Psykisk skade etter dødsfall i familien

Har du rett til erstatning dersom du får en psykisk skade etter dødsfall hos et familiemedlem? Dette spørsmålet skal nå diskuteres i Høyesterett i forbindelse med en pasientskadesak.

20.04.2023

Tradisjonelt sett vært snevre grenser

Hvis det er en ansvarlig skadevolder, for eksempel i forbindelse med en bilulykke eller pasientskade, kan nære familiemedlemmer ha rett til erstatning for psykisk skade etter traume eller dødsfall.

I erstatningsretten har det tradisjonelt vært snevre grenser for når familie eller nærstående får erstatning for psykisk skade, selv om de har vært vitne til eller opplevd traumatiske hendelser eller dødsfall hos familiemedlemmer.

psykisk skade etter dødsfall

Endringer for retten til erstatning i 2018

I 2018 ble erstatningsansvaret utvidet, ved at Høyesterett uttrykkelig presiserte at psykiske skader har erstatningsrettslig vern på samme måte som fysiske skader. Psykiske reaksjoner hos familie etter alvorlig skade og dødsfall skal også kunne gi rett til erstatning.

Det ble uttalt at det kun var den indre kjerne av familiemedlemmer som ville ha rett til erstatning, og at det måtte være noe ekstraordinært i selve skadesituasjonen som medførte at situasjonen var en særlig belastning, ut over det å miste et barn. Nærheten mellom selve skaden og den psykiske belastningen hos familiemedlemmet, var kjernen i vurderingen av om man har rett til erstatning for psykisk skade. Det må ansees som rimelig at skadevolder bærer ansvaret for forelderens psykiske skader, tatt i betraktning hvordan traumet skjedde.

Hele dommen fra 2018 kan leses på lovdata.no

Ny diskusjon i Høyesterett

Høyesterett vil nå få anledning til å gi enda tydelige retningslinjer for når familiemedlemmer vil kunne ha rett til erstatning for psykisk skade etter dødsfall. Saken dreier seg om en far som utvikler PTSD etter å ha opplevd at datteren feilbehandles i psykiatrien og tar sitt eget liv.

 

Advokat Tom Sørum skal prosedere saken i Høyesterett den 25.-26. april 2023.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning