Regler for melding til forsikringsselskap - sak opp i Høyesterett

Advokatfirmaet Ness Lundin og advokat Therese Lohne Boehlke skal nok en gang i Høyesterett. Denne gang handler det om forsikringsrett og hvilke rettsvirkninger melding til forsikringsselskapet har.

08.06.2023

Skal ta stilling til reglene om varslingsplikt ved foreldelse

Høyesterett skal ta stilling til om skadelidtes direktekrav i en ansvarsforsikring anses meldt til forsikringsselskapet når skadetilfellet er meldt av forsikringstaker/skadevolder og skadelidte ikke selv har vært i kontakt med forsikringsselskapet. Dette har betydning for foreldelsesreglene i saken, og om skadelidte skal få et varsel fra forsikringsselskapet seks måneder før forsikringsselskapet kan påberope seg foreldelse.

Saken gjelder ansvarsforsikringen til en entreprenør, der entreprenøren/skadevolder har meldt fra om mulig forsikringstilfelle til eget forsikringsselskap. Etter forsikringsavtaleloven § 8-6 foreldes krav som er meldt til forsikringsselskapet tidligst seks måneder etter at forsikringsselskapet har sendt skriftlig melding om foreldelse.

Er det avgjørende hvem som har meldt inn skaden?

Det er rettslig uavklart om skadelidte må ha meldt sitt direktekrav selv til forsikringsselskapet før foreldelsesfristen løper ut for å få et slikt varsel, eller om det er tilstrekkelig at sikrede/skadevolder har meldt fra til eget forsikringsselskap.

Saken skal opp for Høyesterett

Høyesterett skal nå altså behandle denne problemstillingen. Saken skal trolig opp til høsten og skal prosederes av advokat Therese Lohne Boehlke.

Forsikringsrett foreldelse melding til forsikringsselskap - illustrasjonsfoto

Skadelidte i saken vant fram i tingretten, men tapte spørsmålet i lagmannsretten, som mente at direktekravet var foreldet uten at det er nødvendig å sende varsel til skadelidte.

Lagmannsrettdommen kan leses her:

Dom fra Hålogaland lagmannsrett av 10. mars 2023

Temaet debattert i forsikringsrettsmiljøet

Forsikringsrettsmiljøet har vist interesse for saken, og den har blant annet vært omtalt i to debattinnlegg på Rett24. Du kan lese debattinnleggene på Rett24 her:

rett24.no, 30. mai 2023
rett24.no, 2. juni 2023

Ness Lundin i Høyesterett igjen

Dette er den femte saken Ness Lundin har hatt/skal ha i Høyesterett over en tidsperiode på drøyt et år. Høyesterett behandler ca. 60 sivile saker pr. år, noe som vil si at vi har prosedert snaut 10 % av disse. Vi er svært stolte av at “lille” Ness Lundin er såpass aktive innen rettsutviklingen.

Her kan lese mer om alle våre saker i Høyesterett gjennom tidene.

Relaterte saker

  • Ness Lundin har utvidet med tre nye advokater

  • Ny dom fra Høyesterett om foreldelse av direktekrav