Brosjyre – Din rett til erstatning ved trafikkskade

Denne brosjyren er skrevet til deg som er påført en trafikkskade, samt dine venner og nærmeste. Brosjyren tar sikte på å gi deg litt informasjon om trafikkskader, tilgjengelige ytelser fra det offentlige og din rett til erstatning.

2014

Klikk på brosjyren eller les videre under.

 

Bilde - Brosjyre trafikkskade

Aktuell medisinsk behandling og rehabilitering

De som påføres en trafikkskade går gjennom en kortere eller lengre periode med behandling, rehabilitering og opptrening og kommer i kontakt med mange typer helsepersonell. Som regel arbeider leger, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, sykepleier mv. sammen for å forbedre din fysiske og psykiske helse mest mulig. I tillegg arbeides det for å sikre at det foreligger et tilbud om helsetjenester, pleie, omsorg og bistand når du flytter hjem i egen bolig etter evt. sykehusopphold. I denne forbindelse kan din advokat bistå med å komme i kontakt med de ulike organene og informere deg om muligheter og begrensninger i forbindelse med erstatningssaken.

Erstatning – trenger jeg juridisk bistand?

Hvis du er usikker på om du har krav på erstatning, vil en forespørsel til en advokat som er spesialisert innen trafikkskadeerstatning i det minste gi deg en avklaring på dine juridiske rettigheter. Altfor mange skadelidte krever ikke erstatning, ene og alene fordi de ikke vet at de har krav på det. I enkelte sammenhenger kan det virke vanskelig å få erstatning. En advokat vet imidlertid hvor man skal henvende seg i slike situasjoner og kan være behjelpelig med å undersøke og kontakte rette vedkommende. Så hvis du er i tvil, søk juridisk bistand!

Når skal jeg kontakte advokat?

Etter en ulykke bør advokat kontaktes så snart som mulig. Ikke nødvendigvis i første omgang for å overta ”saken” og saksbehandlingen, men for tidlig å gi informasjon om hvordan du bør forholde deg. Mange skadelidte kontakter selv forsikringsselskapene, og starter å forhandle med dem om erstatning på egen hånd. Først når de føler at de kommer til kort, kontaktes advokat. I noen tilfeller kan det da være delvis for sent, i den forstand at man har akseptert visse premisser for forsikringsoppgjøret med selskapet, uvitende om deres konsekvenser. Dette er særlig vanlig når det gjelder valg av medisinsk spesialist for å utrede og vurdere skaden.

Valg av advokat etter trafikkskade

Trafikkskader er ofte kompliserte. Det er derfor svært viktig at din advokat forstår kompleksiteten av din skade og hvordan skaden influerer livet ditt. Advokatene i Advokatfirmaet Ness Lundin er blant de mest spesialiserte advokatene på trafikkskader i Norge. I vår portefølje har vi mange skadelidte som er skadet i trafikkulykker. Vi har i tillegg prosedert en rekke slike saker for domstolene, også for Høyesterett.

Utgifter til juridisk bistand

Ved skader påført ved trafikkulykker er et forsikringsselskap erstatningsansvarlig overfor skadelidte. Ved slike skader dekkes vanligvis skadelidtes utgifter til juridisk bistand. Det er imidlertid klienten som er advokatens oppdragsgiver og som derfor er ansvarlig for advokatens betaling.

I tillegg til ansvarsselskapet er det også mulig på visse vilkår å få dekket utgifter til advokat under rettshjelpsforsikring, som de fleste har enten som fører av bil eller via sin hjemforsikring. Alternativt kan skadelidte ha rett til fritt rettsråd og/eller fri sakførsel fra det offentlige. Men dette er behovsprøvd og ut fra dagens inntektsgrenser er vilkårene meget strenge. Både under rettshjelpsforsikring og reglene om fritt rettsråd er det en egenandel å betale for den forsikrede.

Dersom man ikke skulle ha rett til rettshjelpsforsikring eller fritt rettsråd, og i den grad bistand måtte overskride forsikringsbeløpenes størrelse eller det ansvarsselskapet er villig til å akseptere, vil skadelidte selv måtte dekke kostnadene til juridisk bistand. Normalt skaper ikke dette vesentlige problemer. Klienten vil hele tiden bli orientert om hvordan omkostninger og advokatens salær blir dekket, og vesentlig omkostningsansvar vil ikke bli pådratt uten at klient fullt ut er informert. Som nevnt innledningsvis dekkes vanligvis utgifter til juridisk bistand helt eller i det vesentlige av det ansvarlige forsikringsselskapet.

Lovgrunnlaget

Når en person kommer til skade etter et trafikkuhell, kan man rette økonomiske krav mot den ansvarlige skadevolders forsikringsselskap. Erstatningsansvaret er objektivt (dvs. man spør ikke om den som forårsaket skaden har utvist skyld). Ansvarsforholdet er nærmere regulert av bilansvarsloven. Når det skal foretas erstatningsutmåling (beregning av erstatning), gjelder skadeserstatningslovens alminnelige regler ved trafikkulykker. Man har krav på erstatning for økonomisk tap og menerstatning ved varig, vesentlig medisinsk invaliditet.

Erstatningsreglene

Følgende grunnleggende vilkår for å kreve erstatning må være oppfylt:

1. Ansvarsgrunnlag

I saker etter trafikkulykker reguleres ansvarsgrunnlaget i bilansvarsloven. Ansvarsgrunnlag i andre tilfeller fremkommer av ulike lover, f.eks. flyulykker og ulykker på sjøen. Hvis det ikke foreligger noe lovfestet ansvarsgrunnlag, gjelder den alminnelige regel om uaktsomhet. Skadevolder må ha vært uaktsom for at han/hun skal bli erstatningsansvarlig overfor skadelidte for dennes tap etter skadene.

2. Årsakssammenheng

Det er alltid et vilkår om at det skal foreligge årsakssammenheng – både faktisk og rettslig – mellom den skadegjørende handling (trafikkuhellet) og de skader/økonomiske tap som skadelidte mener å ha. Tapet må dessuten være en “påregnelig” følge av den aktuelle skadevoldende handling. Det er ofte diskusjoner og uenighet i tilknytning til erstatningssaker etter trafikkuhell om den skaddes problemer med helsen er forårsaket av uhellet eller kan skyldes andre forhold, som f.eks. tidligere sykdommer eller skader. Her vil det som regel alltid være nødvendig med vurderinger fra medisinsk sakkyndige.

3. Økonomisk tap

Tapet kan være alt fra utgifter som skaden har medført, eksempelvis ødelagte klær, utgifter til behandling, hjelp i hjemmet, påført og fremtidig inntektstap o.l. Skadelidte har bevisbyrden for at økonomisk tap er lidt og må dokumentere sitt krav. Det er viktig å sende inn krav vedrørende utgifter eller annet tap så snart som mulig. Dette av hensyn til forsikringsselskapets plikt til å betale renter (denne plikten inntrer 2 måneder etter at kravet er fremsatt).

Etter norsk rett har også skadelidte en plikt til å begrense tapet i den grad dette er rimelig. Dette betyr for eksempel at hvis du må kjøpe tjenester for å kompensere for et tap, kan du ikke uten videre kjøpe de dyreste tjenestene dersom billigere tjenester kan anses å gi tilstrekkelig dekning. Hvis og når disse tre vilkårene er oppfylt, blir ansvar erkjent, og det neste spørsmålet er da hvilke tapsposter som erstattes og hvor høy erstatningen blir (utmålingen).

Erstatningspostene

Erstatningspostene kan deles i tre:

1. Påførte og fremtidige merutgifter

Skadelidte skal ha dekket de faktiske utgifter som skaden har medført. De mest typiske utgifter er utgifter til behandling, leger og medisiner. Hvis skaden er stor, kan det også være utgifter forbundet med tekniske hjelpemidler, hjelp i hjemmet eller ombygging/tilpasning av hus til det aktuelle handikap. Erstatningen skal etter norsk rettspraksis være et supplement til folketrygden og andre offentlige ytelser. Dette betyr at skadelidte har en selvstendig plikt til å undersøke med trygdemyndighetene og andre offentlige myndigheter (for eksempel kommunenes pleie- og omsorgsetat) hva som kan refunderes derfra før man kan kreve utgifter dekket av forsikringsselskapet.

Erstatning for utgifter er skattefritt. Merutgiftene må dokumenteres for å få dem erstattet. Kvitteringer bør derfor tas vare på, samtidig som du bør notere ulike aktiviteter og f.eks. den hjelp du får fra andre etter ulykken. En dagbok kan være nyttig.

2. Menerstatning

Under forutsetning av at skadelidte er påført en varig og vesentlig medisinsk skade, skal skadelidte ha menerstatning. For at skaden skal anses som vesentlig må den medisinske invaliditet normalt være minimum 15%. Den medisinske invaliditeten fastsettes av en medisinsk sakkyndig på det/de aktuelle medisinske områder ut fra den aktuelle skade.

Menerstatningen fastsettes etter standardiserte regler og er uavhengig av yrke eller inntekt før skaden. I forbindelse med innhenting av spesialisterklæring for fastsettelse av medisinsk invaliditet gis et mandat til den medisinsk sakkyndige. Den varige medisinsk invaliditet kan først fastsettes etter at skaden har stabilisert seg, vanligvis to til tre år etter skaden, men dette avhenger også noe av skadens art. Ménerstatning er skattefri.

3. Påført og eventuelt fremtidig inntektstap

Dersom skaden medfører nedsatt ervervsevne (evne til å tjene penger i hvilket som helst yrke), har du krav på å få dekket det økonomiske tapet som ikke dekkes av folketrygden.

Dersom du får problemer med å opprettholde din ervervsmessige funksjonsevne, kan du være berettiget til trygdeytelser. I så fall må slike ytelser søkes og saken behandles av trygdemyndighetene, slik at du får de trygdeytelser du er berettiget til. De trygderettslige forhold må normalt avklares før et endelig erstatningsoppgjør kan finne sted.

Inntektstapet deles gjerne i to: Påført inntektstap og fremtidig inntektstap. Med påført inntektstap menes inntektstap som løper fra skaden skjer og frem til saken gjøres endelig opp. Fra det endelige oppgjørstidspunktet (når alle forhold i saken er avklart) skal det fremtidige inntektstap beregnes. Erstatning for påført inntektstap blir inntektsbeskattet, og skadelidte kan be likningsmyndighetene om å bli etterlignet for det enkelte år slik at ikke alt blir beskattet i utbetalingsåret. Erstatning for fremtidig inntektstap inntektbeskattes ikke. Renter av påført inntektstap beskattes på vanlig måte (for tiden 28% flat beskatning).

For opplysning av saken og for å oppnå et best mulig resultat, er det ønskelig at du som skadelidte selv bidrar aktivt med opplysninger for å dokumentere skader og tap.

À konto utbetalinger

Skadesaker tar som regel mellom 3-5 år å få sluttført. Likevel, hvis ansvar er erkjent og det er på det rene at du vil ha krav på en betydelig erstatning, er det mulig å få utbetalt erstatning à konto i løpet av sakens fremdrift. À konto utbetalinger er avrundede erstatningsbeløp utbetalt underveis i saksbehandlingen og som trekkes fra i sluttoppgjøret. Du vil ha behov for à konto utbetalinger i forbindelse med at du påføres ekstrautgifter til behandling, pleie, transport, hjemmehjelp osv. og for å dekke det inntektstapet du fortløpende blir påført. Det er viktig at advokaten din forstår og vet hvordan man får utbetalt à konto underveis i saksbehandlingen.

Tidsfrister

Det løper absolutte tidsfrister for krav etter forsikringsavtaleloven. Det gjelder i utgangspunktet en frist for å melde skaden og fremsette krav i selve erstatningsoppgjøret på 1 år. For ulykkesforsikringer er meldingsfristen også 1 år, men i tillegg har man i en del tilfelle plikt til å fremme krav innen 2 år etter kjennskap til kravet. Det er også viktig å merke seg at renter på ulykkesforsikringer beregnes fra 2 måneder etter at skaden er meldt til forsikringsselskapet.

Videre fremdrift og spesialisterklæring

Etter at du har sendt skademelding til forsikringsselskapet vil advokaten, hvis du kontakter advokat på dette tidspunkt, følge opp din sak overfor forsikringsselskapet på dine vegne. Saksbehandlingen overfor den ansvarlige vil bestå i å klarlegge ansvaret, hvis nødvendig, og deretter fremme dine krav som følge av løpende tap. I denne forbindelse vil det bli innhentet dokumentasjon på utgifter, offentlige ytelser, likningsopplysninger, evt. politidokumenter fra ulykken, legejournaler, epikriser, etc.

Når skaden har stabilisert seg, vil det bli innhentet spesialisterklæring i saken. Det er ofte behov for å vente med spesialisterklæring til man ser hvilke konsekvenser skaden gir i dagliglivet. Spesialisterklæringen vil blant annet utrede og beskrive dine skader og vurdere spørsmålet om årsakssammenheng, medisinsk invaliditetsgrad og ervervsmessig uførhetsgrad. I denne sammenheng skal advokaten din og forsikringsselskapet (eller annen ansvarlig) bli enige om hvilken spesialist og hvilket mandat som skal benyttes.

Hva skjer videre?

Når spesialisterklæringen foreligger, og både forsikringsselskapet og du aksepterer denne lagt til grunn for erstatningsoppgjøret, blir det som regel beregnet et samlet erstatningskrav for alle postene. I tillegg vil det bli krevd utbetaling fra eventuelle ulykkesforsikringer, gjeldsforsikringer mv. I saker mot et forsikringsselskap vil erstatningskravet ditt danne grunnlag for sluttforhandlinger med forsikringsselskapet om et erstatningsoppgjør i minnelighet. I de aller fleste saker blir partene enige om et oppgjør. Hvis ikke må det vurderes om man skal bringe saken inn for domstolene for å få høyere erstatning. Dette skjer vanligvis ved at advokaten din gir deg et råd om saken, risikoen ved prosess, kostnader, etc., som du velger hvorvidt du vil følge eller ikke.


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker