Kapitaliseringsrenten - viktig Høyesterettsdom fredag 12.12.14

Ved erstatning for et fremtidig tap, er erstatningsreglene slik at du får utbetalt hele den fremtidige erstatningen som en engangssum. Hvis du blir alvorlig skadet som 20 åring, og ikke kan arbeide mer, får du altså utbetalt hele erstatningen for den inntekten du ville hatt i hele din yrkeskarriere som en engangssum.

08.12.2014

Dette betyr at du får penger i dag som du ellers måtte ventet lenge på å få utbetalt. Det å få penger tidligere enn du ellers ville ha fått, innebærer en likviditetsmessig fordel. Har du ikke allerede kjøpt deg bolig kan du f. eks. kjøpe deg bolig uten å ta opp lån, og slik spare renteutgifter på huslånet du ellers ville tatt opp. Erstatningsutbetalingen kan også gjøre det mulig for deg å foreta andre investeringer du ellers ikke ville hatt mulighet til å foreta. Fordelen ved å få pengene på et tidligere tidspunkt enn du ville gjort uten skaden, tas hensyn til i erstatningsoppgjøret. Dette gjøres ved at det fastsettes en kapitaliseringsfaktor. Kapitaliseringsfaktoren består av to element. For det første tapsperiodens lenge. For det andre den årlige avkastningen vi forventer at du vil oppnå på erstatningsbeløpet.  Det siste kaller jurister og økonomer for kapitaliseringsrenten eller diskonteringsrente. Desto høyere årlig avkastning dvs. kapitaliseringsrente det legges til grunn at du vil oppnå, desto lavere erstatningssum trenger du i dag for å få kompensert det fremtidige tapet ditt.

Siden 1993 har kapitaliseringsrenten som har vært benyttet vært 5%. Dette er den samme kapitaliseringsrenten som benyttes på andre rettsområder, for eksempel ved ekspropriasjon, hvor det offentlige overtar eiendommen til en grunneier og han ikke lenger får årlig fremtidig inntekt av sin eiendom.

Vi i Ness Lundin har lenge ment at kapitaliseringsrenten på 5% er for høy, og at skadde etter ulykker eller grunneiere som får ekspropriert sin eiendom derfor har fått en for lav erstatning.

Vi var derfor glade for at Høyesterett våren 2014 bestemte at en sak vi hadde om kapitaliseringsrenten skulle behandles av Høyesterett i storkammer. Etter at advokatene Christian Lundin og Tom Sørum argumenterte for vårt syn over fire dager i Høyesterett siste uken i oktober, vil Høyesterett avsi dom fredag 12. desember kl 09.15. Vi håper at Høyesterett da bestemmer at kapitaliseringsrenten settes ned.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Får erstatning etter at håndballmål veltet