte deg skaden på den ene siden og skader og/eller økonomisk tap på den andre siden. Det er den skadelidte selv som må sannsynliggjøre at hendelsen er årsak til helseplagene og/eller det økonomiske tapet.

Årsakssammenhengen er et vilkår det ofte strides om. For eksempel kan det være at din sykdom eller skade først viser seg mange år etter hendelsen. Forsikringsselskapet kan da argumentere for at helseplagene, det økonomiske tapet og hendelsen har oppstått uavhengige av hverandre – at det ikke foreligger årsakssammenheng.

Vurdering av årsakssammenheng bunner ofte i kompliserte medisinske spørsmål. I praksis er det derfor ofte en medisinsk ekspert som vurderer dette spørsmålet i erstatningssaken. Den medisinske eksperten er imidlertid avhengig av å få dokumentasjon på hvilke plager du har fått etter ulykken. Det er derfor viktig at du er i kontakt med lege, slik at helseplagene blir nedtegnet i pasientjournalen din.

 

3)   Økonomisk tap

I norsk rett er utgangspunktet at det bare betales erstatning for økonomisk tap. Du har selv bevisbyrden for at det foreligger et økonomisk tap – det vil si at det er ditt ansvar å dokumentere tapet. Det er derfor veldig viktig at du tar var på alle kvitteringer og annen dokumentasjon.

 

 

Hva har jeg krav på?

Du kan få erstatning for flere ulike typer tap. Dette kalles erstatningsposter. Disse er:

 

Ekstrautgifter – påførte og fremtidige

Du skal ha dekket de faktiske utgiftene som personskaden medfører. De mest typiske utgiftene er utgifter til behandling og medisiner. Ved alvorlige skader kan det også oppstå utgifter til tekniske hjelpemidler, hjelp i hjemmet eller ombygging av bolig.

Erstatningen er et supplement til dekningen fra NAV og andre offentlige ytelser. Du har plikt til å undersøke med NAV og andre offentlige myndigheter, for eksempel kommunenes pleie- og omsorgsetat, om hvilke utgifter som du kan få dekket derfra, før du krever dekning av utgiftene fra forsikringsselskapet.

Du må kunne dokumentere ekstrautgiftene for at du skal kunne få dem erstattet. Du bør derfor ta vare på kvitteringer og annen dokumentasjon.

 

Menerstatning

Hvis du er påført en varig og vesentlig medisinsk skade, har du krav på menerstatning. Dette er altså kompensasjon for tapt livsutfoldelse; tap som ikke kan måles i penger. Det kan for eksempel være at du ikke lenger kan gå turer i skog og mark eller fortsette med fritidsaktiviteter som før.

For at skaden skal anses som vesentlig, må den medisinske invaliditeten normalt være satt til minst 15 %. For at skaden skal anses som varig, antas at den må vare i minst 7-10 år.

Her kan du lese mer om denne erstatningsposten. 

 

Inntektstap – påført og eventuelt fremtidig

Dersom du på grunn av personskaden ikke kan arbeide like mye som før, kan du kreve å få erstattet mellomlegget mellom inntekten du hadde før skaden og den inntekten du har med skaden. Det er imidlertid viktig at mulighetene for å få dekket hele eller deler av tapet fra NAV undersøkes først. De trygderettslige forholdene må derfor normalt avklares før et endelig erstatningsoppgjør kan finne sted.

Inntektstapet deles gjerne i to; det påførte inntektstapet og det fremtidige inntektstapet. Med påført inntektstap menes inntektstapet du har i perioden fra skaden skjer og frem til erstatningssaken gjøres opp. Hvis du eventuelt også har et inntektstap etter dette, er dette det fremtidige inntektstapet.

 

Oppreisningserstatning

Oppreisningserstatning er altså erstatning for krenking og ikke-økonomisk tap, såkalt «tort og svie». Du kan ha krav på oppreisningserstatning hvis personen som påførte deg personskaden handlet grovt uaktsomt eller med forsett (med vilje). Eksempler på hendelser som kan gi deg krav på oppreisningserstatning er hvis for eksempel ulykkessjåføren kjørte med høy promille eller hvis arbeidsgiveren din er skyldig i grove brudd på arbeidsmiljøloven og du har fått en personskade på grunn av dette. Du vil gjerne ha krav på oppreisningserstatning i grove voldssaker.

Oppreisningserstatningen ligger ofte i størrelsesorden kr 10 000 – 125 000. Ved særlige grove tilfeller, som for eksempler drap, kan oppreisningserstatningen komme opp i kr 200 000 – 300 000. I ekstreme tilfeller – eller dersom det er snakk om oppreisningskrav mot et selskap eller liknende – kan oppreisningserstatning overstige dette.

Her kan du lese mer om oppreisningserstatning. 

 


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Les om trafikkskade her.

Les om yrkesskade her.

Les om pasientskade her.

Les om voldsoffererstatning her.

Relaterte saker

  • Endelig – 30 års kamp for riktig erstatning synes å gå mot slutten

  • Erstatning etter båtulykke?

Ansatte

Silje Øverby Svendsen

Silje Øverby Svendsen

Advokatfullmektig
Elisabeth Gram Clark

Elisabeth Gram Clark

Advokatfullmektig
Ole Breder Wahl

Ole Breder Wahl

Advokat
Therese Lohne Boehlke

Therese Lohne Boehlke

Advokat / Partner
Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat / Partner
Tom Sørum

Tom Sørum

Advokat (H) / Partner
Erik Johnsrud

Erik Johnsrud

Advokat (H) / Partner
Christian Lundin

Christian Lundin

Advokat (H) / Partner
Jan Gunnar Ness

Jan Gunnar Ness

Advokat / Partner