Ulykke med elsparkesykkel i trafikken

Dessverre er skadetallene forbundet med elsparkesykler høye. Både brukere av slike kjøretøy og myke trafikanter blir jevnlig påført skader av mer eller mindre alvorlig art.

2022

Har jeg krav på erstatning etter trafikkulykke med elsparkesykkel?

Dersom du er blitt påført en personskade i forbindelse med en elsparkesykkelulykke, har du krav på erstatning. Dette gjelder både om du selv kjører elsparkesykkel eller blir påkjørt. Det er et grunnvilkår for erstatning at det foreligger såkalt ansvarsgrunnlag, altså et rettslig grunnlag for å kreve erstatning. Dette finnes i bilansvarsloven, som gir rett til erstatning for alle skader forårsaket av elsparkesykkel.

Der en elsparkesykkel er involvert vil enhver som utsettes for skade ha rett til erstatning under sykkelens forsikring. Skadelidte får altså også erstatning etter hendelige uhell, f.eks. der det er speilglatt og umulig for sjåføren å beholde kontroll over elsparkesykkelen.

Du har også krav på erstatning selv om ulykken helt eller delvis skyldes din egen feil og selv om du selv var fører av elsparkesykkelen. Dersom du har medvirket til skaden, kan det imidlertid skje en reduksjon eller bortfall av erstatningen. Det skal imidlertid nokså mye til før noe slikt er aktuelt, og det skal svært mye til for at retten til erstatning etter trafikkulykker faller helt bort.

For å ha rett til erstatning etter en elsparkesykkelulykke med personskade, må imidlertid skaden og tapet skyldes ulykken. Det er en grunnleggende forutsetning at det er årsakssammenheng mellom trafikkulykken og den skaden og det tapet som skadelidte krever erstatning for. I svært mange skadesaker så oppstår det dessverre spørsmål om hva skadene og tapet skyldes.

 

Illustrasjonsfoto for trafikkulykke med elsparkesykkel

Ansvarsforsikring

Alle kjøretøy, herunder elsparkesykler, er pålagt å ha en forsikring som dekker skade kjøretøyet volder i henhold til bilansvarsloven. Dersom du er påført skade som følge av en elsparkesykkelulykke, dekkes inntektstap, utgifter og tapt livsutfoldelse (menerstatning) gjennom forsikringen.

Dersom eier av kjøretøyet ikke har tegnet forsikring, har den som blir skadet rett til erstatning fra Trafikkforsikringsforeningen. Dette er en «forsikringspool» som dekker trafikkskader i tilfeller der det av ulike grunner ikke foreligger gyldig ansvarsforsikring.
Det er viktig å melde fra om trafikkskader så snart som mulig. Skademeldingen skal sendes til forsikringsselskapet.

Forsikringens rolle

Ved personskadeoppgjør/erstatningsoppgjør etter trafikkulykker spiller forsikringsselskapene en viktig rolle. Forsikringsselskapet utreder saken, vurderer skadene og tapet og utbetaler erstatning til skadelidte.

I alvorlige skadesaker er prosessen frem til et korrekt oppgjør lang og kan ta mange år. Et korrekt oppgjør krever god kunnskap om både juss og medisin. For å sikre at skadelidte får riktig erstatning i henhold til det lovverket krever, dekkes som oftest rimelige og nødvendige utgifter til advokat, slik at skadelidte kan få hjelp til å ettergå forsikringsselskapets vurderinger og erstatningsutbetaling.

 

Har du vært utsatt for en trafikkulykke og blitt påført en skade? Advokatfirmaet Ness Lundin er Norges ledende advokatfirma innen trafikkskadeerstatning og har arbeidet med dette i nærmere 30 år. Her kan du lese mer om hva du har krav på etter en trafikkskade.


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker