Odels- og landbruksjuss

Advokatfirmaet Ness Lundin har gjennom alle år hatt både odelssaker og andre landbruksrelaterte saker i vår portefølje. Vi har prosedert to slike saker for Høyesterett og en rekke saker i underinstansene.

Odelsloven har en lang historie i Norge og lever godt videre etter lovrevisjonene i 2009 og 2014.

Typiske spørsmål som oppstår i saker om odel er hva som regnes som odlingsjord, vilkårene for odelshevd, og odelsmisbruk. I tillegg oppstår jevnlig spørsmålet om verdsettelse av odelseiendommer, såkalt odelstakst.

Vi bistår i saker om overdragelse av odelseiendommer med både rådgivning og kontrakter, tinglysning mv. I tillegg bistår vi i saker om odelsløsning både i saker for domstolene og utenrettslig. Endelig yter vi juridisk rådgivning ved ulike odelsspørsmål herunder saker om fraskrivelse av odels- og løsningsrett, saker om etteroppgjør, forholdet til jordloven og konsesjonslovgivningen mv.

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Ansatte

Erik Johnsrud

Erik Johnsrud

Advokat (H) / Partner