Prinsipiell sak om barneerstatning opp for Høyesterett

Omfatter standardisert barneerstatning også erstatning for tapt hjemmearbeidsevne? Dette prinsipielle spørsmålet skal nå opp i Høyesterett.

25.10.2017

Barneerstatning og erstatning for tapt hjemmearbeidsevne

Barn under 16 år som får en varig personskade etter bilulykke, pasientskade eller lignende, får utbetalt en standardisert barneerstatning. Denne erstatningen omfatter både ménerstatning og erstatning for fremtidig inntektstap. Det har derimot ikke vært rettslig avklart om denne erstatningen også inkluderer erstatning for såkalt tapt hjemmearbeidsevne eller om erstatning for dette kan kreves i tillegg.

Erstatning for tapt hjemmearbeidsevne skal dekke de utgifter man vil ha til å kjøpe seg bistand til å utføre arbeid i hjemmet. Det er her snakk om de oppgavene man ikke vil klare selv på grunn av den skaden man har. Eksempler på «arbeid i hjemmet» er vedlikehold av hus, kles- og husvask, dekkskift, hagearbeid og lignende.

Det har lenge vært bred enighet om at barneerstatning gir en underkompensasjon –  at barna ikke får erstatning for sitt fulle tap. Stortinget vedtok i desember 2015 en ny lov om barneerstatning, som øker den samlede erstatningen til barn vesentlig, og som tilkjenner erstatning for den tapte hjemmearbeidsevnen som egen erstatningspost i tillegg til inntektstap. Dessverre er loven fremdeles ikke trådt i kraft og er derfor ikke gjeldende pr. i dag.

Sak opp for Høyesterett

Eidsivating lagmannsrett avsa nylig en avgjørelse der retten konkluderte med at det er en klar underkompensasjon for barn i den gjeldende standardiserte utmålingen. Dette sammenlignet med erstatningene som utbetales til skadelidte over 16 år. Hensynet til full erstatning tilsa derfor – etter lagmannsrettens mening – at det skulle ytes erstatning for tapt hjemmearbeidsevne, i tillegg til standarderstatningen.

Dommen ble anket av Pasientskadenemnda, og Høyesterett skal nå ta stilling til dette prinsipielle og viktige spørsmålet. Saken vil ha betydning for andre barn som har pågående personskadeerstatningssaker og som vil få begrensninger i muligheten til å utføre hjemmearbeid i voksen alder.

Hele dommen kan leses på lovdata.no.

Saken for lagmannsretten ble prosedert av advokat Therese Lohne Boehlke, som også vil prosedere saken for Høyesterett.

Erstatningssak for tapt hjemmearbeidsevne ved barneerstatning, Høyesterett

Relaterte saker