Lagmannsretten: Forsikringsselskapet kan overprøve legens vedtak når sjøfolk mister helseattest

Lagmannsretten har avsagt en prinsipiell dom ved permanent tap av helseattest for sjøfolk: Forsikringsselskapene kan vurdere om vilkårene for lisensforsikringsutbetaling er oppfylt ved spørsmål om erstatning.

10.02.2020
Loss of licence forsikring

Advokat Ole Breder Wahl representerer en sjømann som mistet helseattesten permanent. Foto: Illustrasjonsfoto/Michalea Klouda

Sjømenn som mister helseattesten, er dekket av en forsikring som gir rett til utbetaling. Frem til nå har det vært praksis for at “Loss of licence” – med noen få unntak – automatisk utløser rett til forsikringsutbetaling.

Agder lagmannsrett konkluderte i desember 2019 med at selskapene har formell adgang til å vurdere om vilkårene for forsikringsutbetaling er oppfylt, selv om det foreligger et vedtak fra lege om permanent tap av helseattest.

– Vi opplever dommen som en presisering av gjeldende rettstilstand, selv om forsikringsselskapene har en formell overprøvingsrett for om vilkårene er oppfylt, sier advokat Ole Breder Wahl ved Advokatfirmaet Ness Lundin.

Har du spørsmål i din erstatningssak? Kontakt oss her.

Breder Wahl representerer en sjømann som ikke kunne fortsette i arbeidet på sjøen, da han fikk helseattesten inndratt etter en arbeidsulykke. Hvis sjøfolk mister helseattesten permanent, mister de jobben til sjøs umiddelbart.

Forsikringsselskapet nektet imidlertid å utbetale lisenserstatning, til tross for at sjømannslegen utstedte en permanent udyktighetserklæring. Selskapet mener at de kan avslå krav der sjømannslegen – etter deres vurdering – har feilvurdert saken. Denne saken føyer seg inn i en rekke saker med lignende problemstilling.

Årelang uenighet mellom sjøfolk og forsikringsselskap

Vår klient fikk medhold i tingretten i at selskapet ikke kan overprøve sjømannslegens vedtak, men avgjørelsen ble anket til lagmannsretten.

Dommen i Agder lagmannsrett er en foreløpig avklaring i en årelang uenighet mellom sjøfolk som har fått inndratt helsesertifikatet med varig virkning, de ansattes fagforeninger, advokater og forsikringsselskapene som tilbyr lisenstapsforsikring for sjøfolk.

Har jeg krav på erstatning ved yrkesskade?
Her kan du lese mer om forsikringsrett.

Formell adgang til å prøve vilkårene

Lagmannsrettens flertall tar utgangspunkt i at forsikringsselskapets rett til å inngå avtaler og prøve egne vilkår står sterkt, og mener at dette gir forsikringsselskapet en formell adgang til å prøve om vilkårene for utbetaling av “Loss of licence”-forsikring som følge av avtalen er oppfylt.

I dommen holder lagmannsretten to viktige hovedbegrunnelser mot hverandre:

Flertallet fremhever betydningen av forsikringsselskapets frihet til å selv velge hvilke avtaler man vil inngå, og å sette vilkårene for disse. Retten finner ikke at hverken arbeidsgiver eller forsikringsselskapet har forpliktet seg til å tegne en bindende forsikringsavtale gjennom tariffavtale.

I dommen understrekes det at vilkårene i lisensforsikring bør forstås slik at de sikrer enkle og raske oppgjør, slik at sjøfolk kan få utbetalt lisenstapsforsikringen når lisensen inndras.

Må utvise tilbakeholdenhet

Lagmannsretten påpeker at sjømannslegens kompetanse til å utstede et gyldig vedtak om permanent tap om helseattest må tillegges særlig betydning, og at selskapene må utvise tilbakeholdenhet med å overprøve sjømannslegens vurdering.

Rettens mindretall mente at utstedelse av permanent tap av helseattest i seg selv er en tilstrekkelig og nødvendig betingelse for at lisensforsikring skal utbetales.

Selskapet utfordret i denne saken rettspraksis og nemndspraksis ved å nekte å utbetale erstatningsbeløpet.

 


 

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


Relaterte saker

  • Ness Lundin har utvidet med tre nye advokater

  • Ny dom fra Høyesterett om foreldelse av direktekrav