Brannskade

Du har dekning for skader forårsaket av brann under din hus- og innboforsikring. Utgangspunktet er at verdier som er skadet i brann; bolig, hytte, campingvogn og innbo, skal erstattes av forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet har egne spesialister som utreder årsaken til brannen, og takstmenn som vurderer størrelsen på erstatningen.

Det kan oppstå behov for bistand av advokat i flere ledd av forsikringsoppgjøret.

Utgangspunktet for enhver utbetaling under forsikring, er at skaden er forårsaket av en plutselig og uforutsett hendelse fremkalt av andre enn forsikringstaker selv. Dersom brannen oppstår som følge av forsikringstakerens handlinger, kan dette får betydning for erstatningen.

Vanlig ubetenksomhet eller slurv, simpel uaktsomhet, vil sjelden medføre konsekvenser for erstatningsutmålingen. Dersom brannen er forårsaket av forsikringstakers grove uaktsomhet, vil erstatningen i de fleste tilfeller bli satt ned eller falle bort, jfr. forsikringsavtaleloven § 4-7, annet ledd. Grensen mellom vanlig uaktsomhet og grov uaktsomhet kan by på vanskelige juridiske vurderinger.

Forsikringsutbetalingen kan også settes ned eller avkortes dersom brannen skyldes uaktsom overtredelse av sikkerhetsforskrift, jfr. forsikringsavtaleloven § 4-8. Sikkerhetsforskrift er bestemmelser for å begrense risikoen for skade og skadeomfanget. Det vil fremkomme av forsikringsavtalen hvilke sikkerhetsforskrifter som gjelder.

En brann forårsaket ved forsett («med vilje»), vil ikke gi rett til utbetalt erstatning dersom formålet med brannen var å oppnå forsikringsutbetaling, jfr. forsikringsavtaleloven § 4-9. Det er forsikringsselskapet som må bevise at visste eller med stor sikkerhet måtte regne med at skaden skulle inntreffe. Kravet er at det må foreligge klar eller sterk sannsynlighetsovervekt. Hvorvidt selskapet kan bevise at det forelå svik, beror på en skjønnsmessig juridisk vurdering. Dersom hensikten med brannen ikke var å oppnå en erstatningsutbetaling fra forsikringsselskapet (svik), men heller å ramme en annen person eller pyromani, kan ikke forsikringsutbetalingen avslås. Erstatningen kan imidlertid avkortes.

Dersom forsikringsselskapet anfører at brannen er oppstått ved forsett, grov uaktsomhet eller uaktsom overtredelse av sikkerhetsforskrift anbefaler vi at du lar deg bistå av advokat.

Også erstatningens størrelse kan by på utfordringer. Utgangspunktet er at du som forsikringstaker må sannsynliggjøre hvilke skader brannen har forårsaket. For innbo som er skadet eller tapt i brann, gjøres dette med å lage detaljerte lister med angivelse av verdi. Erstatningen for boligen vil bero på en vurdering av forsikringsselskapets takstmann, som vil vurdere det påførte skadeomfanget og kostanden ved gjenoppbygging eller restaurering. Takstmannens vurderinger inneholder element av skjønn. Dersom du er uenig i takstmannens vurderinger, kan det være hensiktsmessig å engasjere en advokat til å bistår deg i dialogen med forsikringsselskapet.

Dersom det er uenighet om verdsettelsen, vil boligens verdi settes ved forsikringsskjønn.

 


Les mer om erstatning etter brannskade her:

Forsikringsskjønn

Erstatning etter tingskade

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.