Kan forsikringsselskapet overprøve sjømannslegens vedtak for “Loss of licence”?

Etter en arbeidsulykke tapte en mann sin helseattest som sjøansatt. Sjømannslegen utstedte permanent udyktighetserklæring og sjømannen mistet da muligheten til fortsatt arbeid på sjøen. Forsikringsselskapet nekter tross dette å utbetale lisenserstatning.

15.11.2019
Tap av helseattest for sjøfolk - forsikring nekter å betale erstatning for loss of licence

SJØMANNENS ADVOKAT: – Vi mener at et permanent tap av helseattest som er utstedt av sjømannslege i seg selv er tilstrekkelig til å utløse rett til utbetaling av forsikringen, sier advokat Ole Breder Wahl i Advokatfirmaet Ness Lundin.

Denne uken føres den prinsipielle rettssaken i Agder lagmannsrett. Retten skal ta stilling til om forsikringsselskapet kan overprøve sjømannslegens vedtak om permanent tap av helseattest, eller om selskapet må utbetale forsikringsdekningen uten rett til selvstendig prøving.

 

Har jeg krav på erstatning ved yrkesskade?

Her kan du lese mer om forsikringsrett.

 

Vår klient hadde tegnet trygghetsforsikring, som også omfatter forsikring for lisenstap, også kalt “Loss of licence”. Han fikk medhold i tingretten i at forsikringsselskapet ikke kan overprøve sjømannslegens gyldige vedtak, men selskapet anket saken til lagmannsretten.

Forsikringsselskapet har begjært stanset en rekke andre rettssaker med samme tema, utbetaling av lisensforsikring for sjøfolk, i påvente av vår sak. Selskapet utfordrer rettspraksis og nemndspraksis ved å nekte å utbetale erstatningsbeløpet.

– Vi mener at en permanent udyktighetserklæring som er gyldig vurdert og utstedt av sjømannslege i seg selv er tilstrekkelig til å utløse rett til utbetaling av forsikringen, sier sjømannens advokat, Ole Breder Wahl i Advokatfirmaet Ness Lundin.

 

Mister arbeidet umiddelbart

Sjømenn som mister helseattesten, er dekket av en forsikring som gir rett til utbetaling. Frem til nå har det vært praksis for at lisenstapet – med noen få unntak – automatisk utløser rett til forsikringsutbetalingen. I denne saken mener likevel forsikringsselskapet at det selv kan vurdere hvem som har rett til denne utbetalingen, herunder om sjømannslegen har vurdert helsekravene som stilles til sjømannen korrekt. Selskapet mener seg således berettiget til å avslå krav der sjømannslegen – etter forsikringsselskapets vurdering – har feilvurdert saken.

Det stilles særlige helsekrav til sjøfolk for å beholde arbeidsforholdet deres. Hvis sjøfolkene ikke oppfyller helsekravene, mister de helseattesten. Mister man helseattesten permanent, mister man jobben til sjøs umiddelbart. Situasjonen utløser store vansker og økonomiske utfordringer for de tidligere sjøansatte.

Av den grunn har Norges Rederiforbund og sjømennenes fagorganisasjoner tariffestet at det skal gjelde en forsikringsordning for å bøte på konsekvensene ved “Loss of licence”. Permanent tap av helseattest skal i utgangspunktet utløse rett til en særlig lisenstapsforsikring. I prinsippet skal utbetalingen skje raskt for å avhjelpe vanskene lisenstapet medfører.

– Et gyldig vedtak om permanent tap av helseattest bør være tilstrekkelig for å få ut lisenstapsforsikringen slik vi ser det. Et annet utgangspunkt for vurderingen vil gjøre at forsikringsordningen helt mister sin rolle som «sikkerhetsnett» sier Ole Breder Wahl.

 

– En omstillingsforsikring

Mange sjøfolk har liten eller ingen formell utdannelse utover det som kvalifiserer til skipsfart, og det er ofte behov for omstilling.

– Lisenstapsforsikringen må sees på som en omstillingsforsikring som gir et økonomisk pusterom og trygghet til å områ seg, og å komme seg inn i annet arbeid, sier Wahl.

 


 

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


Relaterte saker

  • Ness Lundin har utvidet med tre nye advokater

  • Ny dom fra Høyesterett om foreldelse av direktekrav