Viktig ny dom om lisensforsikring for sjøfolk ved “Loss of licence”

For å arbeide som sjømann, kreves helseattest. Sjømenn som mister helseattesten, er imidlertid dekket av en såkalt «Trygghetsforsikring» som gir rett til utbetaling ved tap av helseattest (“Loss of licence”). På denne måten gis sjømennene et «sikkerhetsnett» for å bøte på den økonomiske usikkerheten som oppstår i og med lisenstapet.

21.08.2023
loss of licence sjømenn - tap av helseattest

Foto: Shutterstock

Det har i lang tid versert tvister og vært usikkerhet om hva som utløser retten til utbetaling av “Loss of licence”-forsikring. Forsikringsvilkårene angir nemlig at retten til erstatning inntrer når helseattesten til sjømenn er tapt med «varig virkning». Selskapet mener dette må bety at lisensen må være tapt «for alltid». Sjømannssiden mener imidlertid at retten til utbetaling utløses når det utstedes såkalt permanent udyktighetserklæring. Forsikringsselskapet avviser dette fordi permanent udyktighetserklæring etter regelverket utstedes dersom udyktigheten antas å vare minst to år. Selskapet mener to år er for kort til å kunne oppfylle vilkårene som snakker om «tap med varig virkning».

Nå er det imidlertid kommet en prinsipiell og avklarende dom fra Søndre Østfold tingrett der sjømennene gis medhold. Retten gir sjømannsiden medhold i at utstedelse av permanent udyktighetserklæring er tilstrekkelig. Retten skriver følgende:

 

Ordlyden i forsikringsvilkårene taler for at permanent tap av helseattest, i lovens forstand, også medfører rett til utbetaling under forsikringsordningen. Det fremgår klart av ordlyden at forsikringen gjelder ved permanent tap av helseattest. At permanent, som Protector mener, er noe annet og lenger enn 2-års kravet i loven fremgår ikke av vilkårene. Begrepet helseattest i sjømannsforhold er klart definert i loven og etter nærmere saksbehandlingskriterier og kompetanse. En permanent udyktighetserklæring eksisterer ikke utenfor lovens rettslige sammenheng og utstedes kun i sjømannsforhold. Det er slik retten ser det naturlig å knytte permanent udyktighet til loven. Dersom vilkåret for utbetaling var ment å avvike fra lovens definisjon måtte dette vært fremholdt i forsikringsvilkårene.

[…]

Reelle hensyn taler videre for en løsning der tap av helseattest utløser rett til utbetaling. Protectors forståelse av forsikringsvilkårene gjør det vanskelig å fremme krav etter ordningen, er prosessdrivende og medfører betydelig usikkerhet for de ansatte som trenger midler til livsopphold i en akutt overgangsperiode. Krav om sannsynliggjøring av tapt arbeidsevne frem i tid medfører nødvendigvis behandlingstid og arbeidstaker får ikke det vernet ordningen er ment å ivareta.

Retten er kommet til at sjømannslegens utstedelse av permanent udyktighetserklæring den 9. mars 2022 utløser krav på erstatning.

 

Advokat Anders Hauge – som prosederte saken for sjømannen i Søndre Østfold Tingrett – er glad for resultatet.

– Dommen om “Loss of licence” for sjøfolk er god og avklarer et spørsmål som har vært omtvistet i mange år. Dommen er velskrevet og godt begrunnet. Dommen ivaretar sjømennenes behov for økonomisk trygghet når skade eller sykdom gjør det umulig for dem å fortsette arbeid til sjøs.

Dommen er ennå ikke rettskraftig, og det løper en ankefrist på en måned for forsikringsselskapet. Advokat Hauge håper imidlertid det nå kan settes en sluttstrek for en årelang, rettslig usikkerhet.

– Med denne dommen har partene fått en avklaring av rettstilstanden som sikrer forutberegnelighet, raske og praktikable oppgjør. På vegne av sjømennene håper jeg forsikringsselskapet kan akseptere dommen som er i tråd med langvarig praksis fra Finansklagenemnda.

 

Hele dommen kan leses her.

 


 

Ta gjerne kontakt for en samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker

  • Ness Lundin har utvidet med tre nye advokater

  • Ny dom fra Høyesterett om foreldelse av direktekrav