Bobehandling

Advokat Christian Lundin er fast bostyrer og foretar bobehandlingen i dødsbo som skiftes offentlig ved Oslo tingrett. Han er også fast bostyrer i konkursbo og medhjelper i tvangssalg ved Romerike og Glåmdal tingrett.

Illustrasjonsfoto for bobehandling - bilde av fire par hender med kalkulator, bilde av et hus og en bok

Saksgangen ved bobehandling

I saker med bobehandling oppnevner tingretten i den lokale rettskretsen som regel en advokat til å forestå det praktiske arbeidet med boet. I disse sakene representerer advokaten tingretten og ikke de enkelte involverte parter.

Dersom du er involvert som arving i et dødsbo eller konkursskyldner i et konkursbo, vil du bli innkalt til bomøte og skiftesamling ved oppstarten av bobehandlingen.

Ved bobehandling er det viktig å raskt kunne ta riktige avgjørelser i komplekse faktiske og rettslige situasjoner. Vi har de nødvendige ressursene for å kunne yte førsteklasses bistand og utføre oppdraget på best mulig måte.

Konkursbo

Har du et utestående krav i et konkursbo, kan dette meldes som en fordring i boet. Dette gjøres ved at det sendes inn en beskrivelse av kravet, f.eks. kopi av faktura som kravet gjelder og ber om at denne registreres som en fordring i boet. Fordringsanmeldelsen må inneholde:

  • navn på fordringshaver
  • skyldig beløp
  • forfallsdato for kravet (og eventuelle renter frem til konkursåpning)
  • informasjon om eventuell sikkerhet for kravet
  • underlagsdokumentasjon for kravet
  • informasjon om hvilken konto du ønsker en eventuell utbetaling til

Fordringen kan sendes til pors@nesslundin.no.

Lønnsgaranti

Lønnsgarantiordningen er en offentlig ordning forvaltet av NAV Arbeid og ytelser lønnsgaranti. Ordningen skal dekke arbeidstakeres utestående lønn, feriepenger eller annet arbeidsvederlag, som arbeidsgiveren ikke er i stand til å betale på grunn av en konkurs eller tvangsavvikling.

Dersom du har et utestående lønnskrav mot et av våre konkursbo, må skjema for søknad om lønnsgaranti fylles ut og sendes til oss snarest mulig. Vanligvis vil dette skjemaet bli oversendt deg pr. post fra bostyrer, men du kan også laste det ned her.

Det er viktig at du fyller ut alle punktene i skjemaet, eksakte beløp og dato for perioden du krever dekket. Kravet må være dokumentert med kopi av arbeidsavtale og lønnsslipper som viser utestående feriepenger mv., eventuelt en signert bekreftelse fra arbeidsgiver for ditt krav. Husk å signere.

Bostyrer innstiller lønnskravet, og søknaden blir deretter oversendt NAV Arbeid og ytelser lønnsgaranti, som fatter vedtak om hvorvidt kravet innvilges. Bostyrer mottar vedtaket fra NAV og informerer videre til deg, og eventuelt utbetaler lønnskravet.

Mer informasjon om lønnsgarantiordningen finner du på NAVs hjemmesider.

Dersom du har spørsmål om lønnsgaranti i et av våre konkursbo, ta gjerne kontakt.

 

Relaterte saker

  • Ny arve- og skiftelov

  • Sharif selger felger på Facebook

Ansatte

Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Christian Lundin

Christian Lundin

Advokat (H) / Partner
Silje Øverby Svendsen, Advokatfirmaet Ness Lundin

Silje Øverby Svendsen

Advokatfullmektig
Advokatfirmaet Ness Lundin, Guri Pors Johannessen

Guri Pors Johannessen

Saksbehandler