Trafikkskadeerstatning – sjekk hva du kan kreve erstattet

Alle biler er pålagt å ha forsikring som dekker personskader som oppstår i trafikken. Dette innebærer at de som skader seg har krav på erstatning, selv om ingen er skyld i ulykken. Et viktig spørsmål er hva som kan kreves i trafikkskadeerstatning. Advokatfirmaet Ness Lundin har arbeidet med erstatningsrett i mer enn 25 år og har vært involvert i tusentalls av erstatningsoppgjør.

24.06.2016

Hva kan kreves erstattet?

Trafikkskadeerstatning fordeles normalt på tre tapsposter; inntektstap, menerstatning og ekstrautgifter.

Inntektstap og ekstrautgifter kalles økonomisk tap, og skal dekkes fullt ut. Her er det viktig å identifisere alle de punktene der trafikkskaden påvirker din økonomi, både i dag og i fremtiden. Det kan være mye her som man kanskje ikke har tenkt på.

I denne artikkelen forklares kort hva som kan kreves erstattet og om forsikringsselskapene tilbyr korrekt trafikkskadeerstatning.

Nedenfor gjennomgås de ulike erstatningspostene.

 

Inntektstap

Dersom trafikkulykken medfører reduksjon i inntekt, skal du få full erstatning for dette.

Eksempler kan være at du ikke lenger greier å jobbe overtid, at du mister bonus eller provisjon, mister reisetillegg eller ansvarstillegg, mister ansiennitet, at du må gå ned i stilling, at du ikke kan fullføre din utdannelse, at du må bytte arbeid, eller at du blir varig arbeidsufør, helt eller delvis.

Noe av advokatens viktigste rolle er å hjelpe til med å identifisere tap og skaffe bevis for redusert inntekt, ikke minst når man tenker inn i fremtiden.

Ved utmålingen skal du settes i samme stilling som om skaden ikke hadde skjedd. Enkelt sagt skal det foretas en sammenlikning av:

1) hvilken inntekt du ville hatt uten trafikkskaden, og

2) hvilken inntekt du har hatt med skaden og vil ha i fremtiden.

Ved utmålingen skal det gjøres fradrag for sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og andre ytelser fra NAV eller ulike pensjonskasser som KLP og SPK osv. Dette er for at du økonomisk sett skal komme ut i null.

 

Menerstatning

Dersom trafikkulykken medfører en varig og betydelig medisinsk skade, har du krav på menerstatning. Dette er en erstatning for tapt livsutfoldelse, altså et ikke-økonomisk tap. Forutsetningen for å motta dette er at den medisinske invaliditeten er på minimum 15 %. Jo høyere medisinsk invaliditet, desto høyere blir menerstatningen. Menerstatningen påvirkes også av alder, siden unge mennesker må leve med sine skader over flere år.

Den medisinske invaliditeten fastsettes normalt av en medisinsk sakkyndig spesialist etter en særskilt invaliditetstabell som er inntatt i forskrift fra Helsedepartementet.

 

Påførte og fremtidige ekstrautgifter

Du har krav på å få dekket rimelige og nødvendige merutgifter som trafikkulykken medfører. De mest typiske utgiftene er utgifter til medisiner og til behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog eller annen terapeut. Men dette kan også være utgifter til husvask eller vedlikeholdsoppgaver hjemme, transportutgifter, spesialtilpasset utstyr, osv.

Hvis skaden er stor, vil det ofte være behov for tilpasning/ombygging av hus, ortopediske hjelpemidler, installering av tekniske hjelpemidler, vergemålsoppgaver, pleie og bistand, økte utgifter til strøm, økt slitasje på klær og inventar osv. Her ligger det et potensiale som mange skadelidte ikke er klar over.

Alle skadelidte plikter å søke kommunen eller NAV om støtte og bistand så langt det er mulig. Ofte vil det offentliges tilbud ikke dekke alle utgiftene slik at man likevel sitter igjen med et økonomisk tap, og forsikringsselskapet plikter å dekke dette tapet.

 

– Erstatningsoppgjør etter trafikkskader er kompliserte. Det har avgjørende betydning at advokaten din kjenner regelverket og vet hva som bør fremlegges av opplysninger. I de fleste tilfeller vil nødvendige advokatutgifter bli dekket som ledd i forsikringsoppgjøret, sier advokat og partner i advokatfirmaet Ness Lundin, Anders Hauge.

Hvor stor kan erstatningen bli?

Det er ikke mulig å si noe generelt om dette. Ved helt små skader kan det dreie seg om kr 10 000 – 15 000 i erstatning. I alvorlige saker kan trafikkskadeerstatning komme opp i mange millioner kroner.

Når erstatningen skal utmåles, er det avgjørende at relevante opplysninger kommer frem. Både opplysninger om faktum og kunnskap om rettsreglene er helt avgjørende for at den skadelidte får den erstatningen han eller hun har krav på. Av denne grunn er det ofte helt nødvendig med kyndig juridisk bistand.

Erstatningsoppgjør etter trafikkulykker er kompliserte. Det har avgjørende betydning at advokaten din kjenner regelverket og vet hva som bør fremlegges av opplysninger. I de fleste tilfeller vil nødvendige advokatutgifter bli dekket som ledd i forsikringsoppgjøret, sier advokat og partner i Advokatfirmaet Ness Lundin, Anders Hauge.

Relaterte saker