Dette kan du få i erstatning etter pasientskade

Trenger du advokat i forbindelse med pasientskade? Advokatfirmaet Ness Lundin er Norges ledende advokatfirma på dette feltet og har arbeidet med pasientskadeerstatning i nærmere 30 år. Her kan du lese mer om utmåling av erstatning etter en pasientskade.

30.11.2016

Har jeg krav på pasientskadeerstatning?

Det skjer dessverre regelmessig feil i forbindelse med helsebehandling, som gir grunnlag for erstatning. En behandlingsskade kan påføre deg økonomisk tap i form av merutgifter og tapte inntekter – i verste fall for resten av livet.

Dersom du har blitt utsatt for en pasientskade, har du krav på pasientskadeerstatning fra NPE.

Hvor stor erstatningssummen blir varierer med hvor alvorlig skade det er snakk om, men også med hvor dyktig man er til å argumentere for sitt tap ut fra medisinske spesialisterklæringer og ut fra faktum ellers. Bistand fra advokat kan ha stor betydning for det endelige oppgjøret.

Norsk pasientskadeerstatning

I pasientskadesaker ytes erstatningen fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), som er et statlig organ. Selv om dette er en offentlig ordning opplever mange NPE mer som en motpart enn en lagspiller. Det er heller ikke alltid NPE greier å oppdage spesielle forhold i din sak som gir rett til høyere erstatning. I de fleste tilfeller vil det være viktig å kontakte advokat for å få det erstatningsbeløpet man skal etter loven.

NPE dekker dine utgifter til advokat i tilfeller der du har fått godkjent pasientskade.

Klage til Pasientskadenemnda

Hvis man er uenig i NPEs vedtak, kan man klage til Pasientskadenemnda. Det er gratis å klage. Vi anbefaler at du alltid kontakter advokat for å få hjelp med klagen. Utgiftene til advokat dekkes av Pasientskadenemnda i den utstrekning du får medhold i klagen.

Oppreisningserstatning

Krav på oppreisning omfattes ikke av pasientskadeerstatningsloven, og NPE kan ikke behandle dette. I så fall må oppreisningskrav rettes direkte mot legen eller mot legens forsikringsselskap (det er krav om obligatorisk ansvarsforsikring for alle leger).

Tapsposter ved erstatningsutmålingen for pasientskade

Som ellers i erstatningsretten fordeles erstatning etter pasientskader normalt på tre tapsposter; inntektstap, menerstatning og ekstrautgifter.

Inntektstap og ekstrautgifter kalles økonomisk tap og skal dekkes fullt ut. Her er det viktig å identifisere alle de punktene der pasientskaden påvirker din økonomi både i dag og i fremtiden. Her kan det ligge mye som kanskje ikke har tenkt på, se punktene nedenfor.

1. Inntektstap

Dersom du har gått ned i inntekt på grunn av feilbehandling, skal du få full erstatning for dette.

Eksempler kan være at du ikke lenger greier å jobbe overtid, at du mister bonus eller provisjon, mister reisetillegg eller ansvarstillegg, mister ansiennitet, at du må gå ned i stilling, at du ikke kan fullføre din utdannelse, at du må bytte arbeid eller at du blir varig arbeidsufør helt eller delvis.

Noe av advokatens viktigste rolle er å hjelpe til med å identifisere tap og skaffe bevis for redusert inntekt, ikke minst når man tenker inn i fremtiden.

Ved erstatningsutmålingen skal du settes i samme stilling som om skaden ikke hadde skjedd. Enkelt sagt skal det foretas en sammenlikning av:

 

1) hvilken inntekt du ville hatt uten behandlingsskaden, og

2) hvilken inntekt du har hatt med skaden og vil ha i fremtiden.

 

Ved utmålingen skal det gjøres fradrag for sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og andre ytelser fra NAV eller ulike pensjonskasser som KLP og SPK osv. Dette er for at du økonomisk sett skal komme ut i null. Advokatfirmaet Ness Lundin kan bistå deg i din trygdesak.

 

2. Menerstatning

Dersom behandlingsskaden medfører en varig og betydelig medisinsk skade, har du krav på menerstatning. Forutsetningen er at den medisinske invaliditeten er på minimum 15 %. Jo høyere medisinsk invaliditet, desto høyere blir menerstatningen. Menerstatningen påvirkes også av alder, siden unge mennesker må leve med sine skader over flere år.

Den medisinske invaliditeten fastsettes av en medisinsk sakkyndig spesialist etter en særskilt invaliditetstabell som er inntatt i forskrift fra Helsedepartementet.

Den medisinsk sakkyndige leverer vanligvis en spesialisterklæring til NPE. Noen ganger må advokaten kreve at NPE innhenter tilleggserklæring fra spesialisten eller at det innhentes ny erklæring fra en annen spesialist.

 

3. Påførte og fremtidige ekstrautgifter

Du har krav på å få dekket de alle merutgifter som pasientskaden har medført. De mest typiske utgiftene er utgifter til medisiner og til behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog eller annen terapeut. Men dette kan også være utgifter til husvask eller vedlikeholdsoppgaver hjemme, transportutgifter, spesialtilpasset utstyr, osv.

Hvis skaden er stor, vil det ofte være behov for tilpasning/ombygging av hus, ortopediske hjelpemidler, installering av tekniske hjelpemidler, vergemålsoppgaver, profesjonell pleie og bistand, økte utgifter til strøm, økt slitasje på klær og inventar osv. Her ligger det et potensiale som mange skadelidte ikke er klar over.

Alle skadelidte plikter å søke kommunen eller NAV om støtte og bistand så langt det er mulig. Ofte vil det offentliges tilbud ikke dekke alle utgiftene, slik at man likevel sitter igjen med et økonomisk tap, og Norsk Pasientskadeerstatning plikter å dekke dette tapet.

 

 

For mer informasjon vises det til vår brosjyre Din rett til erstatning ved pasientskade.
For mer informasjon om pasientskader, skjema for søknad om erstatning mv., henviser vi til NPEs sider, som du finner her.

 


Les mer om pasientskadeerstatning her:

Pasientskade

Hva er menerstatning?

Menerstatning etter personskade

Barneerstatning

 


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning