Yrkesskade

Dersom du er påført sykdom eller skade som følge av utførelse av arbeid, kan du ha krav på erstatning. Advokatfirmaet Ness Lundin er Norges ledende advokatfirma innen yrkesskadeerstatning og har arbeidet med dette i nærmere 30 år.
Her kan du lese mer om hva du har krav på i erstatning etter en yrkesskade.

Gratis samtale om din sak

Har du blitt påført en personskade etter en ulykke eller lignende under arbeid? Alt for mange unngår å ta kontakt med en advokat i frykt for hva det kan koste. Derfor tilbyr vi i Ness Lundin en gratis samtale om din sak der du vil få helt ærlige svar på om du har en god sak eller ikke. Vi vet når du kan ha krav på erstatning for skaden din, og vi vet når saken din kan være mer risikabel å ta videre.


Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.


 

 

*************

 

*************

Hva er en yrkesskade

Yrkesskader er personskader som inntreffer i en arbeidssituasjon. Hovedregelen er at skader eller sykdommer som oppstår i en arbeidssituasjon, er å regne som yrkesskader. Det er likevel en del unntak, f.eks. for belastningslidelser som utvikler seg over tid.

Yrkesskade gir deg særlige rettigheter i forhold til NAV og forsikring.  Du er med andre ord bedre stilt enn de som påføres tilsvarende skader utenfor en arbeidssituasjon. Arbeidsgiver er pålagt å tegne forsikring for yrkesskade, jf. lov om yrkesskadeforsikring. Erstatningen ytes uavhengig av skyld.

Hva har jeg krav på i erstatning?

Ved yrkesskader skal du i utgangspunktet ha dekket det økonomiske tapet du påføres. Det innebærer at du skal stilles i samme økonomiske posisjon som om yrkesskaden ikke hadde inntruffet. Dersom yrkesskaden medfører at du taper inntekter, skal forsikringsselskapet dekke differansen mellom den inntekt du ville hatt uten skaden og den inntekt (sykepenger/trygdeytelser/delvis lønn) du faktisk har med skaden. Også ekstrautgifter yrkesskaden medfører, skal dekkes. Dersom skaden er betydelig og varig, vil du kunne ha krav på menerstatning.

Erstatningsberegningen ved yrkesskader foretas ut fra en konkret vurdering av hver enkelt skadelidts situasjon. Det skjer således en individuell og konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Erstatningsutmålingen er likevel delvis standardisert, jf. reglene i Forskrift om standardisert utmåling av yrkesskader.

Oppreisning etter yrkesskade

Arbeidsgiver har plikt til å ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen for både ansatte og innleide oppdragstakere. Det er straffbart å ikke overholde HMS-reglene i arbeidsmiljøloven. Hvis det er særlige grove brudd på HMS-regler, og du pådrar deg en yrkesskade som følge av dette, kan du ha krav på oppreisningserstatning som kompensasjon for tort og svie, i tillegg til erstatning for økonomisk tap etter yrkesskaden. Advokatfirmaet Ness Lundin bistår personer som har blitt skadet på arbeid, både som bistandsadvokat i straffesaken og mot forsikringsselskapet, etter yrkesskade.

Les mer om oppreisningserstatning her.

Når skal jeg kontakte advokat?

Det oppstår ofte komplekse rettslige spørsmål i tilknytning til yrkesskadesaker. Det er derfor være lurt å ta kontakt med advokat kort tid etter skaden, slik at meldefrister overholdes.

Utgifter til juridisk bistand

Normalt vil utgifter til advokat bli dekket av den obligatoriske forsikringen alle arbeidsgivere er forpliktet til å tegne.  Det finnes også muligheter for å søke fri rettshjelp, men dette gjelder kun dersom din inntekt er under kr 246 000 (for enslige).

 

*************

SE VÅR FILM OM DEN PRINSIPIELLE NORDSJØDYKKER-SAKEN

 

*************


Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker

  • Pasientskadeerstatning etter koronavaksine

  • Høy kapitaliseringsrente gir altfor lav erstatning ved yrkesskade

Ansatte

Silje Øverby Svendsen

Silje Øverby Svendsen

Advokatfullmektig
Elisabeth Gram Clark

Elisabeth Gram Clark

Advokatfullmektig
Ole Breder Wahl

Ole Breder Wahl

Advokat
Therese Lohne Boehlke

Therese Lohne Boehlke

Advokat / Partner
Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat / Partner
Tom Sørum

Tom Sørum

Advokat (H) / Partner
Erik Johnsrud

Erik Johnsrud

Advokat (H) / Partner
Christian Lundin

Christian Lundin

Advokat (H) / Partner
Jan Gunnar Ness

Jan Gunnar Ness

Advokat / Partner