Du kan ha rett til erstatning, selv om trafikkulykken var din feil

Erstatningsoppgjør etter trafikkskader er kompliserte. Derfor er det ikke bare viktig å få hjelp fra advokat, men det er også viktig å få riktig hjelp.

04.12.2018
Anders Hauge i Advokatfirmaet Ness Lundin forteller deg hva du har krav på etter trafikkskade.

ERSTATNING ETTER TRAFIKKULYKKE: Advokat og partner Anders Hauge i Advokatfirmaet Ness Lundin forteller deg hva du har krav på hvis du har blitt skadet i en trafikkulykke. Foto: Kjetil Muri Skarstein

Mange skadde godtar for lave erstatningsoppgjør uten å være klar over det.

– Det har avgjørende betydning at advokaten din kjenner regelverket og vet hva som bør fremlegges av opplysninger. Hvis ikke kan folk godta erstatningsoppgjør som er langt lavere enn hva de har krav på. I de fleste tilfeller vil nødvendige advokatutgifter bli dekket som ledd i forsikringsoppgjøret, sier advokat og partner Anders Hauge i Advokatfirmaet Ness Lundin, som er ledende i Norge innen erstatningsrett.

Hauge har 15 års erfaring innen personskadeerstatning etter trafikkulykker, yrkesskader, pasientskade etter feilbehandling og voldsoffererstatning.

Ved større eller alvorlige skader, kan trafikkulykke medføre store forandringer i livet. Det er en rekke ting som bør gjøres omgående: Blant annet bør den skadde oppsøke lege så raskt som mulig etter ulykken for å dokumentere skadene som er tilknyttet ulykken.

– Bevisbyrden for skaden og tapet ligger hos den skadde. Det er derfor viktig å sikre dokumentasjon. Det viktigste er at plagene noteres i legejournaler. Hva som står – eller ikke står – i journalen har ofte avgjørende betydning for om erstatningskrav fører frem.  Det er derfor viktig å passe på at alt av plager blir dokumentert i journalen for senere å kunne sannsynliggjøre årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, samt det økonomiske inntektstapet, sier Hauge.

Har du blitt skadet i trafikken og har spørsmål i din sak?

Meld fra så snart som mulig

Alle kjøretøy er pålagt å ha en forsikring i henhold til bilansvarsloven, som dekker skade kjøretøyet volder. Dette omfatter også skader sjåføren og passasjerene påføres, samt skader som voldes på andre. Hvis du blir skadet i en trafikkulykke, dekkes inntektstap, utgifter og tapt livsutfoldelse (ménerstatning) av forsikringen.

Dersom eier av kjøretøyet ikke har tegnet forsikring, har den som blir skadet rett til erstatning fra Trafikkforsikringsforeningen. Denne foreningen utbetaler erstatning som om forsikring var tegnet.

Det er viktig å melde fra om trafikkskader så snart som mulig. Skademeldingen skal sendes til forsikringsselskapet.

Du kan ha rett til erstatning, selv om trafikkulykken var din feil

Etter bilansvarsloven har du krav på erstatning uavhengig av om noen har skyld i ulykken. Det er et såkalt objektivt ansvar, et ansvar uavhengig av skyld. Du har også krav på erstatning selv om ulykken er din skyld, for eksempel ved en kollisjon som følge av brudd på vikeplikten eller for høy hastighet.

– Dersom du har skyld i ulykken kan imidlertid erstatningen reduseres eller falle helt bort. Det skal imidlertid mye til og det er bare i ekstreme tilfeller det er grunnlag for fullstendig bortfall av reduksjon i erstatningen, sier Anders Hauge.

Generelt skal det nokså mye til for at forsikringsselskapet skal kunne redusere utbetalingen som følge av medvirkning til egen skade. Dette er et rettsområde der det har skjedd en stor utvikling de siste årene og domstolene er gjennomgående nokså restriktive med å akseptere reduksjon – såkalt avkorting – av erstatningen ved alvorlige personskader.

– Saker om medvirkning og avkorting av erstatning er ofte kompliserte. I slike saker bør den skadde søke hjelp fra kyndig advokat, avslutter Hauge.

Du betaler vanligvis ikke for advokat

Er du påført en trafikkskade, har du krav på å få dekket utgifter til advokat under erstatningsutmålingen under bilansvarsforsikringen. Du betaler derfor normalt ikke selv for advokatens arbeid; dette dekkes av forsikringsselskapet i nødvendig omfang.

Der det er oppstått tvist (uenighet), har de fleste dekning for advokatutgifter innbakt i hjem- og innboforsikringen. Det finnes også muligheter for å søke fri rettshjelp, men dette gjelder kun dersom din inntekt er under kr 246 000 (for aleneboende).

Advokatfirmaet Ness Lundin har utarbeidet en egen brosjyre der det gis opplysninger om dine rettigheter. Brosjyren kan du lese her.

 


 

Vi er landets ledende advokatfirma innenfor erstatningsrett. Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


 

Relaterte saker