Personskade

Har du vært utsatt for en personskade? Advokatfirmaet Ness Lundin er Norges ledende advokatfirma innen personskadeerstatning og har arbeidet med dette i nærmere 30 år.
Her kan du lese mer om hva du har krav på i erstatning etter en personskade.

Med personskade menes skader påført mennesker ved ulykker eller på annen måte. Dersom du er påført en personskade har du i mange tilfeller krav på erstatning for det tapet du påføres. Ved tap forårsaket av ulykker inntruffet i trafikken, i arbeid, ved feilbehandling eller som følge av vold, vil du normalt ha krav på erstatning. Dersom du er påført en personskade som følge av at noen har vært uaktsomme (uforsiktige) har du ofte også krav på erstatning.

Dersom du har krav på erstatning etter en personskade, vil du i de fleste tilfellene også få dekket utgifter til advokatbistand i forbindelse med erstatningsutmålingen. Der det er oppstått tvist, kan man i mange tilfeller ha rett på dekning av advokatutgiftene innbakt i hjem og innboforsikringen. Det finnes også muligheter for å søke fri rettshjelp, men dette gjelder kun dersom din inntekt er under kr 245 000 (for enslige).

Har jeg rett til erstatning etter en personskade?

For at du skal ha krav på erstatning etter en personskade, må følgende grunnleggende vilkår være oppfylt:

1)   Det må foreligge et ansvarsgrunnlag.

Hovedregelen i norsk rett er at noen må kunne bebreides for skaden dersom man skal ha krav på erstatning. På en rekke områder er det imidlertid innført ordninger med såkalt objektivt erstatningsansvar, altså ansvar uavhengig av skyld. Dette er tilfellet på flere praktisk viktige områder. Ordningen innebærer for eksempel at alle som skader seg i trafikken eller på arbeidsplassen er dekket av en forsikring, og kan melde erstatningskrav mot forsikringsselskapet.

2)   Det må foreligge årsakssammenheng mellom ulykken og de skadene du er påført.

Et viktig vilkår som må være oppfylt er at det foreligger årsakssammenheng – både faktisk og rettslig – mellom den skadegjørende handling og de skader/økonomiske tap skadelidte mener å ha.

Dette er et vilkår som det ofte strides om. I praksis vil en medisinsk ekspert vurdere dette spørsmålet. Denne medisinske eksperten er imidlertid avhengig av å få dokumentasjon på hvilke plager skadelidte har etter ulykken. Det er derfor viktig at lege kontaktes, slik at helseplagene etter ulykken blir nedtegnet i pasientjournalen.

3)   Det må foreligge et økonomisk tap.

I norsk rett er utgangspunktet at det bare betales erstatning for det økonomiske tapet skadelidte påføres som følge av personskaden.

Skadelidte har bevisbyrden for at det foreligger et økonomisk tap og må dokumentere sitt krav. Det er derfor viktig at kvitteringer og annen dokumentasjon av tapet tas vare på.

Erstatningspostene

Erstatningsoppgjøret inneholder følgende erstatningsposter:

  • Påførte fremtidige merutgifter

Skadelidte skal ha dekket de faktiske utgiftene som personskaden medfører. De mest typiske utgiftene er utgifter til behandling og medisiner. Ved alvorlige skader kan det også oppstå utgifter til tekniske hjelpemidler, hjelp i hjemmet eller ombygging av bolig.

Erstatningen er et supplement til dekningen fra folketrygden og andre offentlige ytelser. Skadelidte har en selvstendig plikt til å undersøke med trygdemyndighetene og andre offentlige myndigheter, for eksempel kommunenes pleie- og omsorgsetat, om hvilke utgifter som kan refunderes derfra før det kreves dekning av utgiftene fra forsikringsselskapet.

Ekstrautgiftene må dokumenteres for at de skal kunne kreves erstattet. Skadelidte bør derfor ta vare på kvitteringer og annen dokumentasjon.

  • Menerstatning

Under forutsetning av at skadelidte er påført en varig og vesentlig medisinsk skade,  skal vedkommende ha menerstatning. For at skaden skal anses som vesentlig, må den medisinske invaliditeten normalt være satt til minst 15 %. Den medisinske invaliditeten fastsettes av en medisinsk sakkyndig.  Den varige medisinske invaliditeten kan først fastsettes etter at skaden har stabilisert seg, vanligvis to til tre år etter ulykken.

Utmålingen av menerstatningen er standardisert basert på størrelsen på den medisinske invaliditeten og foretas uavhengig av yrke eller inntekt før skaden.

Menerstatningen er fritatt for beskatning. Du kan lese mer om menerstatning her.

  • Påført og eventuelt fremtidig inntektstap

Medfører personskaden redusert evne til å arbeide, har skadelidte krav på å få dekket den delen av inntektsreduksjonen som ikke dekkes av folketrygden. Det er viktig at muligheten for å få dekket hele eller deler av tapet fra folketrygden undersøkes. De trygderettslige forhold må normalt avklares før endelig erstatningsoppgjør kan finne sted.

Inntektstapet deles gjerne i to; det påførte inntektstap og det fremtidige inntektstap. Med påført inntektstap menes inntektstap som løper fra skaden skjer og frem til saken endelig gjøres opp. Eventuelt tap etter dette beregnes som fremtidig inntektstap.

 


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Les om trafikkskade her.

Les om yrkesskade her.

Les om pasientskade her.

Les om voldsoffererstatning her.

Relaterte saker

Ansatte

Jan Gunnar Ness

Jan Gunnar Ness

Advokat/Partner
Christian Lundin

Christian Lundin

Advokat/Partner
Erik Johnsrud

Erik Johnsrud

Advokat/Partner
Tom Sørum

Tom Sørum

Advokat/Partner
Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat/Partner
Anette Eckhoff

Anette Eckhoff

Advokat
Erle Li Dragland

Erle Li Dragland

Seniorkonsulent
Guri Pors Johannessen

Guri Pors Johannessen

Saksbehandler