Tingskade

Tap av eller skade på en forsikret gjenstand vil i utgangspunktet gi deg et krav om erstatning fra forsikringsselskapet. Det kan imidlertid av og til oppstå uenigheter mellom forsikrede og forsikringsselskap som gjør at det er nødvendig med juridisk bistand fra advokat.

Hovedregelen

Det følger av forsikringsavtaleloven § 6-1 at du har krav på full erstatning for ditt økonomiske tap. Utgangspunktet er det samme om den skadde ting er bolig, bil, campingvogn, sykkel, bunad eller annen forsikret verdigjenstand. Dersom du har forsikret tingen som er skadet, er hovedregelen at du må søke dekning for tapet ditt hos forsikringsselskapet og ikke ansvarlig skadevolder, jf. skadeserstatningsloven § 4-2.

Utgangspunktet for enhver utbetaling under forsikring er at skaden er forårsaket av en plutselig og uforutsett hendelse fremkalt av andre enn forsikringstaker selv. Dersom skaden oppstår som følge av forsikringstakerens handlinger, kan dette får betydning for erstatningen.

Uaktsomhet

Vanlig ubetenksomhet eller slurv – simpel uaktsomhet – vil sjelden medføre konsekvenser for erstatningsutmålingen. Dersom skaden er forårsaket av forsikringstakers grove uaktsomhet, vil erstatningen i de fleste tilfeller bli satt ned eller falle bort, jf. forsikringsavtaleloven § 4-7, annet ledd. Som eksempel nevnes å gå fra bilen uten å sette den i gir eller med parkeringsbrems på eller å forlate verdigjenstander i bil uten tilsyn. Å føre bil eller båt i ruspåvirket tilstand, vil for eksempel alltid karakteriseres som grovt uaktsomt. Grensen mellom vanlig uaktsomhet og grov uaktsomhet kan by på vanskelige juridiske vurderinger, hvor det av og til kan være nødvendig med bistand fra advokat.

Brudd på sikkerhetsforskrift

Forsikringsutbetalingen kan også falle bort eller avkortes dersom skaden skyldes uaktsom overtredelse av sikkerhetsforskrift, jfr. forsikringsavtaleloven § 4-8. Sikkerhetsforskriftene dekker alt fra snømåking av tak for å unngå skader ved snøras og snøsmelting, holde boligen oppvarmet for å unngå frostskade og å låse sykkelen når den forlates uten tilsyn. Det vil fremkomme av forsikringsavtalen hvilke sikkerhetsforskrifter som gjelder.

Forsett

En skade forårsaket ved forsett («med vilje») vil ikke gi rett til erstatning dersom formålet med forsettet var å oppnå forsikringsutbetaling, jfr. forsikringsavtaleloven § 4-9. Det er forsikringsselskapet som må bevise at forsikringstakeren visste eller med stor sikkerhet måtte regne med at skaden skulle inntreffe. Kravet er at det må foreligge klar eller sterk sannsynlighetsovervekt. Hvorvidt selskapet kan bevise at det forelå svik beror på en skjønnsmessig juridisk vurdering. Dersom hensikten med skaden ikke var å oppnå en erstatningsutbetaling fra forsikringsselskapet (svik), men heller å ramme en annen person, kan forsikringsutbetalingen ikke avslås. Erstatningen kan imidlertid avkortes.

Dersom forsikringsselskapet anfører at skaden er oppstått ved forsett, grov uaktsomhet eller uaktsom overtredelse av sikkerhetsforskrift, anbefaler vi at du lar deg bistå av advokat.

Utmåling av erstatning – vurdering av verdi

Også erstatningens størrelse kan by på utfordringer. Utgangspunktet er at du som forsikringstaker må sannsynliggjøre hvilke skader som er forårsaket. Spesielt vanskelig kan dette være der store deler av boligen er skadet, som ved flom, ras eller annen naturskade. Forsikringsselskapets takstmann  vil vurdere det påførte skadeomfanget og kostnaden ved gjenoppbygging eller restaurering. Takstmannens vurderinger inneholder element av skjønn. Dersom du er uenig i takstmannens vurderinger, anbefaler vi å engasjere en advokat til å bistår deg i dialogen med forsikringsselskapet.

Dersom det er uenighet om verdsettelsen, vil tingens verdi settes ved forsikringsskjønn.

Ved erstatning for skade eller ødeleggelse av ting som båt, bil eller sykkel, er utgangspunktet at det er den tapte bruks- eller salgsverdi som kan kreves erstattet. Kravet vil imidlertid bli begrenset til kostnaden ved reparasjon eller gjenanskaffelse, der dette gir en lavere erstatning.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med advokat dersom du er usikker på om forsikringsselskapet tilbyr deg riktig erstatning.

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


Les mer om erstatning etter tingskade her:

Forsikringsskjønn

Erstatning etter brannskade

Naturskade

Relaterte saker

Ansatte

Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Therese Lohne Boehlke

Therese Lohne Boehlke

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Ole Breder Wahl

Ole Breder Wahl

Advokat