Brannskade

De fleste av oss har forsikring mot skader forårsaket av brann gjennom den vanlige hus- og innboforsikringen. Brannskade rammer ofte store verdier, og det kan bli uenigheter mellom deg som forsikret og forsikringsselskapet. Ness Lundin har lang og spesialisert erfaring med bistand i alle typer forsikringsoppgjør etter brannskade.

HOVEDREGELEN

Utgangspunktet er at verdier som er skadet i brann, for eksempel bolig, hytte, campingvogn eller innbo, skal erstattes fullt ut av forsikringsselskapet. Forsikringsavtalene i brannskadeforsikring viser ofte til et fullverdi-begrep. Forsikringsselskapet har egne spesialister som utreder årsaken til brannen og takstmenn som vurderer verdien av tingen.

Utgangspunktet for enhver utbetaling i brannskadeforsikring er at skaden er forårsaket av en plutselig og uforutsett hendelse fremkalt av andre enn forsikringstaker selv. Dersom brannen oppstår som følge av forsikringstakerens handlinger, kan dette få betydning for erstatningen.

UTMÅLING AV ERSTATNING

I mange brannskadesaker kan erstatningens størrelse by på utfordringer. Utgangspunktet er at du som forsikringstaker må sannsynliggjøre hvilke skader og tap brannen har forårsaket. For innbo som er skadet eller tapt i brann gjøres dette enklest ved å lage detaljerte lister med angivelse av verdi.

Les mer om innboforsikring.

Erstatningen for boligen vil bero på en vurdering av forsikringsselskapets takstperson, som vil vurdere det påførte skadeomfanget og kostnaden ved gjenoppbygging eller restaurering. Takstpersonens vurderinger inneholder ofte elementer av skjønn.

Dersom du er uenig i takstmannens vurderinger, kan det være hensiktsmessig å engasjere en advokat til å bistå deg i dialogen med forsikringsselskapet.

Dersom det er uenighet om verdsettelsen, vil tingens verdi settes ved forsikringsskjønn. Forsikringsskjønn er enkelt forklart en komité som består av to takstpersoner; hvor forsikringsselskapet velger sin representant og du som forsikringstaker velger din representant. Skjønnets medlemmer får i oppgave å utarbeide en vurdering av de skadete verdiene og hvilken erstatning forsikringsselskapet skal betale ut. Skjønnet er i utgangspunktet bindende for forsikringsselskapet og forsikringstaker.

Er du uenig i størrelsen på skjønnet anbefaler vi deg å rådføre deg med en spesialisert advokat. Vi har lang erfaring med bistand i alle typer brannskadeskjønn.

UAKTSOMHET

Vanlig ubetenksomhet eller tankeløshet vil sjelden få konsekvenser for erstatningsutmålingen. Dersom brannen er forårsaket av forsikringstakers grove uaktsomhet, vil erstatningen i de fleste tilfeller bli satt ned eller falle bort.

Grensen mellom vanlig uaktsomhet og grov uaktsomhet kan by på vanskelige juridiske vurderinger.

BRUDD PÅ SIKKERHETSFORSKRIFT

Forsikringsutbetalingen kan også falle bort eller avkortes dersom brannen skyldes uaktsom overtredelse av en sikkerhetsforskrift. En sikkerhetsforskrift er bestemmelser for å begrense risikoen for skade og skadeomfanget. Forsikringsavtalen oppgir hvilke sikkerhetsforskrifter som gjelder.

FORSETT

En brann forårsaket ved forsett («med vilje») vil ikke gi rett til utbetalt erstatning dersom formålet med brannen var å oppnå forsikringsutbetaling. Det er forsikringsselskapet som må bevise at forsikringstakeren visste eller med stor sikkerhet måtte regne med at skaden skulle inntreffe. Kravet er at det må foreligge klar eller sterk sannsynlighetsovervekt.

Om selskapet kan bevise at det forelå svik beror på en skjønnsmessig juridisk vurdering. Dersom hensikten med brannen ikke var å oppnå en erstatningsutbetaling fra forsikringsselskapet (svik), men heller for eksempel å ramme en annen person eller pyromani, kan ikke forsikringsutbetalingen avslås. Erstatningen kan imidlertid avkortes.

Dersom forsikringsselskapet anfører at brannen er oppstått ved forsett, grov uaktsomhet eller uaktsom overtredelse av sikkerhetsforskrift, anbefaler vi at du lar deg bistå av advokat.

Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp i din sak. Første samtale er gratis. Ness Lundin har i over 30 år bistått i alle typer skadeforsikringsoppgjør etter brann og andre skadeårsaker, for både privatpersoner og næringsdrivende.

Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


Les mer om erstatning etter brannskade her:

Forsikringsskjønn

Erstatning etter tingskade

Innboforsikring

Ansatte

Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Therese Lohne Boehlke

Therese Lohne Boehlke

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Ole Breder Wahl

Ole Breder Wahl

Advokat