Erstatning ved personskade

En personskade er fysiske og psykiske skader påført mennesker. Lurer du på om du har krav på erstatning? Ta kontakt for en gratis samtale om din sak.

*************

Gratis samtale om din sak

Har du blitt påført en personskade etter en ulykke eller lignende? Altfor mange unngår å ta kontakt med en advokat i frykt for hva det kan koste. Derfor tilbyr vi i Ness Lundin en gratis samtale om din sak der du vil få helt ærlige svar på om du har en god sak eller ikke. Vi vet når du kan ha krav på erstatning for skaden din, og vi vet når saken din kan være mer risikabel å ta videre.

 


Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.


 

Hva er en personskade?

Personskade defineres som fysiske og psykiske skader påført mennesker.

Hvis du er påført en personskade, har du i mange tilfeller krav på erstatning for økonomisk tap, for eksempel inntektstap og ekstrautgifter. Hvis skaden er stor kan du også ha krav på menerstatning (kompensasjon for tapt livsutfoldelse). Hvis personen som har påført deg skaden har opptrådd grovt uaktsomt eller med forsett, kan du også ha krav på oppreisningserstatning (kompensasjon for tort og svie).

Det finnes ulike typer personskade, avhengig av situasjonen der skaden oppstod. Fra et juridisk perspektiv deler man personskader inn i følgende hovedkategorier:

 

Pasientskade
Dersom du har blitt utsatt for feilbehandling og har blitt påført en personskade, har du krav på pasientskadeerstatning. Erstatningen ytes fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), som er et statlig organ. Erstatning for pasientskaden skal i utgangspunktet dekke ditt økonomiske tap, samt tap av livsutfoldelse (menerstatning), der det er aktuelt. Dersom NPE har konkludert med at det har vært svikt i behandlingen, får du dekket advokatutgifter knyttet til utmåling av erstatning.

Trafikkskade
Alle registrerte kjøretøyer skal ha en lovpliktig ansvarsforsikring. Dersom du har blitt utsatt for en trafikkulykke og er blitt påført en personskade, har du krav på trafikkskadeerstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet, alternativt fra Trafikkforsikringsforeningen. Dette gjelder selv om ingen kan klandres for trafikkulykken – ja til og med om ulykken skyldes din egen feil. Dersom du har medvirket til din egen skade, kan du imidlertid få redusert erstatningen. Dersom du har skadet deg i en trafikkulykke, får du dekket kostander til advokatbistand.

Yrkesskade
Hovedregelen er at skader eller sykdommer som oppstår i en arbeidssituasjon, er å regne som yrkesskader, som gir deg rett til å få erstatning for ditt økonomiske tap og/eller menerstatning. Det er likevel en del unntak, for eksempel for belastningslidelser som utvikler seg over tid.

Yrkesskade/yrkessykdom gir deg særlige rettigheter i forhold til NAV og forsikring. Du er med andre ord bedre stilt enn de som påføres tilsvarende skader utenfor en arbeidssituasjon. Arbeidsgiver er pålagt å tegne forsikring for yrkesskade og yrkessykdom, jf. lov om yrkesskadeforsikring. Erstatningen ytes uavhengig av skyld. Dersom du har skadet deg i en arbeidsulykke, får du dekket kostander til advokatbistand.

Personskade etter vold
Dersom du har blitt utsatt for vold og blitt påført en personskade, har du krav på erstatning. Den som utøver volden er i utgangspunktet ansvarlig, men dersom vedkommende ikke vil eller kan betale, kan erstatningen kreves fra Kontoret for Voldsoffererstatning (KFV). KFV er et statlig organ som utmåler og forskutterer erstatningen. Voldsoffererstatningen skal i utgangspunktet dekke ditt økonomiske tap, samt tap av livsutfoldelse (menerstatning) dersom skaden er stor. Normalt vil det også være grunnlag for erstatning for “tort og svie”, såkalt oppreisningserstatning.

Uaktsomhet
Dersom du er påført en personskade som følge av at noen har vært uaktsomme (uforsiktige), har du ofte også krav på erstatning.

 

Utgifter til juridisk bistand

Dersom du har krav på personskadeerstatning, vil du også ha rett til å få dekket utgifter til advokatbistand. I mange tilfeller kan du også få dekket advokatutgiftene dine via din hjem- og innboforsikring. Det finnes også muligheter for å søke fri rettshjelp, men dette gjelder kun dersom din inntekt er under kr 320 000 (for enslige) eller kr 490 000 (ektefeller og samboere).

 

Når skal jeg kontakte advokat?

Det oppstår ofte komplekse rettslige spørsmål i tilknytning til personskadesaker, og det kan være vanskelig å vite hva man har rett på. Det foreligger også ofte ulike meldefrister for å melde skaden til forsikringsselskapet. Det er derfor lurt å ta kontakt med advokat kort tid etter skaden, slik at du blir tilkjent riktig personskadeerstatning, samt unngå at saken din foreldes.

 


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Personskade advokat

Har jeg krav på personskadeerstatning?

For at du skal ha krav på erstatning etter en personskade, må følgende grunnleggende vilkår være oppfylt:

 

1)   Ansvarsgrunnlag
Hovedregelen i norsk rett er at noen må være skyld i skaden du har fått for at du skal ha krav på erstatning. På en rekke områder er det imidlertid innført ordninger med såkalt objektivt erstatningsansvar, altså ansvar uavhengig av skyld. Objektivt erstatningsansvar innebærer for eksempel at alle som skader seg i trafikken eller på arbeidsplassen har rett til erstatning, uansett om noen kan bebreides for ulykken eller ikke.

 

2)   Årsakssammenheng
Et viktig vilkår for erstatning i forbindelse med personskade, er at det foreligger årsakssammenheng – både rettslig og faktisk – mellom hendelsen som påførte deg skaden på den ene siden og skader og/eller økonomisk tap på den andre siden. Det er den skadelidte selv som må sannsynliggjøre at hendelsen er årsak til helseplagene og/eller det økonomiske tapet.

Årsakssammenhengen er et vilkår det ofte strides om. For eksempel kan det være at din sykdom eller skade først viser seg mange år etter hendelsen. Forsikringsselskapet kan da argumentere for at helseplagene, det økonomiske tapet og hendelsen har oppstått uavhengige av hverandre – at det ikke foreligger årsakssammenheng.

Vurdering av årsakssammenheng bunner ofte i kompliserte medisinske spørsmål, spesielt i personskadesaker. I praksis er det derfor ofte en medisinsk ekspert som vurderer dette spørsmålet i erstatningssaken. Den medisinske eksperten er imidlertid avhengig av å få dokumentasjon på hvilke plager du har fått etter ulykken. Det er derfor viktig at du er i kontakt med lege, slik at helseplagene blir nedtegnet i pasientjournalen din.

 

3)   Økonomisk tap
I norsk rett er utgangspunktet at det bare betales erstatning for økonomisk tap. Du har selv bevisbyrden for at det foreligger et økonomisk tap – det vil si at det er ditt ansvar å dokumentere tapet. Det er derfor veldig viktig at du tar vare på alle kvitteringer og annen dokumentasjon.

 

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan få erstatning for flere ulike typer tap. Dette kalles erstatningsposter. Disse er:

 

Ekstrautgifter – påførte og fremtidige

Du skal ha dekket de faktiske utgiftene som personskaden medfører. De mest typiske utgiftene er utgifter til behandling og medisiner. Ved alvorlige skader kan det også oppstå utgifter til tekniske hjelpemidler, hjelp i hjemmet eller ombygging av bolig.

Erstatningen er et supplement til dekningen fra NAV og andre offentlige ytelser. Du har plikt til å undersøke med NAV og andre offentlige myndigheter, for eksempel kommunenes pleie- og omsorgsetat, om hvilke utgifter som du kan få dekket derfra, før du krever dekning av utgiftene fra forsikringsselskapet.

Du må kunne dokumentere ekstrautgiftene for at du skal kunne få dem erstattet. Du bør derfor ta vare på kvitteringer og annen dokumentasjon.

 

Menerstatning

Hvis du er påført en varig og vesentlig medisinsk skade, har du krav på menerstatning. Dette er altså kompensasjon for tapt livsutfoldelse; tap som ikke kan måles i penger. Det kan for eksempel være at du ikke lenger kan gå turer i skog og mark eller fortsette med fritidsaktiviteter som før.

For at skaden skal anses som vesentlig, må den medisinske invaliditeten normalt være satt til minst 15 %. For at skaden skal anses som varig, antas at den må vare i minst 7-10 år.

Her kan du lese mer om menerstatning 

 

Inntektstap – påført og eventuelt fremtidig

Dersom du på grunn av personskaden ikke kan arbeide like mye som før, kan du kreve å få erstattet mellomlegget mellom inntekten du hadde før skaden og den inntekten du har med skaden. Det er imidlertid viktig at mulighetene for å få dekket hele eller deler av tapet fra NAV undersøkes først. De trygderettslige forholdene må derfor normalt avklares før et endelig erstatningsoppgjør kan finne sted.

Inntektstapet deles gjerne i to; det påførte inntektstapet og det fremtidige inntektstapet. Med påført inntektstap menes inntektstapet du har i perioden fra skaden skjer og frem til erstatningssaken gjøres opp. Hvis du eventuelt også har et inntektstap etter dette, er dette det fremtidige inntektstapet.

 

Oppreisningserstatning

Oppreisningserstatning er altså erstatning for krenking og ikke-økonomisk tap, såkalt «tort og svie». Du kan ha krav på oppreisningserstatning hvis personen som påførte deg personskaden handlet grovt uaktsomt eller med forsett (med vilje). Eksempler på hendelser som kan gi deg krav på oppreisningserstatning er hvis for eksempel ulykkessjåføren kjørte med høy promille eller hvis arbeidsgiveren din er skyldig i grove brudd på arbeidsmiljøloven og du har fått en personskade på grunn av dette. Du vil gjerne ha krav på oppreisningserstatning i grove voldssaker.

Oppreisningserstatningen ligger ofte i størrelsesorden kr 10 000 – 125 000. Ved særlige grove tilfeller, som for eksempler drap, kan oppreisningserstatningen komme opp i kr 200 000 – 300 000. I ekstreme tilfeller – eller dersom det er snakk om oppreisningskrav mot et selskap eller liknende – kan oppreisningserstatning overstige dette.

Her kan du lese mer om oppreisningserstatning.

 

Slik går du frem etter en personskade

Dersom du får en personskade, er det svært viktig å sikre bevis og dokumentasjon. Det første du bør gjøre er å sikre dokumentasjon for hendelsesforløpet, altså hvordan skaden skjedde etc. Ved trafikkulykker eller andre ulykker, bør du vurdere å tilkalle politiet, da politidokumenter kan være sentrale bevis i en erstatnings- eller forsikringssak.

Dernest er det svært viktig å dokumentere hvilke skader du er påført. Oppsøk lege umiddelbart etter ulykken, også ved mindre personskader som du kanskje tenker vil gå over. I den grad plagene vedvarer, må du sikre løpende dokumentasjon i form av jevnlige journalnotateter som viser at plagene har vært til stede hele tiden. Generelt tillegges journaler meget stor vekt når det skal avgjøres om du har rett på personskadeerstatning.

Det er videre viktig å melde fra om skaden til alle aktuelle forsikringsselskap. Ofte foreligger det flere aktuelle forsikringer som kan gi rett til erstatning ved personskader. Det kan ofte være utfordrende å få oversikt og en erfaren advokat vil kunne hjelpe med å avdekke aktuelle forsikringer.

 


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Les våre svar på ofte stilte spørsmål om personskade, menerstatning og oppreisning.

Les om trafikkskade her.

Les om yrkesskade her.

Les om pasientskade her.

Les om voldsoffererstatning her.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ness Lundin har utvidet med tre nye advokater

Ansatte

Advokatfirmaet Ness Lundin, advokat Jan Gunnar Ness

Jan Gunnar Ness

Advokat / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Christian Lundin

Christian Lundin

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Tom Sørum

Tom Sørum

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Therese Lohne Boehlke

Therese Lohne Boehlke

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Ole Breder Wahl

Ole Breder Wahl

Advokat
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokatfullmektig Elisabeth Gram Clark, kvadratisk

Elisabeth Clark

Advokat
Silje Øverby Svendsen, Advokatfirmaet Ness Lundin

Silje Øverby Svendsen

Advokatfullmektig

Erlend Nussle Torvanger

Advokatfullmektig