Høyere erstatning ved personskade dersom kapitaliseringsrenten senkes

Etter mange års kamp er det endelig utsikt til at regjeringen følger opp Høyesteretts klare anbefalinger om justering av den såkalte kapitaliseringsrenten.

08.10.2019

Størrelsen på kapitaliseringsrenten – som etter vår oppfatning historisk sett har vært satt alt for høyt – medfører at skadde ikke oppnår lovens målsetning om full erstatning. Hittil har domstolene ment at de skadde skal greie å plassere erstatningen sin på en måte som gir dem en avkastning som overgår det profesjonelle aktører oppnår. Det mener vi er helt urealistisk og bryter med det helt grunnleggende prinsippet om full erstatning.

Erstatning for framtidig tap skal utbetales som et engangsbeløp. Selv om tapene vil oppstå i årene framover, vil man få beløpet til disposisjon allerede nå. Ved beregningen trekkes de renteinntektene/avkastningen den skadde forventes å ville få på erstatningsbeløpet. Dette kalles kapitalisering og kan illustreres med et eksempel: Et framtidig tap på kr 10 000 per år i ti år ville med en utbetaling på kr 100 000 innebære et overskudd. Dette er fordi man i løpet av de ti årene får renter på erstatningsbeløpet. Ettersom det etter rettspraksis skal gjøres fradrag for disse renteinntektene/rentegevinstene, har det stor betydning hvilken rente man legger til grunn. Med dagens rentenivå på 4 % vil utbetalingen i eksempelet bli på kr 82 700.

Det er derfor – sett fra de skaddes ståsted – viktig at renten det bygges på er realistisk. Jo lavere rente, jo høyere erstatning. Dette kan gi store utslag.

For de som pådrar seg en alvorlig personskade og/eller unge skadde, gir kapitaliseringsrenten særlig store utslag. Endring i rentesats på 2-3 prosent rente gir et formidabelt utslag der det utmåles en erstatning som dekker et mangeårig fremtidig tap.

For å illustrere med et eksempel:

– 50 år med årlig tap kr 100 000 – kapitaliseringsrente på 4 % (dagens rentesats) gir et samlet erstatningsbeløp på kr 2 316 000

– 50 år med årlig tap kr 100 000 – kapitaliseringsrente på 2 % (en mer realistisk rente) gir et samlet erstatningsbeløp på kr 3 540 000, altså mer enn 50 % høyere erstatning!

Vi håper dette endres når Stortinget skal behandle et lovforslag om endring av kapitaliseringsrenten. Les kronikken i dagens DN fra våre dyktige advokater og partnere, Tom Sørum og Jan Gunnar Ness, ved å klikke her eller på faksimilen under.

Tom Sørum og Jan Gunnar Ness, Kronikk i Dagens næringsliv, om endring av kapitaliseringsrenta og skadelidte under ergemål

Faksimile fra Dagens næringsliv 26. september 2019.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning