Forskrift om kapitaliseringsrente er vedtatt

Ny forskrift om kapitaliseringsrente er vedtatt i Kongen i Statsråd 26. august 2022, og trer i kraft fra 1. oktober 2022. Forskriften regulerer hvilken kapitaliseringsrente som skal benyttes i erstatningsoppgjør ved personskade.

01.09.2022

Den generelle renten settes til 2,5 %. I erstatningsoppgjør som faller inn under vergemålsloven fastsettes renten til 1,5 %. Forskriften får anvendelse der utmålingen av personskadeerstatning skjer på ikrafttredelsestidspunktet eller senere.

Hva er kapitaliseringsrente

I erstatningsoppgjør ved personskade utmåles erstatningen som et engangsoppgjør for alle erstatningsposter, også for fremtidig økonomisk tap. Det er en fordel å få utbetalt erstatningen som et engangsbeløp, da en selv kan disponere pengene og få en avkastning på erstatningen. Som «motytelse» foretar man en såkalt neddiskontering av det årlige tapet, for å finne nåverdien. I tillegg legger man til en årlig forventet avkastning av beløpet, som kalles kapitaliseringsrente. Til sammen skal det neddiskonterte beløpet og kapitaliseringsrenten dekke tapet ditt for hvert år fremover.

Les mer om hva kapitaliseringsrente er.

Les mer om temaet på Aftenposten/E24.

Jo høyere kapitaliseringsrenten er, jo høyere årlig forventet avkastning legger en til grunn at du skal få på erstatningsbeløpet ditt. En kapitaliseringsrente på 5 % betyr at det legges til grunn at du som skadelidt vil få 5 % årlig avkastning på erstatningsbeløpet ditt. De senere års økonomiske utvikling med lave renter på utlån og innskudd har medført at reell årlig avkastning i sikre finansielle midler ligger betydelig under det som legges til grunn i erstatningsoppgjøret.

Den nye forskriften gir en riktigere og mer rettferdig erstatningsutmåling i tråd med prinsippet om full erstatning for ditt økonomiske tap.

 

Illustrasjonsfoto om Personskade erstatning Kapitaliseringsrente

Resultatet av mange års rettspolitisk arbeid

Advokatfirmaet Ness Lundin har gjennom 30 år arbeidet for at kapitaliseringsrenten skal settes lavere, slik at erstatningen ikke settes ned mer enn det som er realistisk avkastning for den skadelidte.

Vi har prosedert to saker i Høyesterett om kapitaliseringsrente, der resultatet ble at kapitaliseringsrenten ble satt ned i begge avgjørelsene. Vi har også arbeidet rettspolitisk sammen med Personskadeforbundet for å få en forskrift som gir mulighet for regulering av renten, uten at skadelidt må ta stor risiko i domstolen.


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker

  • Ny kapitaliseringsrente gjelder ikke for barn og yrkesskadde

  • Hva er kapitaliseringsrente?