Nye elsparkesykkel-regler i 2022

For å redusere antall skader og et økende konfliktnivå mellom elsparkesykler og andre trafikanter, er det vedtatt en rekke endringer i reglene for små elektriske kjøretøy, herunder elsparkesykler. Endringene trer i kraft 15. juni 2022.

Her kan du lese mer om hva endringene vil si for deg som kjører elsparkesykkel eller andre små elektriske kjøretøy, eller for deg som har blitt utsatt for skade av slike.

08.06.2022

Promillegrense, hjelmpåbud og aldersgrense

For å ivareta sikkerheten til brukere av elsparkesykler og andre trafikanter, er det vedtatt en rekke innstramminger i reglene for elsparkesykler. Mens det tidligere var få normeringer utover den generelle aktsomhetsnormen i veitrafikkloven, innebærer omklassifiseringen av små elektriske kjøretøy fra «sykkel» til «motorvogn» at den alminnelige promillegrensen på 0,2% vil gjelde ved bruk av elsparkesykkel.

Her kan du lese mer om reglene som gjelder ved trafikkulykke med elsparkesykkel

Assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet, Per Oretorp, er glad for regelendringen.

– En stor andel av ulykkene vi har sett de siste årene har skjedd i ruspåvirket tilstand. Slik kjøring utsetter både brukeren og andre trafikanter for fare. Elsparkesykler har et stort skadepotensial, og det er derfor naturlig at førere av elsparkesykler underlegges samme regler som ved føring av bil og moped. Det er grunn til å tro at et strengere regelverk vil bidra til færre skader, sier Oretorp.

Innføringen av den alminnelige promillegrensen innebærer at bruk av elsparkesykler i ruspåvirket tilstand, f.eks. hvis man har drukket alkohol, sanksjoneres i tråd med de alminnelige reglene for ruspåvirket kjøring. Både fengselsstraff, bot og tap av førerrett kan være aktuelt. I tillegg blir det innført aldersgrense på 12 år for bruk av elsparkesykler og hjelmpåbud for barn under 15 år.

– For å ivareta sikkerheten til brukere av elsparkesykler hadde det selvfølgelig vært ønskelig med et generelt hjelmpåbud. Aldersgrense og påbud om bruk av hjelm vil redusere risikoen for alvorlige skader hos de yngste brukerne av elsparkesykler – det er vi glade for, sier Oretorp. Det er likevel i all hovedsak voksne som pådrar seg så alvorlige skader at det oppstår behov for akutt helsehjelp og i svært mange tilfeller er det da snakk om hodetraumer. Et generelt hjelmpåbud ville hatt en langt større skadeforebyggende effekt og også harmonert med regelverket for andre motorvogner.

Assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet, Per Oretorp

Assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet, Per Oretorp, sier han er glad for at det nå er kommet strengere, tydeligere regler.

Krav til ansvarsforsikring

En viktig lovendring for alle som blir utsatt for skade som følge av bruk av, eller ulykke med elsparkesykkel, er innføringen av krav til ansvarsforsikring. Tidligere har det ikke være noen garanti for at personer som blir utsatt for trafikkskade, får erstatning. Skadelidte har risikert å måtte bære tapet selv, for eksempel på grunn av manglende identifisering av skadevolder eller fordi skadevolder ikke har økonomisk evne til å betale erstatningskravet. I tillegg har man måtte påvise uaktsomhet hos skadevolder, noe som krever en bred vurdering av en rekke forhold. Dersom ulykken skyldtes skadelidte selv, har det ikke vært grunnlag for erstatningskrav overhodet som følge av manglende ansvarsgrunnlag. Dette blir nå endret.

Omklassifiseringen av små elektriske kjøretøy innebærer at elsparkesykler vil bli omfattet av bilansvarsloven, herunder lovens krav til ansvarsforsikring. Ansvarsgrunnlaget er objektivt, slik at det for skadelidte vil være tilstrekkelig å påvise at det er elsparkesykkelen som har forvoldt skaden. Dette gjelder selv om skadelidte kan bebreides for ulykken, og uavhengig av om det er tale om en privateid eller utleid sparkesykkel. Merk imidlertid at kravet til ansvarsforsikring først trer i kraft 1. september for utleide sparkesykler, og 1. januar 2023 for private kjøretøy. Lovendringen sikrer skadede bedre erstatningsutsikter ved ulykker.

– Personskadeforbundet har vært pådrivere for at elsparkesykler skal være underlagt krav om ansvarsforsikring. Ikke bare sikrer lovendringen bedre erstatningsutsikter for skadede dersom uhellet først er ute, men det vil også ha en preventiv effekt ved at utleiere og private eiere får et økonomisk incentiv til å redusere risikofull adferd, sier Oretorp. Krav om ansvarsforsikring bidrar også til å synliggjøre kjøretøyets spesielle og farlige, innebygde egenskaper og det ansvar som følger med å kjøre disse.

På spørsmål om lovendringen er tilfredsstillende, er Per Oretorp likevel ikke helt fornøyd.

– Vi synes det er uheldig at aldersgrensen for å føre slike kjøretøy blir satt så lavt som 12 år. Det mener vi harmonerer dårlig med regelverket for andre forsikringspliktige kjøretøy. Jeg skulle gjerne sett en høyere aldersgrense kombinert med forbud mot bruk av elsparkesykler på fortau og gangvei. Dette ville skapt et ryddigere og mer forutsigbart trafikkbilde for både myke og harde trafikanter, noe jeg mener vil ha en positiv trafikksikkerhetseffekt.

 

Har du vært utsatt for en trafikkulykke og blitt påført en skade? Advokatfirmaet Ness Lundin er Norges ledende advokatfirma innen trafikkskadeerstatning og har arbeidet med dette i nærmere 30 år.

Her kan du lese mer om reglene som gjelder ved trafikkulykke med elsparkesykkel.

Her kan du lese mer om hva du har krav på etter en trafikkskade.


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker