Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning

Advokat Mari Grefslie har representert en gutt som ble påført en stor pasientskade, da han fikk cerebral parese under fødsel. Eidsivating lagmannsrett har nå avgitt dom i saken mot Pasientskadenemnda, noe som førte til 70 % høyere erstatning for skadelidte.

24.04.2024

Enighet om ansvarsspørsmålet, men ikke om enkelte erstatningsposter

Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda har erkjent ansvar for at det forelå en pasientskade under fødselen. Det skulle under fødselen ha blitt utført et keisersnitt på et tidligere tidspunkt, og gutten ville da ha vært frisk. Som følge av behandlingssvikten har gutten fått redusert gangfunksjon og betydelig nedsatt finmotorikk i hendene.  Skadene hemmer han i de fleste av dagliglivets funksjoner, og medfører et stort hjelpebehov.

Pasientskadenemnda tilkjente en samlet erstatning på kr 7 015 546.

Det var uenighet med Pasientskadenemnda om størrelsen på erstatningen for postene utgifter til pleie og omsorg og utgifter til tilpasning av bolig.

Lagmannsretten økte erstatningssummen betydelig

Det ble tatt ut søksmål for tingretten med krav om en høyere erstatning. Tingretten kom til at gutten hadde krav på en høyere erstatning enn det som var tilkjent av Pasientskadenemnda. Pasientskadenemnda anket dommen, og saken ble behandlet av Eidsivating lagmannsrett i februar 2024. Lagmannsretten kom også til at erstatningen som var tilkjent og utbetalt av Pasientskadenemnda var for lav.

Lagmannsretten konkluderte med at gutten i tillegg til det som tidligere var utbetalt hadde krav på en erstatning på kr 4 543 060.

Les hele Eidsivating lagmannsretts dom av av 26. mars 2024.

Ekstrautgifter til pleie og omsorg

Erstatning for utgifter til pleie og omsorg (sosialmedisinske utgifter) omfatter erstatning for utgifter for innkjøp av tjenester for å fremme selvstendighet, uavhengighet og trivsel i hverdagen. Dette vil særlig dreie seg kostnader til assistent både i hverdagen og på ferier. Pasientskadenemnda hadde tilkjent erstatning for pleie og omsorgsutgifter med kr 90 000 årlig. Lagmannsretten kom til at den årlige erstatningen skulle utgjøre kr 135 000.

Det ble særlig vist til at gutten hadde en stor nyttiggjøringsevne til å benytte seg av ulike tiltak, og at det var viktig for gutten å delta på aktiviteter i hverdagen og på ferier for å opprettholde en best mulig funksjon.

Foreldrenes inntektstap skal hensyntas under fastsettelsen av erstatningen for pleie og omsorg. Lagmannsretten la til grunn at foreldrene hadde lagt ned en betydelig innsats for gutten, og at det ikke kan forventes at foreldrene skal jobbe gratis for å administrere oppfølgingen.

Lagmannsretten la til grunn at Pasientskadenemnda ikke i tilstrekkelig grad hadde tatt hensyn til guttens evne til å nyttiggjøre seg erstatningen og til hans aktiviseringsbehov. Pasientskadenemnda hadde heller ikke tatt i betraktning hans betydelige behov for hjelp og bistand samt at foreldrene skal kompenseres for arbeidet som utøves.

Erstatning for boligutgifter

Lagmannsretten kom også til at erstatningen som var tilkjent av Pasientskadenemnda for utgifter til boligtilpasning var for lav. Lagmannsretten tilkjente en tilleggserstatning for disse utgiftene på kr 450 000.

 


 

Ta gjerne kontakt for en samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Dom fra Høyesterett i sak mot Pasientskadenemnda