Trygdeskandalen: - Flere tusen NAV-brukere har trolig krav på erstatning

Et stort antall personer er rammet av NAVs feiltolkning av EØS-regelverket. Advokatfirmaet Ness Lundin felte staten for en tilsvarende sak i EFTA-domstolen allerede i 2013, uten at Norge endret praksisen.

06.11.2019
 Advokat Christian Lundin på sitt kontor. Fagområde trygderett.

MASSIVT OMFANG: – Dette er en rettsskandale som savner sidestykke, sier advokat Christian Lundin om NAV-skandalen.

Mandag erkjente NAV at de siden 2012 har tolket EØS-regelverket feil når det gjelder eksport av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger. Det har ført til at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, og 36 av dem ble dømt til fengsel. Minst 2400 personer kan ha fått urettmessige krav om tilbakebetaling.

– Dette er en svært alvorlig sak hvor ubemidlede mennesker har blitt kjørt knallhardt av systemet, har blitt fratatt sin inntektskilde, har mottatt store tilbakebetalingskrav og har blitt stemplet som forbrytere, sier advokat og partner Christian Lundin i advokatfirmaet  Ness Lundin.

– Burde ha blitt fanget opp i 2013

I 2013 førte Ness Lundin en tilsvarende sak i EFTA-domstolen, som slo fast at norsk trygdelov var til hinder for EØS-avtalen.

– Staten burde allerede da ha satt i gang granskningene, og sett på håndhevingen av de andre ytelsene i trygden. Det gjorde de ikke noe med, og det er grunnen til at vi nå har fått denne rettsskandalen, sier Lundin, som representerte en svensk statsborger i saken mot staten.

Les artiklene i VG og Dagbladet om saken.

Saken gjaldt krav til opphold i Norge som vilkår for rett til dagpenger: En svensk mann, som hadde jobbet i Norge, ble saksøkt av staten med krav om tilbakebetaling av dagpenger.

Da han ble arbeidsledig i 2008, reiste han hjem til Sverige. Partene var uenige i hvorvidt den norske lovens krav om at mottagere av trygdeytelser oppholder seg i Norge, var til hinder for EØS-regelverket. Derfor ba lagmannsretten EFTA-domstolen om en redegjørelse.

EFTA-domstolen ga Norge klar tilbakemelding; Som følge av EØS-forpliktelsene kunne ikke Norge sette opphold i landet som krav for å få ytelser. Staten trakk saken, og betalte saksomkostningene på noen hundre tusen kroner til den svenske mannen – men Arbeidsdepartementet foretok seg ingenting.

Utklipp fra dom EFTA-domstolen

KONKLUSJONEN: Etter disse konklusjonene fra EFTA-domstolen skulle alarmen ha gått hos myndighetene allerede i 2013, mener advokat Christian Lundin.

Tre kategorier

Saker vil bli gjenopptatt, og urettmessig straffeforfølging kan gi rett til erstatning og/eller oppreisning. Regjeringen vurderer å opprette en særskilt erstatningsordning slik at de som er rammet, får en så enkel og rask behandling som mulig, skriver Aftenposten.

Tre kategorier av personer berøres av NAV-skandalen:

1. De som er uskyldig dømt, som vil ha krav på erstatning for uberettiget straffeforfølgning, og har krav på gjenåpning av sakene, slik at det blir avsagt frifinnende dommer.

2. De som har fått krav om tilbakebetaling, har betalt tilbake det de har fått, eller fått avslag på ytelser på feilaktig grunnlag. Disse vil ha krav på erstatning etter dommen fra Høyesterett i 2005.

3. De som ikke har tort å reise ut av landet i frykt for å få krav på tilbakebetaling eller ikke få ytelser.

– Utfordringen blir vel å finne fram til alle. Det er antakelig et svært stort antall personer, sier Lundin.

Skal ilegges stor vekt

Uttalelser fra EFTA-domstolen skal ilegges stor vekt i norsk rett.

Advokatfirmaet Ness Lundin førte også den prinsipielle Finanger-saken, hvor Høyesterett i en dom fra 2005 fastslo at Norge er erstatningspliktig for brudd på EØS-forpliktelser.

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, undersøker feilen norske NAV har gjort.

 


 

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


Relaterte saker

  • Fikk endelig yrkesskadeerstatning etter 13 års kamp

  • Vurderer regelendring for å hindre dagpenge-eksport