Høy kapitaliseringsrente gir altfor lav erstatning ved yrkesskade

I Aftenposten tirsdag 8. desember 2020 forklarte advokat og partner i Ness Lundin, Tom Sørum, hvordan den såkalte kapitaliseringsrenten slår ut i erstatningssaker. I dagens Aftenposten (14.12.2020) kan man lese mer om problematikken.

Erstatning for framtidig tap skal utbetales som et engangsbeløp. Selv om tapene vil oppstå i årene framover, vil man få beløpet til disposisjon allerede nå. Ved beregningen trekkes de renteinntektene/avkastningen den skadde forventes å ville få på erstatningsbeløpet. Dette betegnes som «kapitaliseringsrente».

Les mer om kapitaliseringsrente her.

For de som skades i trafikkulykker bygges utmålingen av den fremtidige av erstatningen på en rentesats på 4 %, eller sagt på en annen måte; det forventes at trafikkofrene skal makte å få en avkastning på 4 % pr. år. For de som skader seg i arbeid og har rett på yrkesskadeerstatning, er situasjonen enda verre. Erstatning etter arbeidsulykker og yrkessykdommer utmåles standardisert. Forskriften som bestemmer erstatningen, bygger på en kapitaliseringsrente på 6 %. Forskriften bygger altså på at de som skades i arbeid skal greie å investere erstatningen slik at de oppnår dobbelt så høy avkastning som det de profesjonelle forvalterne av oljefondet har som målsetning.

En avkastning på 6 % er svært høyt når vi samtidig vet at styringsrenten til Norges Bank i dag er på 0 %… Det er et paradoks at politikerne som fastsetter målene for oljefondet mener at en avkastning på 3 % – ved profesjonell forvaltning av en milliardformue – er akseptabelt, mens de samme politikerne mener at den yrkesskadde «mannen i gata» bør greie det dobbelte; nemlig 6 %.

Kapitaliseringsrentesatsen har meget stor betydning for størrelsen på den samlede erstatningen; en endring av kapitaliseringsrenten fra dagens 6 % til for eksempel en kapitaliseringsrentesats på 2 % vil – dersom det er snakk om et langvarig tap – kunne doble erstatningen!

Et konkret eksempel:

50 år med årlig tap kr 100 000 – kapitaliseringsrente på 6 % (dagens yrkesskaderentesats) gir et samlet erstatningsbeløp på kr 1 600 000.

50 år med årlig tap kr 100 000 – kapitaliseringsrente på 2 % (en mer realistisk rente) gir et samlet erstatningsbeløp på kr 3 050 000, altså nesten dobbelt så høy erstatning!

 

Når det gjelder trafikkofre, er det forslag om endring av kapitaliseringsrenten. Noe tilsvarende forslag gjelder ikke for de med yrkesskade. Den åpenbare underkompensasjonen for de som skades i arbeidsulykker eller pådrar seg yrkessykdommer ser altså ut til å fortsette i overskuelig fremtid.

artikkel i aftenposten, faximile, kaptitaliseringsrente ved personskade artikkel i aftenposten, faximile, kaptitaliseringsrente ved personskade

Aftenpostens artikkel kan du lese i faximilen, eller her på Aftenpostens nettside: Artikkel i Aftenposten/e24 14.12.2020.

Aftenpostens artikkel kan du lese i faximilen, eller her på Aftenpostens nettside: Artikkel i Aftenposten/e24 08.12.2020.

For en bedre forståelse av problematikken, anbefaler vi artikkelen som du finner her.

Les også om dommen som fastsatte dagens kapitaliseringsrente her.

Selve dommen kan du lese på lovdata.no: Høyesterettsdom fra 2014.

Relaterte saker