Kan pasientskadenemda ta eget vedtak til retten?

Ny erstatningssak henvist til behandling i Høyesterett. Tvisten i saken er om Pasientskadenemnda, i en rettssak om utmåling av erstatning, kan be om rettens vurdering av ansvarsgrunnlag og skadefølger, selv om dette tidligere er avgjort i nemndas eget vedtak.

07.11.2014

Saken dreier seg om en gutt som ble feilbehandlet for en hjernesvulst da han var åtte år. Etter behandlingen ble han blind og han har fått diverse andre plager som blant annet hormonforstyrrelser og manglende regulering av sultfølelse. Pasientskadenemda fattet vedtak om at skadelidte hadde rett til erstatning for alle skadene i 2010. Da det var uenighet om erstatningsutmålingen tok skadelidte ut stevning i saken og ba retten om å ta stilling til erstatningsutmålingen. Pasientskadenemnda har da påstått «omkamp» om ansvarsgrunnlaget og skadeomfanget, da de mener at vedtaket i 2010 likevel ikke er korrekt. Høyesterett skal nå ta stilling til om Staten v/Pasientskadenemnda er bundet av eget vedtak om ansvarsgrunnlag og skadeomfang, eller om dette kan omfattes av saken som skal prøves for retten.

Fra Advokatfirmaet Ness Lundin føres saken av Anette Eckhoff.

Kjennelsen fra Hålogaland lagmannsrett kan leses her: http://lovdata.no/pro/#document/LHSIV/avgjorelse/lh-2014-88827

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning