Skader og sykdommer hos ansatte - grunnlag for oppsigelse?

Mange arbeidstakere får redusert funksjonsevne grunnet skade eller sykdom. Ofte oppstår da spørsmål om arbeidsgiver kan si opp arbeidstaker, som ikke lenger fungerer like godt på jobben.

07.05.2020

Illustrasjon arbeidsrett oppsigelse

 

Det første året en arbeidstaker er helt eller delvis syk, gjelder et absolutt forbud mot oppsigelse som er begrunnet i sykdommen/den nedsatte arbeidsevnen.

  • Arbeidsmiljøloven § 15-8 gir et særskilt vern som er ment å forhindre at arbeidstaker skal risikere å stå uten jobb i en belastende tid når helsen svikter.
  • Arbeidsmiljøloven § 15-8 går i korthet ut på at arbeidsgiver ikke kan si opp en arbeidstaker første året vedkommende er syk.

I denne artikkelen forklarer advokat Anders Hauge hovedreglene for arbeidsrett.

Advokat Anders Hauge, Ness Lundin

– Oppsigelse som skjer innenfor dette tidsrommet, skal anses å ha sin grunn i sykefraværet dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig. Arbeidsgiver har altså en streng bevisbyrde; vedkommende må sannsynliggjøre at oppsigelsen ikke har noen sammenheng med sykemeldingen, sier advokat og partner Anders Hauge i advokatfirmaet Ness Lundin.

I en dom avsagt av Høyesterett i juni 2018 – som gjaldt den tilsvarende regelen om forbud mot oppsigelse grunnet graviditet – uttalte Høyesterett at «overveiende sannsynlig» i denne sammenhengen må forstås som et krav om klar sannsynlighetsovervekt.

Har du et spørsmål i din sak, kontakt for en gratis samtale.

«Fredningstiden» – ikke oppsigelse første året

Etter at det er gått ett år, har arbeidsgiveren en noe videre adgang til å si opp en arbeidstaker med redusert funksjonsevne. Det grunnleggende kravet om «saklig grunn» ligger likevel fast og dette medfører strenge forpliktelser for arbeidsgiver.

Arbeidsgiveren har vidtgående forpliktelser til å tilrettelegge arbeidet slik at en arbeidstaker med redusert funksjon kan fortsette i arbeid. Plikten er ikke absolutt – den gjelder «så langt det er mulig», men forbeholdet skal ifølge forarbeidene tolkes strengt.

I vurderingen av hva som er mulig å gjennomføre av tiltak, må det ses hen til blant annet virksomhetens art, økonomi og størrelse, hensynet til andre ansatte i virksomheten, varigheten av den reduserte arbeidsevnen, samt forhold på arbeidstakers side. Alle disse momentene må vektes mot hverandre i en helhetsvurdering

SKAL GIS ANLEDNING TIL Å FORTSETTE

Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått arbeidsrettede tiltak e.l. det kan imidlertid også være aktuelt å gi arbeidstaker nye/andre oppgaver, eller flytte vedkommende til et annet passende arbeid i bedriften.

Forpliktelsen innebærer at det kan være aktuelt å omfordele arbeidsstokken. Utgangspunktet er at en oppsigelse som følge av redusert funksjonsevne først kan aksepteres dersom det ikke kan tilrettelegges slik at arbeidstaker kan fortsette i sin vanlige stilling, og omplassering innen virksomheten heller ikke er mulig.

Innsnevret oppsigelsesadgang ved yrkesrelaterte plager

Lovens forarbeider tilsier at arbeidsgiveren har særlig «særlig vidtgående» forpliktelser dersom helseplagene har oppstått gjennom utførelsen av arbeidet (Ot.prp.nr. 3 (1975-1976) s. 69-70). Det er ikke upraktisk at en arbeidstaker får redusert arbeidsevne etter en yrkesskade eller yrkessykdom, men det skal altså mye til før dette gir grunnlag for oppsigelse.

Det er også verdt å merke seg at det ikke bare er de dekningsmessige yrkesskadene og yrkessykdommene som gir dette utvidede vernet. Belastningslidelser som følge av langvarig påvirkning vil etter regelverket normalt ikke godkjennes som yrkesskade, men redusert arbeidsevne som følge av slike arbeidsrelaterte belastningslidelser gir likevel et bedret vern mot oppsigelse.

 


 

Advokatfirmaet Ness Lundin bistår både bedrifter, privatpersoner og fagforeninger i saker om arbeidsrett. Ta kontakt for en gratis samtale om din sak.

Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


Bildekollage av advokater Advokatfirmaet Ness Lundin

HAR DU ET SPØRSMÅL I DIN SAK? Advokatfirmaet Ness Lundin har normal drift og deltar i smitteverndugnaden med hjemmekontor. Du treffer oss på telefon 23 29 90 00 eller firmapost@nesslundin.no. Du kan også kontakte hver enkelt advokat direkte.

Relaterte saker

  • Forslag til endringer i reglene om innleie av arbeidskraft

  • Noen nyheter innen arbeidsrett