Skarp dissens i Høyesterett - Pasientskadenemnda kan få overprøvd sitt eget ansvarsvedtak

Høyesterett har den 20. mai 2015 avsagt kjennelse i sak som gjaldt spørsmålet om Pasientskadenemnda kan få overprøvd sitt eget vedtak om erstatningsansvar, i en tvist som ellers gjelder erstatningsutmåling ved pasientskadeerstatning.

26.05.2015

Flertallet i Høyesterett på tre dommere forkastet anken, slik at skadelidte ikke nådde frem med saken sin. To dommere dissenterte, med en etter vårt syn svært god begrunnelse. Mindretallet la til grunn at et enkeltvedtak i Pasientskadenemnda om pasientskadeerstatning har de samme rettsvirkninger som andre enkeltvedtak, når det ikke finnes klare holdepunkter i loven for noe annet. De mener blant annet at det er en fremmed tanke at et forvaltningsorgan skal kunne angripe eget vedtak ved å hevde at det er uriktig, og at flertallets syn er i konflikt med de hensyn som pasientskadeloven bygger på.

Flertallet mente på sin side at saken for domstolene omfatter alle tvistespørsmål knyttet til erstatningskravet, og at Staten ikke er bundet av sin tidligere behandling av ansvarsspørsmålet i forvaltningen. Flertallet skriver at de innser at løsningen kan være tung å forholde seg til for skadelidte, men overlater til lovgiver å innføre den motsatte løsning. Vi får håpe lovgiver tar dette signalet til seg.

Les avgjørelsen her: www.domstol.no

Saken ble prosedert av advokat Anette Eckhoff hos Ness Lundin.

Saken gjaldt opprinnelig en gutt på 8 år, som ble blind og i tillegg påført andre store og varige skader som følge av behandling for hjernesvulst. Pasientskadenemnda fattet vedtak om pasientskadeerstatning i 2010 men partene ble ikke enige om størrelsen på erstatningen og saken ble brakt inn for tingretten hvor Pasientskadenemnda hevdet at deres vedtak om erstatningsansvar fra 2010 var uriktig.

Relaterte saker

  • Dom fra Høyesterett i sak mot Pasientskadenemnda

  • Fem nye, prinsipielle spørsmål i Høyesterett