Forslag til endringer i reglene om innleie av arbeidskraft

I januar la regjeringen frem forslag om endringer i arbeidsmiljøloven som snevrer inn adgangen til innleie av arbeidskraft i alle bransjer. Forslaget har vært på høring og er nå under behandling. Her kan du lese mer om hva endringene vil bety for norsk arbeidsliv dersom de blir vedtatt.

08.08.2022

Bakgrunnen for lovforslaget

Den vanligste tilknytningsformen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. For å kunne møte variasjoner i oppdrags- og arbeidsmengde står imidlertid virksomheter fritt til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak eller andre virksomheter når arbeidet er av midlertid karakter. Innleie kan være motivert ut fra langsiktige og strategiske vurderinger i den enkelte virksomhet, og gå på bekostning av arbeidstakeres interesse i fast ansettelse. Dette er bakgrunnen for at regjeringen har fremmet forslag om innstramminger i regelverket for innleie. Forslaget følger opp regjeringens klare målsetning i Hurdalsplattformen om å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle i norsk arbeidsliv, og har som siktemål å øke andelen faste og hele stillinger.

Innstramminger i regelverket for inn- og utleie

Regjeringen foreslår både landsdekkende og geografisk begrensede innstramminger i regelverket for inn- og utleie. I tillegg til et generelt forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser lokalisert i Oslo, Viken og tidligere Vestfold, er det blant annet lagt frem forslag om å fjerne adgangen til innleie ved arbeid av midlertid karakter. Det ikke foreslått endringer i adgangen til å inngå avtale om innleie med fagforening med innstillingsrett for tariffbundne virksomheter. Heller ikke reglene knyttet til produksjonsinnleie blir endret. Med produksjonsinnleie menes innleie fra virksomheter som ikke har til formål å drive utleie.

Arbeid tre personer på anlegg

Hvordan vil innstrammingene påvirke arbeidsgivere?

Bemanningsforetak og virksomheter som har behov for fleksibilitet grunnet varierende behov for arbeidskraft og kompetanse, vil bli sterkt berørt av endringene. Særlig i sesong- og prosjektbasert bransjer er innleie vanlig. Disse bransjene vil måtte finne andre måter å løse bemanningsbehovet på dersom endringene blir vedtatt. Endringene vil trolig føre til at en rekke arbeidsgivere må øke grunnbemanningen og permittere ved manglende behov for arbeidskraft, at prosjekter i større grad organiseres som entrepriser og at flere blir ansatt i midlertidige stillinger. Dette er alternativer som kan være tilstrekkelig for å dekke bemanningsbehovet, men i mange tilfeller kan konsekvensen være at det blir vanskelig å få tak i nødvendig arbeidskraft raskt nok. Dette vil særlig være tilfelle der innleie fra produksjonsbedrifter ikke lar seg gjøre grunnet manglende kapasitet.

Hvordan vil innstrammingene påvirke arbeidstakere?

Begrensinger i adgangen til innleie vil sannsynligvis føre til flere faste ansettelser. Dette vil være gunstig for arbeidstakere. Faste ansettelser gir forutsigbarhet for arbeidstakere og sikrer trygge arbeidsforhold. Også bruken av midlertidige ansettelser vil imidlertid etter all sannsynlighet øke. For arbeidstakere kan midlertidige ansettelser bidra til å skape større grad av usikkerhet, sammenlignet med å ha en fast stilling i et bemanningsforetak. Ved midlertidige ansettelser er for eksempel ikke arbeidstakeren underlagt de samme rettighetene når det gjelder likebehandling med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår, som ved innleie fra bemanningsforetak. For arbeidsledige er videre bemanningsforetak en mulighet for å skaffe seg arbeid. Denne muligheten vil bli redusert ved begrensninger i arbeidsgiveres adgang til å leie inn arbeidskraft.


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker

  • Skader og sykdommer hos ansatte - grunnlag for oppsigelse?

  • Noen nyheter innen arbeidsrett