Uførekapitalforsikring

Hvert år blir tusenvis av mennesker utsatt for skade eller sykdom. Det økonomiske tapet kan være stort, særlig for dem som ender med å bli varig arbeidsuføre. En uføreforsikring gir deg økonomisk trygghet dersom du ikke kan jobbe som før, grunnet skade eller sykdom. Her kan du lese mer om uførekapitalforsikring.

Hva er uførekapitalforsikring?

Uførekapitalforsikring gir rett på utbetaling ved uførhet som følge av skade eller sykdom. En slik forsikring er for de fleste arbeidstakere nødvendig for å kunne opprettholde en god levestandard. Ved varig uførhet blir inntekten vesentlig redusert, og folketrygden dekker kun en andel av tapet. Særlig studenter og unge kommer svært dårlig ut dersom de skulle bli uføre uten forsikring.

Uføreforsikringer er ikke knyttet til medisinsk invaliditetsgrad, men din evne til å utføre inntektsgivende arbeid. Du kan derfor ha rett til utbetaling av uføreforsikringen selv om du har en liten medisinsk invaliditetsgrad.

Uføreforsikring gjennom arbeidsgiver

Uførekapitalforsikring kan både tegnes privat og eller inngå som ledd i en kollektiv avtale. En kollektiv avtale er en forsikringsavtale som gjelder for en gruppe mennesker, typisk alle ansatte på en arbeidsplass. Det kan derfor være lurt å sjekke med arbeidsgiver hvilke forsikringer du er dekket av gjennom arbeidsforholdet slik at du kan vurdere ditt forsikringsbehov.

Det er relativt utbredt å ha uføreforsikring via sin arbeidsgiver. Ofte hender det at arbeidsforholdet opphører før vilkårene for utbetaling er oppfylt. Forsikringsgiver er – når arbeidsforholdet opphører – forpliktet til å gi tilbud om såkalt fortsettelsesforsikring.

Hva har jeg krav på?

Uførekapitalforsikring gir rett til en engangsutbetaling når vilkårene i avtalen er oppfylt. Pengene kan for eksempel brukes til å nedbetale gjeld eller til ombygging av bolig, tilpasset den nye livssituasjon. Det er viktig å være klar over at ulike forsikringsselskap har ulike vilkår for hvor høy uføregrad som utløser rett til erstatning og i hvor lang tid man må ha vært ufør før penger blir utbetalt. Det er derfor lurt å lese gjennom forsikringsvilkårene før du tegner eller bytter forsikring.

Normalt oppstilles det et vilkår om at retten til utbetaling utløses når du har vært ufør i to år og uførheten bedømmes å være varig. Som regel stilles det vilkår om at arbeidsuførheten – nedsettelsen av arbeidsevnen – må være på minst 50 %. Enkelte forsikringer knytter dette opp til innvilgelse av uføretrygd fra folketrygden, og det er derfor viktig at du fremsetter krav om uføretrygd så tidlig som praktisk mulig.

Illustrasjonsfoto uføreforsikring, hender og hjerte

Ved tegning av uføreforsikring vil forsikringsselskapene etterspørre opplysninger om din helse. Dersom det er en forhøyet risiko for at du blir helt eller delvis ufør, ville dette kunne gi avslag på forsikring eller reservasjoner i forsikringsdekningen. Man bør derfor sørge for å få tegnet slik forsikring allerede i tidlig alder mens man er frisk. Også ved bytte av forsikringsselskap er dette noe man må tenke på.

Uførekapital gir bare rett til en engangsutbetaling og har ofte en øvre begrensning. Det kan derfor være lurt å tegne uførepensjon i tillegg, slik at du i størst mulig grad kan opprettholde din levestandard. Dette er en forsikring med månedlige utbetalinger, ofte frem til pensjonsalder. Hvorvidt uførepensjon er nødvendig beror på en rekke forhold, herunder for eksempel oppsparte midler, gjeldsbelastning og faste utgifter.

Meldeplikt

Etter forsikringsavtaleloven plikter man å melde erstatningskrav til forsikringsselskapet innen et år etter at man fikk kunnskap om de forholdene som ligger til grunn for kravet. Manglende etterlevelse av meldeplikten fører som hovedregel til at kravet går tapt. I tillegg har du krav på renter av forsikringsbeløpet fra to måneder etter at melding om skadetilfellet ble sendt forsikringsselskapet. Ved mistanke om at du kan ha rett til forsikringen, bør du derfor melde ifra til forsikringsselskapet så tidlig som mulig.

Juridisk bistand

Det kan oppstå en rekke juridiske utfordringer i saker om uføreforsikring. I slike tilfeller er det viktig å oppsøke kompetent juridisk bistand og velge en advokat med erfaring fra arbeid med slike forsikringer. Vi er Norges ledende advokatfirma innen erstatnings- og forsikringsrett og har arbeidet med dette i mer enn 20 år. Vi kan hjelpe deg overfor forsikringsselskapet for å sikre deg korrekt erstatning.

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Relaterte saker

  • Yvonne døde åtte dager «for tidlig». Nå får de etterlatte likevel forsikringsutbetaling

  • OBS: Jobbskifte kan gi uføresmell

Ansatte

Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Therese Lohne Boehlke

Therese Lohne Boehlke

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Ole Breder Wahl

Ole Breder Wahl

Advokat