Pasientskadeerstatning - Ny dom i sak om fødselsskade

Advokatfirmaet Ness Lundin ved advokat Christian Lundin prosederte nylig en sak om pasientskadeerstatning etter fødselsskade for en 10 år gammel gutt. Dommen fra lagmannsretten ga gutten en erstatning på omkring 11 500 000 kroner. I tillegg fikk familien dekket saksomkostningene for både tingrett og lagmannsrett med nesten kr 1 000 000. Dommen er rettskraftig.

03.06.2016

advokathjelp ved pasientskade

Saken gjaldt utmåling av erstatning etter fødselsskade. Surstoffmangel under og etter fødselen medførte at en gutt født 14. mars 2006 ble påført en alvorlig hjerneskade. Han har en svært omfattende funksjonshemning og en betydelig kognitiv svekkelse, og er avhengig av døgnkontinuerlig hjelp.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) tilkjente gutten en totalerstatning på kr 7 814 480. Etter at saken ble klaget inn for Pasientskadenemnda, ble beløpet øket noe, til kr 8 056 480.

Gutten vant frem i tingretten som ga et tilleggs i erstatningen på kr 3 500 138. NPE og Pasientskadenemnda anket dommen inn for lagmannsretten, men også lagmannsretten ga gutten medhold og ga enda høyere erstatning. Samlet erstatning etter lagmannsrettens behandling var på kr 11 425 395.

Økningen knyttet seg særlig til erstatning for boligtilpasning. I denne saken var mor og far blitt skilt og hadde hver sin bolig. Begge boligene måtte tilpasses for at sønnen kunne bo hjemme hos begge. NPE og Pasientskadenemnda hadde bare gitt kr 1 100 000 til far for dette, mens tingretten ga 1 600 000 til hver av foreldrene, altså en økning på kr 2 100 000. Retten fant altså at det måtte gis erstatning for tilpasning av begge foreldrenes boliger slik at gutten kunne bo hos begge. Erstatning for tilpasning av bolig er en sentral erstatningspost ved slike stor-skadesaker og det er viktig å dokumentere ekstrautgiftene godt i erstatningskravet.

Det er også interessant at tingretten ga en særskilt erstatning på kr 150 000 til guttens mor for inntektstap hos henne på grunn av omsorgen for gutten. Dette er prinsipielt sett viktig da erstatning til andre enn den direkte skadelidte – såkalt tredjemannstap – sjelden er tilkjent tidligere i slike saker. Lagmannsretten opprettholdt ikke denne del av dommen, men begrunnelsen var blant annet at tapet ikke var godt nok dokumentert.

I tillegg ga både tingretten og lagmannsretten en vesentlig høyere erstatning for nødvendig pleie og omsorg til gutten, enn hva NPE og Pasientskadenemnda hadde tilbudt.

Korrekt erstatning fra domstolene ble til slutt nesten 50 % høyere enn erstatningstilbudet fra NPE til gutten for hans skader. Dommen er en viktig rettskilde og illustrerer hvor viktig det er at den skadelidte – eller foreldrene når det dreier seg om barn som er skadelidt – våger å utfordre NPE og Pasientskadenemnda. I tilfeller som dette er det viktig å benytte seg av en advokat for å få den pasientskadeerstatningen man har krav på etter loven.

Har du fått godkjent pasientskade hos NPE, eller har du fått avslag fra NPE? Ta kontakt med oss! Vi i Ness Lundin er stolte over at vi gjennom 25 år har bidratt til å styrke skadelidtes rettssikkerhet i pasientskadesaker og andre personskadesaker.

Her kan du se en oversikt over våre dommer.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning