Når har du krav på menerstatning etter personskade

Menerstatning er en kompensasjon for tapt livsutfoldelse hvis du har pådratt deg en personskade og fått varige skader (varige mén) etter en ulykke. Den er en ikke-økonomisk kompensasjon som kommer i tillegg til erstatning for utgifter eller tapt inntekt.

28.11.2016

Skaden må være av et visst omfang for å gi rett til menerstatning. Det beregnes en varig medisinsk invaliditet («VMI») som følge av personskaden. Du må ha minst 15 % VMI for å få menerstatning. VMI bedømmes ut fra en invaliditetstabell som er fastsatt av Helse- og sosialdepartementet. Invaliditetstabellen er en del av Forskrift om menerstatning ved yrkesskade og kan leses her.

 

Varig medisinsk invaliditet fastsettes av en lege. Dette skjer når skaden har stabilisert seg, ofte 2-3 år etter ulykken. Legen skriver da en spesialisterklæring. Det er viktig for skadelidte at det benyttes en dyktig lege med spesialisterfaring innen det medisinske feltet som skaden tilhører, og legen bør helst undersøke skadelidte selv.

Hvis den skadelidte har skader eller sykdommer fra før, kan den nye skaden gjøre det utfordrende å fastsette riktig VMI fra ny skade. Et eksempel kan være at skadelidte fra før var lam fra livet og ned, men nå må amputere det ene benet. I disse tilfellene finnes det spesielle regler for å skille mellom ny og gammel personskade og hvis den ny skade skaper forverring av gammel skade.

Den konkrete beregningen er ganske skjematisk, ut fra medisinsk invaliditet, grunnbeløpet (G) i folketrygden og forventet gjenværende levealder. Forventet levealder var lenge basert på en levealderstabell utviklet av rikstrygdeverket på slutten av 1960-tallet. Gjennomsnittlig levealder har økt siden den gang, og i august 2015 tilkjente Oslo tingrett menerstatning til en skadelidt basert på ny og oppdatert levealdersstatistikk fra SSB. Etter dette er det allment akseptert at menerstatning basert på SSBs levealderstabeller er riktig beregningsmetode. Dermed får skadelidte høyere menerstatning. Advokatfirmaet Ness Lundin prosederte saken for skadelidte i Oslo tingrett.

 

Menerstatningen beregnes annerledes ved yrkesskade, og da blir den lavere. Ved yrkesskade kan man imidlertid få menerstatning både fra NAV og forsikringsselskapet. Du kan lese mer om menerstatning ved yrkesskade på NAV sine sider, her.

Etter skadeerstatningsloven skal menerstatningen fastsettes til et engangsbeløp og er fritatt fra inntektsskatt.

Vi har lang erfaring med vurdering og beregning av menerstatning og benytter beregningsprogrammer som enkelt viser størrelsen på erstatningen.

 


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Relaterte saker