Fem nye, prinsipielle spørsmål i Høyesterett

I løpet av det siste året har Ness Lundin fått hele fem saker opp til Høyesterett. Sett i sammenheng med de omtrent 60 sivile saker som behandles av Høyesterett i løpet av et år, betyr dette at våre advokater står for snaue 10 % av sivile saker i landets øverste domstol. Dette er vi svært stolte av!

01.09.2023

Forbruker mot entreprenør

Høsten 2022 var advokat Tom Sørum partshjelper i sak om kravet til spesifisering av faktura etter bustadoppføringsloven § 48.

Sørum representerte Forbrukerrådet.

Høyesterett la til grunn at entreprenør har en plikt til å spesifisere sitt arbeid i regningen, men for tilleggsarbeid kunne det likevel tas betalt for arbeid forbrukeren måtte forstå at ville påløpe.

Les mer om saken her: Forbruker mot entreprenør – sak opp for Høyesterett

 

Private forsikringer = mindre i erstatning fra skadevolder?

I februar 2023 representerte advokat Therese Lohne Boehlke de etterlatte i en sak om forsørgertapserstatning. Høyesterett avgjorde spørsmålet om adgangen til å skjønnsmessig redusere erstatning på grunn av private livsforsikringer.

De etterlatte vant frem med sitt krav og Boehlke fikk møterett for Høyesterett som følge av saken.

Les mer om saken her: Private forsikringer = mindre i erstatning fra skadevolder?

Høyesterettsdom i saker om erstatning og fast eiendom

Psykisk skade etter dødsfall i familien

I juni i år behandlet Høyesterett spørsmålet om det kunne kreves erstatning for en psykisk skade en far fikk etter datterens selvmord. Tvisten gjaldt om fars skade hadde tilstrekkelig rettslig årsakssammenheng til helsevesenets utilstrekkelige oppfølgning av datteren, samt om omstendighetene utgjorde et «særlig belastende forhold», et begrep som har vært diskutert ved tidligere, lignende høyesterettssaker.

Advokat Tom Sørum representerte far i saken.

Høyesterett kom under dissens til at det ikke var grunnlag for erstatning, men understreket samtidig at det skal være grunnlag for erstatning for pårørendes psykiske skade i større omfang enn det eldre rettspraksis har lagt til grunn.

Les mer om saken her: 

Psykisk skade etter dødsfall i familien

Rett24.no: Høyesterett med ny erstatningsdom om kravet til årsakssammenheng ved psykiske skader

Stor og sjelden skade etter prematur fødsel

Den 21. april i år ble Statens anke i en pasientskadesak fremmet til behandling.

Therese Lohne Boehlke representerer skadelidte, som ble påført en stor og sjelden skade i forbindelse med behandling etter prematur fødsel. Høyesterett skal ta stilling til om skaden i saken svarer til skade i pasientskadeloven § 2 tredje ledd:

“Selv om det ikke foreligger grunnlag for erstatningsansvar etter første og annet ledd, kan det unntaksvis ytes erstatning når det har skjedd en pasientskade som er særlig stor eller særlig uventet, og som ikke kan anses som utslag av en risiko som pasienten må akseptere. Det skal legges vekt på om det er gitt tilstrekkelig informasjon på forhånd.”

Saken er berammet til 12. oktober i år.

Regler for melding til forsikringsselskap

Ankeutvalget fremmet også advokat Boehlkes ankesak om foreldelsesfristen i forsikringssaker 24. mai 2023. Spørsmålet for Høyesterett er om skadelidtes direktekrav i en ansvarsforsikring anses meldt til forsikringsselskapet når skaden er meldt av skadevolder og skadelidte ikke selv har vært i kontakt med forsikringsselskapet.

Boehlke representerer skadelidte i saken, som er berammet til 7. november i år.

Les mer om saken her: Regler for melding til forsikringsselskap – sak opp i Høyesterett

Les mer om forsikringsrett.

Relaterte saker

  • Ny dom fra Høyesterett om beviskrav og årsakssammenheng ved yrkessykdom

  • To nye Ness Lundin-saker til Høyesterett