Hva er oppreisningserstatning?

Oppreisning er en «plaster på såret»-erstatning og skal kompensere for ikke-økonomisk tap; altså tap som ikke kan måles i penger. Oppreisningserstatning kan gis selv om det ikke foreligger et økonomisk tap og selv om det ikke foreligger en varig skade.

2020
Oppreisningserstatning - erstatning for tort og svie - bilde av stetoskop og hammerklubbe

Kort om oppreisningserstatning

Oppreisningserstatning er en kompensasjon for tilfeller hvor man er blitt utsatt for en skade eller krenkelse. Det kreves ikke at man påføres et økonomisk tap.

Ved oppreisningserstatning kan skadevolder (den som har forårsaket skaden) bli pålagt å betale en erstatningssum for påført «tort og smerte» og skal på den måten bøte på skade som ikke lar seg måle i penger. Som skadelidt kan man med andre ord tilkjennes erstatning for den krenkelse eller skade som har funnet sted, og det ubehag dette måtte ha medført for vedkommende.

Oppreisningen skal dels virke som «et plaster på såret» for offeret og dels som en «straff» for den som har forårsaket skaden.

Når har du krav på oppreisning?

Oppreisning reguleres i skadeerstatningsloven § 3-5.  For å kunne tilkjennes erstatning må skadevolder – altså den som forårsaket skaden – ha handlet ved forsett eller grov uaktsomhet. Dette innebærer at det bare er de mer graverende forhold gir rett til oppreisning.  I tillegg må skadevolder enten

a)       ha påført skadelidt en personskade

b)      eller vedkommende må ha begått en straffbar handling som nevnt i skadeerstatningsloven § 3-3

Også nære familiemedlemmer kan ha krav på oppreisning dersom noen mister livet som følge av en skadevoldende handling.

Oppreisning kommer i tillegg til eventuell dekning for økonomisk tap og kan tilkjennes uavhengig av om det gis ménerstatning.

Som utgangspunkt er det gjerningspersonen selv (personlig) som skal betale oppreisningserstatning. Imidlertid kan også bedrifter og virksomheter under visse forutsetninger også bli pålagt å betale oppreisningserstatning.

Hvor mye kan man få i oppreisning?

Oppreisningserstatning er i majoriteten av tilfeller ikke standardisert. Retten gjør en skjønnsmessig vurdering basert på det konkrete faktum i saken og utmåler erstatning etter hva «retten finner rimelig».  Sentrale momenter er handlingens grovhet, arten av krenkelsen og fornærmedes skader. Oppreisningsnivået varierer, men tradisjonelt snakker man om relativt beskjedne beløp i størrelsesorden kr 20 000 -150 000. I alvorlige tilfeller kan imidlertid oppreisningserstatningen settes høyere.

Vi kan hjelpe med oppreisningserstatning!

Dersom du er blitt utsatt for en handling der den som forårsaket skaden var svært uforsiktig eller utførte voldshandling, bør du undersøke om du kan ha rett til oppreisningserstatning. En advokat med erfaring kan gi deg gode råd.

Ved voldshendelser kan du ha krav på fri rettshjelp for å fremme erstatningskrav, herunder oppreisning.  Ved grove krenkelser kan du også ha krav på bistandsadvokat.

 


 

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


Oppreisning etter trafikkulykke

Dersom man blir skadet i trafikken kan man fremsette krav om oppreisning etter skadeerstatningsloven § 3-5. Føreren må, som tidligere nevnt, ha handlet grovt uaktsomt eller med forsett. Dette kan f.eks være tilfelle dersom man blir påkjørt mens man passerer over et fotgjengerfelt, eller en kollisjon oppstår som følge av promillekjøring. Alle kjøretøy er pålagt å ha en forsikring i henhold til bilansvarsloven, som dekker skade kjøretøyet volder. Skadevolders forsikringsselskap dekker oppreisning for ulykker inntruffet etter 01.juli 2009 i henhold til bilansvarsloven § 4 jf. skadeserstatningsloven § 3-5. Dersom ulykken har funnet sted før denne dato må man kreve oppreisning fra den ansvarlige bilføreren personlig.

Les mer om erstatning etter trafikkskade her.

Oppreisning etter yrkesskade

Arbeidsgiver har plikt til å ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen for både ansatte og innleide oppdragstakere. Det er straffbart å ikke overholde HMS-reglene i arbeidsmiljøloven. Hvis det er særlige grove brudd på HMS-regler, og du pådrar deg en yrkesskade som følge av dette, kan du ha krav på oppreisningserstatning som kompensasjon for tort og svie, i tillegg til erstatning for økonomisk tap etter yrkesskaden. Advokatfirmaet Ness Lundin bistår personer som har blitt skadet på arbeid, både som bistandsadvokat i straffesaken og mot forsikringsselskapet, etter yrkesskade. Et eksempel på oppreisningerstatning etter arbeidsulykke kan du lese her.

Du kan lese vår om yrkesskader her.

Oppreisning ved voldshendelser

Dersom grunnlaget for oppreisningskravet er en straffbar handling, kan man få erstatning fra staten gjennom Kontoret for voldsoffererstatning. Det er imidlertid et krav om at man er påført en psykisk eller fysisk skade. Skadevilkåret er ikke strengt, men skadens art vil ha betydning for utmålingen. Voldsoffererstatning fra Staten er praktisk meget viktig der den som har forårsaket skaden ikke kan betale/ikke har penger til å gjøre opp.

Du kan lese mer om voldsoffererstatning her.

 

Relaterte saker

Fagområder