Ny dom fra Høyesterett - lovvalg for erstatningskrav etter bilulykker

Den 21. juni 2024 konkluderte Høyesterett med at danske lovregler skulle anvendes på krav mot forsikringsselskapet etter en bilulykke i Norge, hvor både den skadelidte føreren og forsikringsselskapet var danske. Saken ble prosedert av advokat Trond Wehn.

26.06.2024

Dansk skadelidt og dansk forsikringsselskap

Ulykken skjedde i 2019 under utbyggingen av vindmølleparken på Fosen. Skadelidte var fører av en kranbil som ble brukt under montering av vindmøllene, da veilegemet mellom to vindmøller ga etter under vekten av kranbilen slik at denne falt over ende sidelengs. Mannen ble påført varige skader og fikk et betydelig inntektstap etter trafikkulykken.

Skadelidte var dansk statsborger og arbeidet for et dansk firma, og var derfor yrkesskadedekket etter danske regler. Men danske yrkesskaderegler dekket ikke hele tapet, og det ble derfor fremmet krav mot bilens danske forsikringsselskap med krav om erstatning for resterende tap etter den norske bilansvarsloven.

Medhold i tingretten og lagmannsretten

Skadelidte fikk medhold både i tingretten og i lagmannsretten, som la til grunn at forsikringslovvalgsloven § 6 bestemte at den norske bilansvarsloven skulle anvendes til tross for at partene var danske og flere andre tilknytningsfaktorer også pekte mot Danmark.

Høyesteretts vurdering

Forsikringsselskapet anket til Høyesterett, som så annerledes på de spørsmål saken reiste. Høyesterett tok utgangspunkt i den norske bilansvarsloven og slo fast den omfatter regler både om vilkårene for erstatningsansvar og regler om forsikringsplikt. Forsikringsplikten gjelder også for utenlandske biler som midlertidig befinner seg i Norge og pålegger da dekning også for skade på fører ved eneulykker. Imidlertid fant Høyesterett at bilansvarsloven ikke inneholdt egne lovvalgsregler. Forsikringsplikten omfatter derfor kun skade i situasjoner hvor gjeldende lovvalgsregler tilsier at norske erstatningsregler skal anvendes.

Høyesterett fant deretter at forsikringslovvalgsloven kun gjelder i kontraktsforhold og ikke kunne være bestemmende for lovvalget vedrørende erstatningsansvaret.

illustrasjon trafikkulykke personskade

Foto: Shutterstock

Lovvalget for erstatningskravet

Det konkrete lovvalget for erstatningskravet ble gjort til slutt. Høyesterett pekte på at hovedregelen i Roma II-forordningen artikkel 4 nr 1 er at skadestedets rett skal anvendes, dvs. norsk rett, men slo fast at i denne saken gjelder likevel regelen i artikkel 4 nr 2 om felles hjemlandsrett, dom medfører dansk rett. Høyesterett fant ikke grunn til å gjøre unntak fra dette i medhold av artikkel 4 nr 3.

Utgangspunkt i EU-rettens lovvalgsregler

Dommen ga nyttige avklaringer av prinsipielle spørsmål om forholdet mellom erstatningsansvaret og forsikringsplikten i bilansvarslova, samt om forholdet til EU- og EØS-retten. Et interessant trekk ved dommen er at lovvalgsvurderingen til slutt tar utgangspunkt ikke i tradisjonelle norske ulovfestede lovvalgsregler, men i stedet gjøres med utgangspunkt i EU-rettens lovvalgsregler. Dommen er dermed et eksempel på at lovvalgsreglene i norsk rett stadig er blitt knyttet tettere til EU-retten de senere årene.

 

Advokat Trond Wehn representerte skadelidte i saken.

Les hele dommen på lovdata.no.

Les mer om saken her..

Les mer om erstatning etter trafikkskade.

 


 

Ta gjerne kontakt for en samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker