Oppreisningserstatning – publisering av personsensitive opplysninger på TV

TV Visjon Norge, deres ansvarlige redaktør og deres programleder ble i tingretten dømt til å betale oppreisningserstatning for å ha krenket privatlivets fred. De anket saken til lagmannsretten, som idømte enda høyere erstatning.

07.05.2021

I juni 2020 ble TV Visjon Norge, deres ansvarlige redaktør Jan K. Hanvold og programleder Arne Pedersen dømt i Jæren tingrett til å betale oppreisningserstatning til en ung mann for å ha krenket privatlivets fred. De hadde latt mannens mor uttale seg detaljert om hans MC-ulykke og helsetilstand og vist fotografier av ham på direktesendt TV, uten mannens samtykke. Dette hadde Jæren tingrett slått fast at var erstatningsbetingende uaktsomt. Etter anke fra de tre har Gulating lagmannsrett den 5. mai 2021 høynet oppreisningsbeløpene ytterligere.

En enstemmig lagmannsrett slo fast at programleder Arne Pedersen opptrådte erstatningsbetingende uaktsomt ved ikke å innhente samtykke før intervjuet og at ansvarlig redaktør Jan K. Hanvold opptrådte erstatningsbetingende uaktsomt ved ikke å passe på at TV Visjon Norge at hadde rutiner vedrørende samtykke. Hanvold ble dømt til å betale kr 40 000 i oppreisningserstatning til mannen og Pedersen kr 15 000. TV Visjon Norge måtte i tillegg betale kr 150 000. Dette var en betydelig økning i forhold til beløpene i tingretten.

Vernet i grunnloven og i menneskerettighetskonvensjonen

Privatlivets fred er vernet gjennom § 102 av Grunnloven og artikkel 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Krenkelser av privatlivets fred kan medføre erstatningsansvar etter skadeerstatningsloven § 3-6. Når mediebedrifter publiserer opplysninger som omhandler privatlivet, må det gjøres en avveining mellom ytringsfriheten og retten til privatlivets fred. Det sentrale momentet er da om publiseringen gir et tilskudd til en debatt av offentlig interesse. Høyesterett har slått fast at når det gjelder publisering om helt private opplysninger om mennesker som ikke har posisjoner i politikk ellers samfunnsliv, er man klart utenfor det området som er vernet av ytringsfriheten.

 

Advokat Trond Wehn, Ness Lundin
Advokat Trond Walmsnæss Wehn var skadelidtes advokat i saken, både i tingretten og lagmannsretten.
Foto: Michaela Klouda

Publiserte svært private detaljer og bilder

I denne saken hadde TV Visjon Norge sendt et innslag på 30 minutter der en mor i samtale med programleder Arne Pedersen, over en periode på ca 7,5 minutter, snakket om sin sønns MC-ulykke, intensivbehandling og rehabilitering, samt at det ble knyttet kommentarer til hans tro. Det ble gitt detaljerte opplysninger om sykeleie, operasjoner og behandling. Under innslaget ble det vist tre bilder av ham i sykesengen, mens han var i koma og underlagt intensivbehandling. Han var lett gjenkjennelig på bildene, og han ble omtalt ved navn. Dette var bilder og opplysninger som mannen ikke hadde delt med andre og som han ville holde privat. Han var ikke informert om innslaget. Hvis han hadde blitt informert, ville han ikke ha gitt samtykke.

Lagmannsretten tredoblet erstatningen

Lagmannsretten var enig med tingretten i at dette klart var opplysninger av personlig og sensitiv karakter. Videre fastslo retten at mannen er en privatperson uten samfunnsfunksjoner og at hans personvern følgelig står sterkt. Det var ikke nok at de ansatte i TV Visjon Norge trodde at moren hadde tillatelse fra sønnen til å dele hans historie.  De skulle ha kontaktet ham direkte for å sikre seg samtykke. Det forelå dermed en rettstridig krenkelse av privatlivets fred.

Lagmannsretten var langt på vei enig med tingretten når det gjaldt momentene i erstatningsutmålingen, men mente at beløpene skulle økes. For det første var krenkelsen blant de mest alvorlige sammenlignet med tidligere tilfeller i rettspraksis. I tillegg understreket lagmannsretten at TV Visjon Norge hadde hatt en klar økonomisk interesse i innslaget om mannen, fordi gaveinntektene til TV Visjon Norge kommer fra seerne. Det var også et skjerpende moment at TV Visjon Norge overhodet ikke hadde rutiner for å sikre seg samtykke. Dermed ble oppreisningsbeløpene økt for alle de tre. For Pedersen og Hanvold var det snakk om en tredobling i forhold til tingrettens dom.

Det lønte seg dårlig for Hanvold & Co å anke tingrettens dom, sier advokat Trond Walmsnæss Wehn, som var advokat for mannen både i tingretten og lagmannsretten.

– I stedet for å erkjenne feilen og gi min klient en beklagelse, forsøkte de seg på full frifinnelse. Ikke bare det, de krevde erstatning fra min klient for at de selv hadde pådratt seg advokatomkostninger i to rettsinstanser.

– Men min klient har hele tiden vært trygg i sin sak, og lagmannsretten bekreftet at en stor og profesjonell medieorganisasjon som TV Visjon Norge må opptre profesjonelt. Dette burde ha vært selvsagt også for Hanvold & Co. Dessverre måtte vi gjennom to rettsrunder. Nå får vi se om de har tatt lærdom av det eller om de vil prøve seg på en enda en anke.

Det er fremdeles ikke kommet noen beklagelse fra Jan Kaare Hanvold, journalist Arne Pedersen eller fra TV Visjon Norge.

Dommen er ikke rettskraftig ennå og kan bli anket til Høyesterett.


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker