Ny dom fra Høyesterett - ansvar etter setningsskader på naboeiendom

Eieren av en bolig i Sandefjord, et brønnboringforetak og dets forsikringsselskap ble i en ny dom fra Høyesterett av 21. desember 2023 ansvarlige for betydelige setningsskader på nabohusene. Skadene oppstod etter at brønnboreforetaket ble engasjert for å bore en energibrønn i forbindelse med installasjonen av en varmepumpe.

24.01.2024

Ansvar etter naboloven § 2 og § 5

Det ble i dommen slått fast at eier av brønnen, brønnboringsforetaket og deres forsikringsselskap måtte dekke naboenes tap da arbeidet ledet til setningsskader. Høyesterett konkluderte med at ansvar etter naboloven kan pålegges selv om det er gjennomført en grundig risikovurdering som oppfyller alle rimelige krav, og alle nødvendige forholdsregler er iverksatt i tråd med risikovurderingen. Det er heller ikke avgjørende at tiltakshaver har engasjert et profesjonelt firma for utførelsen. Dersom skader oppstår, er både eier, leietaker og utførende entreprenør mulige ansvarssubjekter.

Les mer om fast eiendoms rettsforhold.

Les hele dommen (HR-2023-2420-A) på lovdata.no.

Vurderingen ble foretatt etter naboloven § 2 og § 5. Førstnevnte krever at man unngår handlinger som «urimeleg eller uturvande» til skade eller ulempe på naboeiendom. Høyesterett avgjorde her at erstatningsansvaret utløses når tiltaket fører til en urimelig skade, uavhengig av om handlingen som utløser skaden i seg selv er urimelig eller unødvendig. I § 5 pålegges tiltakshaveren å ta nødvendige forholdsregler mot “siging” og lignende under arbeid i grunnen. Her konkluderte Høyesterett med at selv om alle nødvendige forholdsregler er tatt, kan erstatningsansvar likevel foreligge.

Årsakssammenhengen og adekvans

Høyesterett vurderte også årsakssammenhengen og adekvans mellom den skadevoldende handlingen og skaden. Selv om bedre grunnforhold kunne ha forhindret skaden, var brønnboringen en vesentlig faktor, og det forelå derfor klart en årsakssammenheng. Vurderingen av adekvans knyttet seg til skadefølgen, og Høyesterett fastslo at et uvanlig skadeforløp og skadeomfang ikke kunne frita tiltakshaveren fra ansvar. Setningsskader er generelt forventede ved inngrep i grunnen, og Høyesterett konkluderte med at de ikke var uventede ved brønnboring i det aktuelle området. Høyesterett la også vekt på rimelighetsvurderinger for plasseringen av risikoen. Tiltakshaveren ble ansett som mer egnet til å bære tapet, da de boret brønnen i egen interesse og brønnboreforetaket vil være dekket av ansvarsforsikring. Dette i motsetning til naboene som selv led skade, der en alminnelig husforsikring trolig ikke ville dekket setningsskadene.

Dommen slår fast at både eier, leietakeren som iverksetter tiltak og entreprenøren som utfører arbeidet, kan pålegges erstatningsansvar i henhold til naboloven.

 


 

Ta gjerne kontakt for en samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker