Høyesterett skal avgjøre om Pasientskadenemnda har rett til omkamp om eget vedtak

Den 5. og 6. mai 2015 skal Høyesterett behandle spørsmålet om Pasientskadenemnda kan få overprøvd sitt eget vedtak om erstatningsansvar, i en tvist som ellers gjelder erstatningsutmåling.

27.01.2015

Saken gjelder en gutt på 8 år, som ble blind og i tillegg påført andre store og varige skader som følge av behandling for hjernesvulst. Pasientskadenemnda fattet vedtak i 2010 om at de var erstatningsansvarlige for alle skadene. Partene forhandlet deretter om størrelsen på erstatningen, og Pasientskadenemnda fattet vedtak om erstatningsutmålingen. Dette ble ikke akseptert. Saken om størrelsen på erstatningen ble brakt inn for tingretten, og i sitt tilsvar anførte Pasientskadenemnda at deres vedtak om erstatningsansvar fra 2010 er uriktig. Spørsmålet om Pasientskadenemnda har adgang til å bestride sitt eget tidligere vedtak er tema for Høyesterett.

Vi anfører at vedtaket fra 2010 er endelig og skal ha virkning som en rettskraftig dom. I tillegg anføres det at en dom i Pasientskadenemndas favør vil innebære en omgjøring til skade for gutten, og at Pasientskadenemnda som forvaltningsorgan ikke har adgang til å bringe dette spørsmålet inn for domstolene.

Vi forventer at kjennelsen vil være retningsgivende for behandlingen av mange kommende pasientskadesaker. Det er viktig for pasienter at man kan innrette seg etter de vedtak staten treffer, og ikke behøve å bekymre seg for at staten endrer mening.

Fra Advokatfirmaet Ness Lundin føres saken av advokat Anette Eckhoff.

Les også om saken her: https://www.nesslundin.no/kan-pasientskadenemda-ta-eget-vedtak-til-retten/

Kan pasientskadenemnda kan få overprøvd sitt eget vedtak om erstatningsansvar  i en tvist som ellers gjelder erstatningsutmåling?

Les mer om pasientskadeerstatning her.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning