Yrkesskade

Dersom du er påført sykdom eller skade som følge av utførelse av arbeid, kan du ha krav på erstatning. Advokatfirmaet Ness Lundin er Norges ledende advokatfirma innen yrkesskadeerstatning. Vi har 30 års erfaring og tilbyr en gratis samtale om din sak. Her kan du lese mer om hva du har krav på i erstatning etter en yrkesskade.

Gratis samtale om din sak

Har du blitt påført en personskade etter en ulykke eller lignende under arbeid? Alt for mange unngår å ta kontakt med en advokat i frykt for hva det kan koste. Derfor tilbyr vi i Ness Lundin en gratis samtale om din sak der du vil få helt ærlige svar på om du har en god sak eller ikke. Vi vet når du kan ha krav på erstatning for skaden din, og vi vet når saken din kan være mer risikabel å ta videre.


Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.


 

 

*************

 

*************

Hva er en yrkesskade

Når du blir skadd i en arbeidsulykke, kalles det yrkesskade. Alle arbeidstakere i Norge er beskyttet av regler om obligatorisk yrkesskadeforsikring, som arbeidsgiver skal betale. En arbeidsulykke kan få alvorlige konsekvenser både for helsen og for din økonomi. Det er viktig at arbeidsulykken blir registrert og meldt videre til NAV og forsikringsselskap. Det kan også være fornuftig å kontakte en advokat tidlig i prosessen.

Hovedregelen er at skader som oppstår i en ulykke i arbeidssituasjonen, er å regne som yrkesskader. Det er likevel en del unntak, f.eks. for belastningslidelser som utvikler seg over tid.

Noen eksempler på yrkesskade er:

 • Fallulykke og fallskader
 • Feil ved sikkerhetsutstyr
 • Eksplosjonsskade
 • Klemskader og amputasjoner
 • Løfteskade
 • Ankelskade
 • Støtskade
 • Forstuvninger
 • Ryggskade
 • Skader i Forsvaret
 • Strømskade
 • Trafikkulykke
 • Psykiske plager
 • Vold og ran

Yrkesskade er når du blir plutselig skadd i en arbeidsulykke. Hvis du har fått skadelig påvirkning over tid, kalles det yrkessykdom. Begge deler gir rett til erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap. Alle arbeidstakere i Norge er beskyttet av regler om obligatorisk yrkesskadeforsikring, som arbeidsgiver skal betale.

Rettigheter ved yrkesskade

Man har særlige rettigheter ved yrkesskade, både fra NAV og forsikring. Du er med andre ord bedre stilt enn de som påføres tilsvarende skader utenom arbeidsulykker.

Det er viktig at yrkesskaden blir meldt til NAV så fort som mulig, for å sikre at du får ytelser etter folketrygdloven. Arbeidsgiver plikter å melde for deg. Dersom arbeidsgiver ikke melder, må du selv gjøre det. NAV har et eget skjema for yrkesskader og yrkessykdommer hvor du kan melde saken.

En godkjent yrkesskade fra NAV etter folketrygdloven vil for det første gi deg rett til refusjon av behandlingsutgifter. Hvis du har betalt egenandel til Helfo, vil du få disse refundert av NAV. Hvis sykdommen gir deg varig og betydelig skade, kan du har rett til menerstatning. Hvis sykdommen medfører redusert arbeidsevne, vil du ha rett til yrkesskadefordeler på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Forutsetningen er at arbeidsevnen er nedsatt med minst 30 %.

Arbeidsgiver har også plikt til å tegne forsikring for yrkesskade, jf. lov om yrkesskadeforsikring. Forsikringen gjelder alle ansatte og skal betales av arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal alltid melde yrkesskade til forsikringsselskapet. Men hvis han ikke gjør det, må du gjøre det selv. Og hvis arbeidstaker ikke har tegnet forsikring som han skal, kan du likevel melde skaden til Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) og kreve erstatning derfra.

Yrkesskadeerstatning ytes uavhengig av skyld. Det betyr at du har rett til erstatning selv om ingen hadde skyld i ulykken. Det avgjørende er om skaden regnes som en yrkesskade.

Det er viktig å vite at melding til NAV og melding til forsikringsselskapet er to ulike spor. NAV følger folketrygdloven mens forsikringsselskapet følger yrkesskadeforsikringsloven. Forsikringsselskapets vurderinger er ikke bindende for NAV, og motsatt. For eksempel kan NAV og forsikringsselskapet ha ulik oppfatning av hvor alvorlig skaden er, eller det kan også være at bare én av dem aksepterer at skaden skjedde i en arbeidsulykke. Hos NAV gjelder egne klagefrister.

Det kan blir forvirrende, og det kan være viktig å søke hjelp fra en advokat med lang erfaring fra yrkesskade.

Hva har jeg krav på i erstatning?

Ved yrkesskader er hovedregelen at hele ditt økonomiske tap skal bli erstattet. Det betyr at du skal stilles i samme økonomiske posisjon som om yrkesskaden ikke hadde skjedd. Hvis du taper inntekter på grunn av yrkesskaden, skal forsikringsselskapet dekke differansen mellom den inntekt du ville hatt uten skaden og den inntekt (sykepenger/trygdeytelser/delvis lønn) du faktisk har med skaden. Hvis yrkesskaden medfører ekstrautgifter, skal forsikringsselskapet dekke disse utgiftene. Dersom skaden er betydelig og varig, vil du kunne ha krav på menerstatning.

Erstatningsberegningen foretas ut fra en konkret vurdering av hver enkelt skadelidts situasjon. Det skjer således en individuell og konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Erstatningsutmålingen er likevel delvis standardisert, jf. reglene i Forskrift om standardisert utmåling av yrkesskader.

Oppreisning etter yrkesskade

Arbeidsgiver har plikt til å ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen for både ansatte og innleide oppdragstakere. Det er straffbart å ikke overholde HMS-reglene i arbeidsmiljøloven. Hvis det er særlige grove brudd på HMS-regler, og du pådrar deg en yrkesskade som følge av dette, kan du ha krav på oppreisningserstatning som kompensasjon for tort og svie, i tillegg til erstatning for økonomisk tap etter yrkesskaden.

Advokatfirmaet Ness Lundin bistår personer som har blitt skadet på arbeid, både som bistandsadvokat i straffesaken og mot forsikringsselskapet, etter yrkesskade.

Les mer om oppreisningserstatning her.

advokat yrkesskade

Dette bør du gjøre ved yrkesskade

Det er svært viktig at yrkesskaden meldes til NAV og forsikringsselskapet så fort som mulig etter arbeidsulykken. I saker etter yrkesskadeforsikringsloven gjelder regler om foreldelse. Det kan bety at hvis skaden meldes for sent, så bortfaller retten til erstatning.

Som andre saker om personskade, er det ofte lang behandlingstid ved yrkesskade. Det er fordi kan ta lang tid før skaden er stabilisert og de økonomiske konsekvensene av yrkesskaden er avklart. For eksempel innhentes spesialisterklæring fra medisinsk sakkyndig vanligvis ikke før et har gått 2-3 år etter ulykken.

Når skal jeg kontakte advokat?

Det oppstår ofte komplekse rettslige spørsmål i tilknytning til saker innen yrkesskadeerstatning. Det er derfor være lurt å ta kontakt med advokat kort tid etter skaden, slik at meldefrister overholdes.

Når NAV behandler din yrkesskadesak, er det forvaltningsloven og folketrygdlovens regler som gjelder. Men i forsikringssaken er det erstatningsrett og forsikringsrett. Ofte oppstår vanskelige rettslige og faktiske spørsmål. Det er viktig at advokaten behersker begge regelsett meget godt. Dette er ekstra viktig for en klient med en alvorlig yrkesskade.

I saker om yrkesskadeforsikring plikter forsikringsselskapet å erstatte dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Det betyr at normalt vil utgifter til advokat bli dekket av arbeidsgivers obligatoriske yrkesskadeforsikring.

 

*************

SE VÅR FILM OM DEN PRINSIPIELLE NORDSJØDYKKER-SAKEN

 

*************


Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker

 • Advokat Boehlke har fått møterett for Høyesterett

 • Private forsikringer = mindre i erstatning fra skadevolder?

Ansatte

Advokatfirmaet Ness Lundin, advokat Jan Gunnar Ness

Jan Gunnar Ness

Advokat / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Christian Lundin

Christian Lundin

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Tom Sørum

Tom Sørum

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Anders Hauge

Anders Hauge

Advokat / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Therese Lohne Boehlke

Therese Lohne Boehlke

Advokat (H) / Partner
Advokatfirmaet Ness Lundin, Ole Breder Wahl

Ole Breder Wahl

Advokat
Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokatfullmektig Elisabeth Gram Clark, kvadratisk

Elisabeth Clark

Advokat
Silje Øverby Svendsen, Advokatfirmaet Ness Lundin

Silje Øverby Svendsen

Advokatfullmektig