Årsakssammenheng mellom skade og ulykke – en gjenganger i retten

Ved yrkesskader vil det alltid være spørsmål om årsakssammenhengen mellom plager og yrkesskaden. Hvis det skal utbetales erstatning, må det alltid foreligge sannsynlig årsakssammenheng.

03.06.2019
Advokat Anders Hauge i Advokatfirmaet Ness Lundin om årsakssammenheng
SKAFF DOKUMENTASJON: Saker om årsakssammenheng er ofte kompliserte både på det rettslige og faktiske plan. Det er svært viktig med dokumentasjon, opplyser advokat Anders Hauge i Advokatfirmaet Ness Lundin. Foto: Michaela Klouda / Illustrasjonsfoto.

Det er personen som krever erstatning som må kunne bevise at skaden skyldes påvirkningen i arbeid, som for eksempel langvarig eksponering for skadelige stoffer eller en konkret arbeidsulykke.

Hvis det skal utbetales erstatning til den som har blitt skadet, må det alltid foreligge årsakssammenheng mellom skadevolders handling eller hendelse som førte til ulykken, skaden og det økonomiske tapet. Beviskravet for at det foreligger årsakssammenheng er sannsynlighetsovervekt.

Hvis det skal foreligge årsakssammenheng i rettslig forstand, må det bevises at hendelsen som førte til ulykken har forårsaket – eller er medvirkende – de plager vedkommende har etter ulykken og det tap vedkommende påføres. I tillegg vurderer retten om skaden er typisk og kjent ved den aktuelle ulykkestypen.

– Etter en ulykke vil det bli reist spørsmål om skaden rettslig sett skal anses å være forårsaket av den handling eller hendelsesforløpet i ulykken, sier advokat og partner Anders Hauge i Advokatfirmaet Ness Lundin.

Advokatfirmaet Ness Lundin er til enhver tid involvert i en rekke saker om yrkesskade som angår årsaksspørsmål.

Et eksempel er den mye omtalte «kvikksølvsaken» fra Stavanger tingrett. Den tidligere tannhelsesekretæren Gerd Irene Lyse kjempet i mer enn 15 år for å få erstatning for skadene hun ble påført som følge av arbeid med amalgam (kvikksølv). Først etter en dom fra Stavanger tingrett ble hun tilkjent yrkesskadeerstatning.

(Saken fortsetter under bildet)

Gerd-Irene Lyse med sin advokat, Anders Hauge
FAKSIMILE: NRK Dagsrevyen 16.06 2018. Her er Gerd-Irene Lyse med sin advokat, Anders Hauge.

SVÆRT VIKTIG MED DOKUMENTASJON

Det er ofte uenighet i om det foreligger årsakssammenheng eller ei etter arbeidsulykker og ved yrkesrelaterte sykdommer, og dette spørsmålet er en gjenganger i retten. Dessverre er det ikke på langt nær alltid den skadde vinner frem i rettsapparatet.

– Det foreligger etter hvert en meget omfattende mengde dommer omkring temaet. Dommene går i ulike retninger, og det vil ofte være mulig å finne avgjørelser til støtte både for den skaddes og forsikringsselskapets syn.

Saker om årsakssammenheng er ofte kompliserte både på det rettslige og faktiske plan. Det er svært viktig med dokumentasjon.

– Dessverre ser vi at det oftest er manglende dokumentasjon i form av journalopplysninger som er årsak til at skadelidte taper sakene. Det er ikke tilstrekkelig at en lege angir årsakssammenheng med mindre dette støttes av andre opplysninger. Hyppig besøk hos legen, og dokumentasjon av skadens forløp i legejournal er oftest viktig å kunne legge frem ved et krav om erstatning, sier Hauge.

KREVER INNGÅENDE KUNNSKAP HOS ADVOKATEN

Ofte hevder forsikringsselskapene med bred penn at det er et absolutt krav om dokumentasjon i form av løpende journalnotater. Dette er ikke uten videre korrekt påpeker Hauge.

– Her som ellers gjelder et grunnleggende prinsipp om fri bevisbedømmelse. Det innebærer at også andre bevis enn journaler kan få avgjørende betydning. Imidlertid har Høyesterett trukket opp en del prinsipper og kommet med uttalelser om vekten av ulike bevis sier Hauge.

Personskadesaker generelt – og saker som angår årsaksspørsmål spesielt – krever høy grad av spesialisert kunnskap hos advokaten. Uten inngående kunnskap vil advokaten ikke kunne gi gode råd til den skadde. Advokatfirmaet Ness Lundin har arbeidet med slike saker i nærmere 30 år og har omfattende erfaring innen feltet.

– Det er viktig å få bistand fra erfarne advokater i disse sakene, som gjerne er kompliserte, påpeker Hauge.

 


 

Vi er landets ledende advokatfirma innenfor erstatningsrett. Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


 

Relaterte saker