Pasientskadeerstatning

Trenger du advokat i forbindelse med pasientskade? Advokatfirmaet Ness Lundin er Norges ledende advokatfirma på dette feltet og har arbeidet med pasientskadeerstatning i nærmere 30 år. Her kan du lese mer om hva du har krav på i erstatning etter en pasientskade.

*************

 

 

Gratis samtale om din sak

Har du blitt påført en pasientskade? Altfor mange unngår å ta kontakt med en advokat i frykt for hva det kan koste. Derfor tilbyr vi i Ness Lundin en gratis samtale om din sak der du vil få helt ærlige svar på om du har en god sak eller ikke. Vi vet når du kan ha krav på pasientskadeerstatning, og vi vet når saken din kan være mer risikabel å ta videre.


Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.


 

Hva er pasientskadeerstatning

Dersom du har blitt utsatt for feilbehandling og har blitt påført en personskade, har du krav på erstatning. Erstatningen ytes fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), som er et statlig organ. Erstatning for pasientskaden skal i utgangspunktet dekke ditt økonomiske tap, samt tap av livsutfoldelse (menerstatning), der det er aktuelt.

Hva er Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning er et offentlig organ som tar stilling til feilbehandling og svikt ved helsehjelp utført i Norge. NPE fungerer som statens eget forsikringsselskap og dekker det økonomiske ansvaret for feilbehandling ved offentlige sykehus, medisinske spesialister og private behandlere. NPE tar stilling til om det foreligger et erstatningsansvar og utbetaler erstatning. Ordningen finansieres ved innbetalinger fra alle medlemmene (sykehus, leger, behandlere) og gjennom tilskudd fra statsbudsjettet.

Hva gir rett til erstatning

Utgangspunktet er at det må foreligge en svikt i helsehjelp. Du kan også ha rett til pasientskadeerstatning ved skader og sykdom som følge av vaksinering, feil ved legemiddel eller medisiner, og etter infeksjoner oppstått på sykehus. I noen få tilfeller kan du ha rett til erstatning selv om det ikke foreligger noen svikt, men der skaden er særlig stor eller uventet i forhold til hva du normalt kan forvente ved helsehjelp.

pasienterstatning, hjelp av advokat

Hvem kan få pasientskadeerstatning

Alle personer som er blitt feilbehandlet på norske sykehus eller av spesialister og behandlere i Norge kan få erstatning. Hvis du ikke har blitt skadet selv, men er pårørende, eller du har blitt behandlet på sykehus eller av spesialist utenfor Norges grenser, er det som regel ikke grunnlag for å få pasientskadeerstatning. Pasientskade ved behandling i utlandet i regi av norsk helsevesen kan gi rett til erstatning.

Hvor mye kan man få?

Erstatningsbeløpet fra Norsk Pasientskadeerstatning er forskjellig i hver sak. Utgangspunktet er at du skal stilles økonomisk som om pasientskaden ikke hadde skjedd. Våre klienter har fått alt fra 10 000 kr i erstatning til over 15 millioner kr i erstatning som følge av pasientskade.

Eksempler på pasientskadeerstatning

Ved fødselsskade etter forsinket eller mangelfull fødselshjelp kan man få dekket utgifter til pleie og omsorg, menerstatning og boligtilpasning.

Røntgenbilder kan bli feiltolket eller bifunn på røntgenbildene ha kan bli oversett. Prøvesvar kan være uriktig tolket eller analysert, som kan forsinke diagnostiseringen av sykdom.

Ved forsinket diagnostisering av kreft kan må få erstatning for forsinket diagnostisering, og for tap i forventet levealder med og uten pasientskaden.

Mange av våre klienter har fått sykdom etter vaksinering, der medisinsk forskning viser at det er en sammenheng mellom vaksinen og at du utvikler spesielle sykdommer. For eksempel sykdom etter influensavaksine.

Eksempler på erstatning etter den såkalte sikkerhetsventilen er hvor et lite inngrep i foten eller kneet fører til omfattende infeksjon som medfører vevsdød og amputasjon av benet.

Feilaktig satt spinalbedøvelse kan gitt lammelser i bena helt eller delvis.

For å gi et konkret eksempel på pasientskadeerstatning, vises til Borgarting lagmannsretts dom av 29. april 2016, hvor erstatningssummene fordelte seg som følger:

 

Utgifter til pleie, omsorg og bistand kr        5 454 915
Utgifter til boligtilpasning kr        3 200 000
Utgifter til bil og transport kr           200 000
Forsinkelsesrenter kr             40 000
Øvrige ekstrautgifter kr           375 000
Standardisert barneerstatning kr        2 672 480
Utgifter til juridisk bistand for NPE kr             86 000
Utgifter til juridisk bistand for nemnda kr             50 000
Utgifter til medisinsk utredning for NPE kr             31 250
SUM: kr        12 109 645

 

I tillegg ble skadelidtes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten dekket med over 1 million kroner. Saken gjaldt feilbehandling i forbindelse med fødsel og ble prosedert av advokatfirmaet Ness Lundin ved advokat Christian Lundin.

Vårt kontor behandler hvert år flere pasientskadesaker der det utmåles erstatninger på over kr 5 000 000. Til sammenlikning betalte NPE ut mer enn 1 milliard kroner i pasientskadeerstatning i 2014.

pasientskadeerstatning beløp

Utbetaling

Norsk pasientskadeerstatning utbetaler erstatning for ditt økonomiske tap, og for menerstatning om du har krav på dette. Utbetalingen skjer etter at erstatningsvedtaket er fastsatt, hvor NPE har tatt stilling til hvor mye du har krav på i erstatning etter pasientskaden.

Du kan få utbetaling for menerstatning, lidt og fremtidig inntektstap, erstatning for hjemmearbeidstap, merutgifter og renter. I tillegg kan du få utbetalt skatteulempe på fremtidige erstatningsposter.

Foreldelse av pasientskade

Etter pasientskadeloven foreldes et krav om pasientskade innen tre år fra du har fått kunnskap om skaden og den ansvarlige. I noen saker kan det være vanskelig å finne ut om foreldelsesfristen har begynt å løpe. Vi anbefaler alle å melde en mulig pasientskadesak så snart som mulig til Norsk pasientskadeerstatning.

Foreldelse avbrytes ved at du melder saken til NPE.

Utgifter til juridisk bistand ved pasientskade

Hvis du er påført en pasientskade, har du krav på å få dekket utgifter til advokat etter pasientskadeloven. Du betaler derfor normalt ikke for advokatens arbeid; dette dekkes av NPE. Der det er oppstått tvist har de fleste dekning for advokatutgifter innbakt i hjem- og innboforsikringen. Det finnes også muligheter for å søke fri rettshjelp, men dette gjelder kun dersom din inntekt er under kr 320 000 (for enslige) eller kr 490 000 (ektefeller og samboere).

Hvordan søke om pasientskadeerstatning?

For å søke erstatning må du kontakte Norsk pasientskadeerstatning, og sende inn søknadsskjema om pasientskade. Det enkleste er å benytte NPEs hjemmesider, hvor det ligger søknadsskjema og gode veiledninger.

Du må fylle ut skademeldingsskjemaet, og gi en grundig beskrivelse om hvorfor du anser deg pasientskadet og hvor feilbehandlingen har skjedd.

Hvilke papirer trenger man for å søke?

Du trenger ingen papirer for å søke pasientskadeerstatning. Vi anbefaler allikevel at du sjekker med dine medisinske behandlere om du har vært utsatt for feilbehandling. Har du uttalelser fra leger eller behandlere som gir deg medhold i at du har vært utsatt for en feilbehandling, bør dette sendes inn sammen med søknaden til Norsk pasientskadeerstatning.

En grundig fremstilling av reglene om pasientskader som følge av feilbehandling finner du i vår brosjyre: ”Din rett til erstatning”.


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning

Ansatte

Advokatfirmaet Ness Lundin, advokat Jan Gunnar Ness

Jan Gunnar Ness

Advokat / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Christian Lundin

Christian Lundin

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Tom Sørum

Tom Sørum

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Therese Lohne Boehlke

Therese Lohne Boehlke

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokatfullmektig Elisabeth Gram Clark, kvadratisk

Elisabeth Clark

Advokat
Silje Øverby Svendsen, Advokatfirmaet Ness Lundin

Silje Øverby Svendsen

Advokatfullmektig

Erlend Nussle Torvanger

Advokatfullmektig