Oslo kommune erstatningsansvarlig etter stupeulykke

I dom av 9. juni 2023 fra Oslo tingrett ble Oslo kommune dømt til å betale erstatning til Geir Kåre Nyland etter at han ble påført en alvorlig personskade i en stupeulykke ved bryggeanlegget utenfor det nye Munchmuseet.

13.06.2023

Saken har sin bakgrunn fra en solfylt vårdag i mai 2021. Denne dagen var Nyland sammen med venner i Bjørvika for å bade. Etter å ha vurdert flere ulike badeplasser, bestemte Nyland og vennene hans seg for å bade fra bryggeanlegget utenfor det nye Munchmuseet. Nyland og vennene hans var alle enige om at bryggeanlegget var en fin plass å bade. Etter å ha skiftet til badetøy, stod Nyland og vennene hans sammen langs bryggekanten og drøftet hvem som skulle bade først. Nyland kom da sine venner i forkjøpet, og stupte fra bryggekanten og ut i vannet. Omtrentlig 130 cm under vannoverflaten var det imidlertid to betongrør som gikk langsmed bryggen. Nyland traff betongrøret med hodet først. Han brakk ryggen, og ble varig lam fra brystet og ned.

Etter ulykken tok Nyland ut søksmål mot eier av bryggeanlegget og betongrøret; Oslo kommune.

Munch brygge, erstatning etter stupeulykke

Bryggeanlegget utenfor det nye Munchmuseet i Bjørvika i Oslo. Foto: Shutterstock

Det overordnede spørsmålet for domstolen var om Oslo kommune var erstatningsansvarlig for Nylands ulykke som følge av utvist uaktsomhet fra deres side. Det aktuelle rettslige grunnlaget er skadeserstatningslovens § 2-1, som slår fast at arbeidsgiver er erstatningsansvarlig for uaktsomhet utvist av deres ansatte.

Den konkrete uaktsomheten som ble påberopt fra Nylands side var kommunens manglende sikringstiltak med tanke på å unngå badelykker ved bryggeanlegget.

Vedrørende kommunens uaktsomhet fremgår følgende av dommen:

«Etter en samlet vurdering har retten kommet til at de eksisterende sikringstiltakene på stedet ikke var tilstrekkelige på ulykkestidspunktet. Riktignok var det satt opp varselskilt om grunt vann / stuping forbudt på kaikanten med en avstand på 10 til 14 meter i området, noe som retten mener ville ha vært tilstrekkelig hvis bruken av området var i henhold til det det var regulert til, nemlig torg, promenade og kai.

Imidlertid ble området også brukt til bading, herunder stuping og hopping, tilsvarende bruken på Vestre promenade (sørenga) og andre områder som for eksempel Bispevika hvor det sommeren 2019 var en badeulykke som fikk mediaoppslag. Dette var eller burde Oslo kommune kjent med jf. gjennomgangen ovenfor. Det vises for øvrig til A`s (representant fra kommunen) uttalelse i retten om at Oslo har blitt en badeby, noe de ikke forutså i planleggingen og prosjektoppstarten, men som de var klar over ved kommunens overtakelse av Munchs brygge.

…Retten er også enig i at området som sådan innbyr til bading, herunder hopping og stuping. Som området ved Vestre promenade og i Bispevika er kaianleggene bygget i trekonstruksjoner med bryggekant, redningsstiger og øvrig redningsmateriell, hvis utforming har vært tilsiktet i planleggingen av områdene. Også badeanlegget på Sørenga har samme materialvalg, men her er det ikke bryggekant. For øvrig er det her badestige, i motsetning til redningsstige.

…Etter en samlet vurdering mener retten at skiltingen var for begrenset, dette særlig tatt i betraktning av de store folkemengdene som oppholdt seg og brukte området på solskinnsgater (solskinnsdager). I tillegg var skiltingen montert horisontalt på kaikanten slik at de var vanskelig å se, med for stor avstand og det ble heller ikke varslet om undersjøiske objekter. Det vises her til bilder og video fra stedet som viser at skiltene til venstre for Nyland og hans venner på det aktuelle tidspunktet var tildekket av andre badende.»

På denne bakgrunn slår retten fast at kommunens ansatte har utvist uaktsomhet, og dømmer Oslo kommune til å betale personskadeerstatning for de skadene Nyland ble påført i ulykken.

Retten er av den oppfatning at Nyland må tåle en avkortning på 25 % som følge av medvirkning til egen skade.

Den endelige erstatningssummen i saken har partene foreløpig ikke tatt stilling til.

Du kan lese hele dommen på lovdata.no.

Saken ble prosedert av advokat (H) Christian Lundin.

 

Relaterte saker